Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2012

Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 milliarder kroner mer til satsingen på politi og trygghet i 2012. Det skal blant annet gå til utbyggingen av landsdekkende Nødnett, fortsatt rekordhøyt opptak på Politihøgskolen og styrking av bemanningen i politiet.

Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 milliarder kroner mer til satsingen på politi og trygghet i 2012. Det skal blant annet gå til utbyggingen av landsdekkende Nødnett, fortsatt rekordhøyt opptak på Politihøgskolen og styrking av bemanningen i politiet.

Over to milliardar kroner meir til tryggleik og beredskap

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Regjeringa held fram arbeidet for å skape meir tryggleik og mindre kriminalitet og gjer framlegg om å auke budsjettet til politiet og påtalemakta med 696 millionar kroner i 2012. Samstundes vil vi auke løyvinga til Nødnett med 1,5 milliardar kroner. – Dette vil vere ein av dei største satsingane på samfunnssikkerheit i Noreg nokon sinne, seier justisminister Knut Storberget.

Nært og sterkt politi i Oslo

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Oslo politidistrikt med 216,3 millioner kroner (11,4 prosent) fra saldert budsjett i 2011. – Dette er markant satsing på mer trygghet i hovedstaden, sier justisminister Knut Storberget.

Nødnett bygges ut i innlandet neste år

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nødnett med 1,5 milliarder kroner neste år. Det betyr at utbyggingen kan starte i innlandspolitidistriktene Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland. – Dette vil være en av de største satsningene på samfunnssikkerhet i Norge noensinne, sier justisminister Knut Storberget.

Styrker voldtektsgruppa ved Kripos

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Regjeringen foreslår å styrke voldtektsgruppa ved Kripos med ytterligere fire årsverk. Gruppa er nå blitt et nasjonalt kompetansesenter for oppklaring av seksualforbrytelser.

Nytt barnehus i Ålesund

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Regjeringen har i løpet av fire år etablert barnehus over hele landet. Nå sørger Regjeringen for 4,7 millioner kroner som sikrer landets åttende barnehus i Ålesund.

Betre omsorg for ofra

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Etter angrepa 22. juli vil fleire søke om valdsoffererstatning. Difor gjer regjeringa framlegg om å auke løyvingane til behandling av slike søknader med til saman 30 millionar kroner. Samstundes må løyvinga til erstatningsutbetalingane aukast med 185 millionar kroner.

Etablering av åtte nye oppfølgingsteam

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Regjeringen ønsker å øke bruken av alternative reaksjoner overfor ungdom som begår kriminalitet, og foreslår derfor å opprette nye oppfølgingsteam ved åtte konfliktråd i 2012.

Sentral vergemålsmyndighet til Hamar

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Regjeringen foreslår at det bevilges 42 millioner kroner til å forberede ikrafttredelsen av ny vergemålslov 1. juli 2013. Samtidig skal ny sentral vergemålsmyndighet etableres på Hamar.

Domstolene

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til domstolene med 21,9 millioner kroner til styrket rettssikkerhet i forbindelse med gjennomføringen av datalagringsdirektivet, styrket drift ved Høyesterett og økt lønn til jordskiftedommerne.

Styrket redningshelikopterberedskap

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Regjeringen foreslår å styrke redningshelikopterberedskapen med 104,3 millioner. Det skal bidra til fremdrift i prosjektet med å anskaffe nye redningshelikoptre, og til at dagens Sea King-helikoptre kan holdes operative til nye helikoptre er på plass.

Rettferdig asylpolitikk – effektiv utlendingsforvaltning

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Saksbehandlingstiden hos Utlendingsdirektoratet (UDI) går stadig ned. Det bidrar til at regjeringen kan føre en rettferdig asylpolitikk, der de som ikke oppfyller vilkårene for opphold, kan returneres raskt. Regjeringen foreslår nå å styrke saksbehandlingskapasiteten i UDI ytterligere.

Kriminalomsorgen: Bedre innhold i soningen

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Oslo fengsel er landets største og trenger et godt aktiveringstilbud for de innsatte. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 60 millioner kroner til nytt aktivitetsbygg ved fengselet. I tillegg fortsetter regjeringen satsingen på alternativ soning og holder trykket oppe i arbeidet med soningsoverføring.

Renseanlegg ved Longyearbyen kullkraftverk

Pressemelding Dato: 06.10.2011

Regjeringen foreslår å bevilge 14,6 millioner kroner til å starte bygging av renseanlegg ved Longyearbyen kullkraftverk.

Til toppen