Tomtefestelova

§ 15 - Vedrørende tomtefesteloven § 15 første ledd

Saksnummer: 2004/01227 EP ATO/OCH

 

Dato: 23.02.2004

 

Vedrørende tomtefesteloven § 15 første ledd

Vi viser til brev fra Norges Hytteforbund 15. januar 2004 vedrørende tolkning av tomtefesteloven § 15 første ledd. Spørsmålet gjelder om kravet om ”tvillaus” avtale i § 15 første ledd både gjelder avtale om at festeavgiften skal stå uendret, og avtale om regulering på annen måte.

Etter vårt syn er det mest naturlig å forstå ordlyden slik at det strengere beviskravet gjelder begge de nevnte alternativene, men vi er enig i at det ikke er opplagt at loven må leses på denne måten. Så vidt vi kan se er det ingen uttalelser i forarbeidene som på avgjørende måte kan tas til inntekt for at beviskravet bare gjelder spørsmålet om festeavgiften skal stå uendret. Omtalen i Ot.prp. nr. 28 (1995-96) s. 56 gjelder forslaget til § 15 første ledd i proposisjonen, som ikke åpnet for regulering på annen måte, slik at uttalelsene her ikke gir direkte veiledning. Derimot sier flertallet i justiskomiteen i Innst. O. nr. 85 (1995-96) s. 7, i forbindelse med at partene også ved bolig- og fritidsfeste skulle kunne avtale regulering på annen måte enn etter endringen i pengeverdien: ”Andre reguleringsmåter skal bare kunne brukes dersom dette klart fremgår av partenes avtale.”

Lovavdelingen legger etter dette til grunn at det må være ”tvillaust” avtalt regulering på annen måte for at slik regulering skal gå foran hovedregelen om regulering etter endringen i pengeverdien i § 15 første ledd.