Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Pressemelding fra lovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Utredning fra lovutvalg som skal vurdere tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering – NOU 2007:10 – gjennomføring av EUs tredje hvitvaskingsdirektiv

Et lovutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 overleverer i dag utredning (NOU 2007:10) med forslag til utvidede tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme til Finansdepartementet.

Et lovutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 overleverer i dag utredning (NOU 2007:10) med forslag til utvidede tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme til Finansdepartementet. Utvalget foreslår ny lov om tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme som skal erstatte gjeldende hvitvaskingslov. Lovutvalget foreslår gjennomføring av EØS-regler som svarer til EU-direktiv 2005/60/EF (tredje hvitvaskingsdirektiv). Ved utformingen av forslaget har utvalget dessuten tatt i betraktning internasjonale standarder på området, først og fremst anbefalinger vedtatt av Financial Action Task Force (FATF).

Utvalget foreslår at de viktigste elementene fra dagens hvitvaskingslov videreføres. Personer og institusjoner som omfattes av loven (rapporteringspliktige) skal identifisere kunder på grunnlag av gyldig legitimasjon. Ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige foreta undersøkelser for å avkrefte eller bekrefte mistanken. Dersom mistanken ikke avkreftes, skal rapporteringspliktige underrette Økokrim.

Flere foreslås omfattet av regelverket
Eter utvalgets forslag vil nye grupper underlegges regelverket.
Anvendelsesområdet for hvitvaskingsloven foreslås utvidet til å omfatte ervervsmessige tilbydere av virksomhetstjenester. Loven skal gjelde for tilbydere av tjenester som blant annet bistår med opprettelse av selskaper. Et eksempel på slike tjenesteytere er virksomheter som bistår ved opprettelse av norskregistrerte avdelinger av utenlandske foretak (NUF-er). Institusjoner og personer som er rapporteringspliktige etter gjeldende regelverk, skal fortsatt omfattes av den nye loven. Dette omfatter blant annet finansinstitusjoner, verdipapirforetak, advokater og revisorer.

Utvalget har vurdert om forhandlere av gjenstander bør unntas fra loven, og at det i stedet bør innføres et forbud mot kontantbetaling ved kjøp av gjenstander over et visst beløp. Utvalget anser at et slikt forbud ikke bør innføres, og foreslår at forhandlere med gjenstander fortsatt skal omfattes av loven ved kontanttransaksjoner på 40 000 kroner eller mer.

Mer omfattende og detaljerte krav til kundekontroll
Utvalget foreslår at dagens regler om identifikasjon av kunder erstattes av mer omfattende og detaljerte krav til kundekontroll. Samtidig foreslås det at kravene til kundekontroll tilpasses risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som kunden anses å representere. Med bakgrunn i den risikobaserte tilnærmingen foreslår utvalget forsterkede krav til kundekontroll overfor visse grupper kunder (blant annet overfor såkalte ”politisk utsatte personer” og korrespondentbankforbindelser), mens det gis unntak for kravene overfor kunder som anses for å representere en lav risiko for hvitvasking og terrorfinansiering (for eksempel finansinstitusjoner og børsnoterte selskap).

Det foreslås innført en plikt for rapporteringspliktige til å løpende følge opp eksisterende kundeforhold.

Kravet om at den rapporteringspliktige skal bekrefte identiteten til den som eier eller kontrollerer kunden (”reell rettighetshaver”), er nytt. Kravet vil for eksempel innebære at dersom kunden er et aksjeselskap, må den rapporteringspliktige bekrefte identiteten til personer som eier større aksjeposter, eller kontrollerer selskapet på annet grunnlag.

For forhandlere av gjenstander foreslår utvalget en plikt til å foreta kundekontroll ved transaksjoner i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Etter gjeldende lovgivning inntrer denne plikten ved kontanttransaksjoner på 100 000 kroner eller mer (med unntak av plikt til å underrette Økokrim om mistenkelige transaksjoner, hvor grensen er 40 000 kroner).

Utvalget foreslår at det lovfestes en plikt til å ikke etablere kundeforhold eller utføre transaksjoner dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres.

Utvalget foreslår at kravene til registrering av opplysninger og bekreftelse av identitet skjerpes for juridiske personer som ikke er registrert i offentlig register.

Forsterkede kontrolltiltak
Utvalget foreslår bestemmelser om forsterkede kontrolltiltak. De forsterkede kontrolltiltak foreslås anvendt på grunnlag av en risikovurdering.

