Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NOU 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (gjennomføring av EØS-regler tilsvarende EUs tredje hvitvaskingsdirektiv i norsk rett)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2007

Vår ref.: 07/3692 FM PCB

Høring 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (gjennomføring av EØS-regler tilsvarende EUs tredje hvitvaskingsdirektiv i norsk rett) 


Et lovutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 overleverte 24. august 2007 utredning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering,
NOU 2007: 10. Utredningen er tilgjengelig på Finansdepartementets internettsider www.regjeringen.no/fin. Trykt eksemplar av NOU 2007: 10 vil bli ettersendt.

I utredningen foreslår lovutvalget ny hvitvaskingslov og ny hvitvaskingsforskrift. Forslagene skal gjennomføre EØS-regler tilsvarende Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF om tiltak for å hindre at det finansielle systemet benyttes til hvitvasking og finansiering av terrorisme (tredje hvitvaskingsdirektiv). Utvalget har også tatt i betraktning internasjonale standarder på området. I tillegg fremmer utvalget forslag til rettsendringer som ikke har bakgrunn i Norges EØS-forpliktelser.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen mandag 8. oktober 2007.

Vi ber om at høringsuttalelser også sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater mv. som ikke er oppført på listen.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Espen D. Knudsen

underdirektør

 

 

Vedlegg:

Liste over høringsinstanser

Kopi av lovutvalgets pressemelding

Høringsinstanser


Alle departementene
Advokatfirmaet Varjag AS
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Asap2net
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det Norske Travselskap
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Firm Inc.
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Juristfirmaet Claes Zangenberg
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Gullsmedforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Kunst- og Antikvitetshandleres Forening
Norges Røde Kors
Norsk forening for pengespillproblematikk
Norsk Investorforum
Norsk Lotteri- og automatbransjeforening
Norsk Lotteridrift ASA
Norsk Tipping
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Posten Norge AS
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tippekommisjonærenes Landsforening
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

Til toppen