Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (gjennomføring av EØS-regler tilsvarende EUs tredje hvitvaskingsdirektiv i norsk rett) 


Et lovutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 overleverte 24. august 2007 utredning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering,
NOU 2007: 10. Utredningen er tilgjengelig på Finansdepartementets internettsider www.regjeringen.no/fin. Trykt eksemplar av NOU 2007: 10 vil bli ettersendt.

I utredningen foreslår lovutvalget ny hvitvaskingslov og ny hvitvaskingsforskrift. Forslagene skal gjennomføre EØS-regler tilsvarende Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF om tiltak for å hindre at det finansielle systemet benyttes til hvitvasking og finansiering av terrorisme (tredje hvitvaskingsdirektiv). Utvalget har også tatt i betraktning internasjonale standarder på området. I tillegg fremmer utvalget forslag til rettsendringer som ikke har bakgrunn i Norges EØS-forpliktelser.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen mandag 8. oktober 2007.

Vi ber om at høringsuttalelser også sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater mv. som ikke er oppført på listen.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Espen D. Knudsen

underdirektør

 

 

Vedlegg:

Liste over høringsinstanser

Kopi av lovutvalgets pressemelding

Til toppen