§ 7 - Oppbevarte møbler

Saksnummer: 96/04938 E EB

 

Dato: 19.04.1996

 

Oppbevarte møbler

Vi viser til brev 15 april 1996.

Lov 29 mai 1953 nr 1 om rett for handverkarar o a til å selja ting som ikke vert henta gjelder etter § 1 bare for den som har til næring "å setja i stand, pussa opp eller gjera anna arbeid på ting som andre eig". Dette omfatter ikke oppdrag som utelukkende går ut på transport og/eller oppbevaring.

Derimot er reglene om behandling av hittegods gitt tilsvarende anvendelse også for transportert eller oppbevart gods som ikke blir hentet fordi vederlaget ikke blir betalt, se lov 29 mai 1953 nr 3 om hittegods  § 3 tredje ledd. Dette innebærer at godset kan overlates til politiet og evt selges gjennom namsmyndighetene etter reglene for tvangssalg, se hittegodsloven § 7.

Politiet kan ikke utlevere godset til eieren uten at denne betaler skyldig vederlag og ved evt salg skal vederlaget dekkes av salgssummen før eventuell utbetaling til eieren. Tidligere fulgte dette uttrykkelig av en bestemmelse i § 7 tredje ledd og henvisningen i § 6 tredje punktum til § 7 tredje ledd.  § 7 (andre og) tredje ledd ble imidlertid opphevet i forbindelse med den nye tvangsfullbyrdelsesloven. I denne sammenheng kan dette ikke innbære noen realitetsendring.