§ 4-18 - Kombinasjon av betalingsoppfordring/varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18

Kombinasjon av betalingsoppfordring/varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18


Vi viser til Deres brev 21. januar 2009 med anmodning om en tolkingsuttalelse. Henvendelsen gjelder den rettslige behandlingen av erstatning for utgifter til inkasso eller andre utenrettslige inndrivingskostnader når betalingsoppfordring etter inkassoloven § 10 er sendt i kombinasjon med varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.

Spørsmålet er om slik erstatning kan begjæres tvangsfullbyrdet når utgiftene er påløpt eller forfalt etter at varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 ble sendt.

Vi forutsetter at de utenrettslige inndrivingskostnadene er omfattet av et særlig tvangsgrunnlag, se f.eks. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav f.

Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 første ledd første punktum kan et særlig tvangsgrunnlag begjæres tvangsfullbyrdet to uker etter at saksøkeren har sendt skriftlig varsel til saksøkte. Varselet kan tidligst sendes på ”forfallsdagen”, jf. annet punktum. Innholdet i dette begrepet er ikke nærmere fastlagt i forarbeidene til bestemmelsen, men vi legger til grunn at det har samme innhold som begrepet ”forfalt” i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-4, som fastsetter materielle vilkår for tvangskraft. I Ot.prp. nr. 65 (1990–1991) side 108 omtales begrepet ”forfalt” i § 4-4 slik:

”At kravet er forfalt, vil her si at det tidspunktet da debitor senest kunne oppfylle rettidig, er oversittet. Dette tidspunktet vil følge av grunnlaget for kravet eller av generelle regler som gjelder for kravstypen.”

Etter inkassoforskriften § 2-3 første ledd er det et vilkår for at den høyere maksimalsatsen for skyldnerens ansvar skal komme til anvendelse, at ”skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring, jf. annet ledd, med mer enn 14 dager”. For krav på dekning av utenrettslige inndrivingskostnader utover maksimalsatsene for enkle saker vil ”forfallsdagen” i relasjon til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 tidligst inntre når dette vilkåret er oppfylt. Vi legger derfor til grunn at de formelle vilkårene for tvangskraft ikke er oppfylt for slike krav dersom et alminnelig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 sendes skyldneren før skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring med mer enn 14 dager.