Statsbudsjettet 2011

– Vi ser nå resultatene av en aktiv, helhetlig justispolitikk i hele straffesakskjeden, sier justisminister Knut Storberget. Med budsjettforslaget for 2011 tar vi enda et skritt mot et tryggere velferdssamfunn. Les alt om statsbudsjettet for justissektoren her.

– Politiet har fått betydelig budsjettvekst og oppklarer flere saker. Derfor trenger vi mer kapasitet i kriminalomsorgen for å håndtere økt bruk av varetekt. Samtidig må vi styrke domstolene slik at de kan behandle flere saker og holde saksbehand-lingstiden nede. Slik sørger vi for mer trygghet og mindre kriminalitet, sier justisminister Knut Storberget.

Et tryggere velferdssamfunn

Pressemelding Dato: 05.10.2010

– Vi ser nå resultatene av en aktiv, helhetlig justispolitikk i hele straffesakskjeden, sier justisminister Knut Storberget. Med budsjettforslaget for 2011 tar vi enda et skritt mot et tryggere velferdssamfunn.

124 millioner mer til Kriminalomsorgen

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Økt kapasitet i kriminalomsorgen, utvidet bruk av elektronisk hjemmesoning, flere fengselsbetjenter i utdanning, forsterket innsats for å øke antall soningsoverføringer, bedre tilbakeføring og rusmestring. Dette er hovedinnholdet i regjeringens budsjettforslag for kriminalomsorgen.

Rekordsatsinga på politiet held fram

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringa held fram arbeidet for å skape meir tryggleik og mindre kriminalitet. Etter den rekordhøge auken av politibudsjettet i 2010 på 1,3 milliardar kroner, foreslår Regjeringa å auke politibudsjettet med ytterlegare 547 millionar kroner i 2011.

Fortsatt effektive domstoler

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til domstolene med 40 millioner kroner for å sikre fortsatt rask saksavvikling. I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 36,2 millioner kroner til nye Gulating lagmannsrett.

Flere returer av personer med endelig avslag

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med retur av personer med endelig avslag på asylsøknaden sin med drøyt 145 millioner kroner i 2011. Det samlede måltallet for antall returer økes samtidig fra 4900 i saldert budsjett 2010 til 6300 i 2011.

Rask saksbehandling er mest humant

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringen satser på effektiv saksbehandling i utlendingsforvaltningen, og foreslår derfor å bevilge 192,6 millioner kroner i 2011 til utvikling og innføring av nye elektroniske løsninger – det såkalte EFFEKT-programmet.

Satsar på kriminalomsorga i Hordaland

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringa vil styrkje løyvinga til kriminalomsorga med 10 millionar for å auke kapasiteten på ordninga med elektronisk kontroll, mellom anna i Hordaland. Samstundes vil regjeringa gjere drifta ved Bjørgvin fengsel permanent, og auke opptaket til fengselsbetentutdanninga.

Nytt aktivitetsbygg ved Oslo fengsel

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Oslo fengsel er landets største og trenger et godt aktiveringstilbud for de innsatte. Derfor foreslår Regjeringen å bevilge 15 millioner kroner til nytt aktivitetsbygg ved fengselet.

Hustad fengsel utvides

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringen foreslår å utvide Hustad fengsel med åtte plasser. Det skal bidra til å hjelpe de innsatte i kampen mot rusavhengighet.

Utdanner flere fengselsbetjenter i Rogaland

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringen ønsker å sikre tilgangen på fagutdannet personell i kriminalomsorgen og forslår derfor å bevilge 20 millioner kroner til å øke opptaket ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. En ny klasse skal gjennomføre utdanningen ved Åna fengsel.

Rusmestringsenhet til Telemark fengsel

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til to nye rusmestringsenheter i 2011. Den ene skal etableres ved Telemark fengsel, Skien avdeling.

Rusmestringsenhet til Tromsø fengsel

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til to nye rusmestringsenheter i 2011. Den ene skal etableres ved Tromsø fengsel.

Styrking av Spesialeininga for politisaker

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringa foreslår å styrkje Spesialeininga for politisaker med 3,2 millionar kronar for å sikra at kvaliteten på arbeidet vert oppretthalde og at sakshandsamingstida vert halde nede.

Kongsvinger: Rekordopptaket på Politihøgskolen videreføres

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringen foreslår å videreføre det rekordhøye studentopptaket til Politihøgskolen på 720 studenter i 2011. Det betyr at politiutdanningen videreføres på Kongsvinger.

Stavern: Rekordopptaket på Politihøgskolen videreføres

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringen foreslår å videreføre det rekordhøye studentopptaket til Politihøgskolen på 720 studenter i 2011. Det betyr at politiutdanningen videreføres i Stavern.

Ny vergemålslov styrker rettssikkerheten

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til et prosjekt som skal forberede ikrafttredelse av den nye vergemålsloven.

Nye Gulating lagmannsrett

Pressemelding Dato: 05.10.2010

Nye Gulating lagmannsrett skal stå ferdig sommeren 2011. No foreslår Regjeringa å løyva 36,2 millionar kronar til dekking av meirutgiftar til eingongsinvesteringar, husleige og drift ved Gulating.