Tomtefestelova

§ 33 - Tomtefesteloven § 33 jf. § 15 fjerde ledd syvende punktum

Brevdato: 23.06.2016

Tomtefesteloven § 33 jf. § 15 fjerde ledd syvende punktum


Vi viser til brev 24. mai 2016 om tomtefesteloven § 33 jf. § 15 fjerde ledd syvende punktum. § 15 fjerde ledd syvende punktum lyder:

«Retten til å regulere festeavgifta etter leddet her gjeld ikkje om det er avtalt ein rett for festaren til lenging, og det fylgjer av avtala at bortfestaren ikkje har rett til regulering av festeavgifta utover det som fylgjer av endringa i pengeverdien.»

Bestemmelsen gjelder festeavtaler der det er avtalt en rett til forlengelse for festeren, og det følger av avtalen at festeavgiften ikke kan reguleres utover endringen i pengeverdien. Det fremgår av lovteksten at slike festeavtaler ikke omfattes av de øvrige reglene i § 15 fjerde ledd om bortfesterens rett til regulering av festeavgiften ved forlengelse av festet. Unntaket er nærmere omtalt i Prop. 73 L (2014-2015) side 79 høyre spalte:

«Unntaket gjelder for bortfestere i avtaler der det er avtalt en rett til forlengelse for festeren, og det også er avtalt at festeavgiften ikke kan reguleres utover endringen i pengeverdien, verken i avtaletiden eller ved eller etter en forlengelse. Bestemmelsen omfatter tilfeller der det er avtalt at festeavgiften skal reguleres i samsvar med endringen i pengeverdien, at festeavgiften skal stå uendret, eller en regulering som gir lavere avgift enn det som følger av endringen i pengeverdien. Kommer unntaket til anvendelse, kan bortfesteren ikke kreve regulering av festeavgiften ved forlengelsen etter de øvrige reglene i fjerde ledd.»

For at en avtale skal være omfattet av unntaket i § 15 fjerde ledd syvende punktum, er det ikke tilstrekkelig at det er avtalt en rett for festeren til forlengelse. Det må i tillegg følge av avtalen at bortfesteren ikke har rett til regulering av festeavgiften utover det som følger av endringen i pengeverdien. Videre gir § 15 fjerde ledd syvende punktum ikke i seg selv bortfesteren noen rett til å regulere festeavgiften, men gjør unntak fra den reguleringsretten som ellers følger av § 15 fjerde ledd. For avtaler som omfattes av unntaksbestemmelsen i fjerde ledd syvende punktum, gjelder uansett lovens øvrige regler om regulering av festeavgift, jf. særlig § 15 første ledd og overgangsregelen til endringslov 19. juni 2015 nr. 63 i lovens del II nr. 5 (tidligere § 15 annet ledd).

Unntaket i § 15 fjerde ledd syvende punktum er nærmere omtalt i Prop. 73 L (2014-2015) side 54 til 57.