§ 1 - Yrkesskadeforsikringslovens anvendelse for ansatte på skip registert i utlandet

Saksnr. 200404847 EP IHO
Dato: 23.02.2007

 

Yrkesskadeforsikringslovens anvendelse for ansatte på skip registrert i utlandet

Vi viser til e-post 1. februar 2007 fra Norges Rederiforbund.

Henvendelsen dreier seg om hvorvidt yrkesskadeforsikringsloven gjelder for norske arbeidsgivere som har utenlandske arbeidstakere i arbeid på skip registrert i utlandet.

Utgangspunktet er at yrkesskadeforsikringsloven, og således plikten til å tegne yrkesskadeforsikring, påhviler alle norske arbeidsgivere, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 1 første ledd jf. § 3 første ledd. Særskilte regler om lovens anvendelse for arbeidsforhold som har tilknytning til utlandet mv. er gitt i forskrift 13. oktober 1989 nr. 1041 til lov om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsforskriften). Forskriften del I avsnitt (3) første ledd første punktum gjelder arbeidstakere på skip, boreplattformer og andre flyttbare innretninger som er registrert i norsk ordinært skipsregister eller norsk internasjonalt skipsregister. Av forskriften del I avsnitt (3) første ledd annet punktum følger at loven også gjelder for ansatte på skip, boreplattformer og andre flyttbare innretninger som er registrert i utenlandsk skipsregister, men forutsetningen er da at arbeidsgiveren er norsk. Fra dette utgangspunktet gjelder det likevel blant annet et unntak for utenlandske statsborgere som er arbeidstakere på skip som er registrert i utenlandsk skipsregister, jf. forskriften del I avsnitt (3) første ledd fjerde punktum bokstav a. Dette betyr at for norske arbeidsgivere med skip registrert i utlandet gjelder forsikringsplikten etter yrkesskadeforsikringsloven ikke for de ansatte på skipet som er utenlandske statsborgere.


Ansatte i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen faller inn under yrkesskadeforsikringsloven – uavhengig av om arbeidsgiveren er norsk eller utenlandsk, jf. yrkesskadeforskriften del I avsnitt (4) første ledd. Dette er et unntak fra hovedregelen om at yrkesskadeforsikringslovens anvendelse for utenlandske arbeidsgivere er betinget at vedkommende plikter å betale arbeidsgiveravgift, jf. yrkesskadeforsikringsforskriften del I avsnitt (1). Det er ingen sammenheng mellom plikten til å tegne yrkesskadeforsikring for ansatte i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen og hvorvidt virksomheten er omfattet av lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.