Utvalget foreslår særskilte regler om forsterkede kontrolltiltak der kundeforhold med eller transaksjoner for ”politisk eksponerte personer”. Med dette menes fysiske personer som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge, samt nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere til slike personer. Nærmere regler om hvem som skal anses som politisk eksponerte personer, reguleres i hvitvaskingsforskriften. Det foreslås at rapporteringspliktige skal ha til rådighet egnede risikobaserte framgangsmåter for å fastslå om kunden er en politisk eksponert person. Videre skal den rapporteringspliktige, i forbindelse med kundeforhold med eller transaksjoner for politisk eksponerte personer, iverksette særskilte kontrolltiltak, blant annet påse at beslutningstaker innhenter samtykke fra overordnet før etablering av kundeforhold og treffe egnede tiltak for å fastslå opprinnelsen til kundens formue og den kapital som inngår i kundeforholdet eller transaksjonen.

Utvalget foreslår bestemmelser som pålegger kredittinstitusjoner forsterkede kontrolltiltak overfor korrespondentbankforbindelser. Det foreslås blant annet at kredittinstitusjoner skal vurdere korrespondentinstitusjonens kontrolltiltak for forebyggelse og bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Videre foreslås det et forbud mot at kredittinstitusjoner inngår eller opprettholder korrespondentbankforbindelser med tomme bankselskaper, samt treffe egnede tiltak for å sikre at de ikke inngår eller opprettholder korrespondentbankforbindelser med finansinstitusjoner som er kjent for å tillate at deres konti brukes av tomme bankselskaper.

Forenklet kundekontroll
Utvalget foreslår bestemmelser om unntak fra regler om kundekontroll (forenklet kundekontroll). Det foreslås blant annet unntak fra reglene om kundekontroll dersom kunden er finansinstitusjon, verdipapirforetak, forvatningsselskap for verdipapirfond, forsikringsselskap, forsikringsmeglingsforetak eller selskap hvis finansielle instrumenter er opptatt til notering på regulert marked i EØS.  Unntaket gjelder ikke for plikten til å foreta kundekontroll ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Kundekontroll utført av tredjeparter
Utvalget foreslår at det gis adgang for rapporteringspliktige til å legge til grunn kundekontroll foretatt av tredjeparter eller andre rapporteringspliktige. Ansvaret for gjennomføring av kundekontroll i samsvar med lovens bestemmelser kan imidlertid ikke overføres til de aktuelle tredjeparter. Etter forslaget skal tredjeparter stille opplysninger som fremkommer ved kundekontrollen til rådighet for den rapporteringspliktige. Videre skal tredjeparter på anmodning umiddelbart oversende relevante kopier av dokumentasjon om identitet til den rapporteringspliktige.

Utkontraktering
Utvalget foreslår at hvitvaskingsloven utvider adgangen  til å utkontraktere gjennomføring av kundekontroll, forutsatt at ansvaret for gjennomføring av kundekontroll samt ansvaret for at det etableres forsvarlige rutiner påhviler den rapporteringspliktige selv.

Det foreslås at kundekontroll skal gjennomføres før etablering av kundeforhold eller utføring av transaksjon. Utvalget foreslår unntak fra hovedregelen i forskrift. Utvalget foreslår at det åpnes for utsatt bekreftelse av identitet ved etablering av kundeforhold i visse tilfeller, på visse vilkår.

Elektronisk legitimasjon
Utvalget foreslår bestemmelser som kan legge til rette for elektronisk kundeidentifikasjon. Det foreslås at avansert elektronisk signatur basert på sertifikat kan benyttes som elektronisk legitimasjon for fysiske personer, dersom sertifikatutstederen er underlagt sertifiseringsordning etter lov om esignatur.

Bestemmelser om meddelselse av opplysninger
Utvalget foreslår at det lovfestes et forbud mot at kunder eller tredjepersoner gjøres kjent med at det foretas undersøkelser, er gitt opplysninger til Økokrim eller er iverksatt etterforskning. Videre foreslås det unntak fra dette forbudet, blant annet unntak ved meddelelse av opplysninger til påtalemyndighet og tilsynsmyndighet, ved utveksling av opplysninger mellom revisorer, regnskapsførere og advokater innen samme juridiske person eller nettverk

Oppbevaring
Hvitvaskingslovens regler om oppbevaring av dokumenter og opplysninger videreføres, med enkelte endringer. Utvalget foreslår at rapporteringspliktige skal oppbevare kopier av dokumenter benyttet ved kundekontroll, samt registrerte opplysninger, i et tidsrom på minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført, med mindre lengre frister følger av annen lov eller forskrift.

Utvalgets videre arbeid
Lovutvalget skal nå i gang med utredningen av tiltak mot manipulering av finansiell informasjon.

 

Kontakt: Utvalgsleder, advokat dr. juris  Kristin Normann, telefon 93096964.

Se også:
NOU 2007:10
Nett-TV fra pressekonferansen ved overlevering av utredningen
Lysark brukt på pressekonferansen


 

Til toppen