§  8 og § 9: Initiativrett


Fylkesmannen i Oppland
Serviceboks
2626 Lillehammer

Deres ref  Vår ref

 Dato

08/2182-1 MOP

20.10.2008

Initiativrett. Forståelsen av inndelingsloven §§ 8 og 9

Vi viser til telefonsamtale med rådgiver Bergsvein Træthaug hos Fylkesmannen i Oppland om forståelsen av inndelingslovens bestemmelser om initiativrett. Spørsmålet gjaldt hvordan fylkesmannen skal forholde seg til henvendelser med forslag til inndelingsendringer fra personer eller organer som ikke har initiativrett.

Spørsmålet er omtalt i vår rundskriv H-01/07 Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser. Delegering og utfyllande retningsliner, men vi vil i det følgende gi en noe fyldigere omtale.

De aktuelle lovbestemmelsene lyder:

§ 8. Initiativrett

       Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om grensejustering eller grensefastsetjing kan fremjast av innbyggjarar og grunneigarar i dei kommunane søknaden gjeld, av næringsdrivande som har sin registrerte forretningsstad der og av kommunestyret eller fylkestinget i dei kommunane eller fylkeskommunane søknaden gjeld.
       Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om samanslåing eller deling kan berre fremjast av kommunestyret eller fylkestinget sjølv i dei kommunane eller fylkeskommunane endringsforslaget gjeld.
       Departementet kan på eige initiativ utgreie spørsmål om grenseendring eller grensefastsetjing.
       Søknad om at det skal setjast i gang utgreiing om grenseendring eller grense-fastsetjing skal vere skriftleg og grunngitt, og må innehalde forslag til nye grenser. Søknaden skal sendast Fylkesmannen i det området saka gjeld. Fylkes-mannen skal så snart som råd orientere kommunane eller fylkeskommunane om søknaden.

§ 9. Saksutgreiing

       Departementet avgjer om det skal setjast i gang utgreiing på grunnlag av initiativ etter § 8 og tar i tilfelle stilling til kva som er nødvendig omfang av denne. Avgjerd etter første punktum er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova § 2 første ledd bokstav b. Avgjerd om ikkje å setje i gang utgreiing bør likevel bli grunngitt i samsvar med reglane i forvaltningslova § 25 og kan påklagast i sam-svar med reglane i forvaltningslova kapittel VI.
       Departementet kan avvise søknad frå søkjarar som ikkje har initiativrett. Avvisinga skal vere skriftleg og grunngitt.
       Kommunale, fylkeskommunale og statlege forvaltningsorgan skal gi nødvendige opplysningar og i rimeleg utstrekning medverke ved saksførebuinga, etter oppmoding frå den som gjer utgreiinga.
       Før det blir gjort vedtak om grenseendring eller grensefastsetjing, skal dei kommunane eller fylkeskommunane saka gjeld, få uttale seg. I saker om samanslåing eller deling må kommunestyret eller fylkestinget sjølv uttale seg.

Departementet bemerker:

Initiativrett etter inndelingsloven § 8 tilkommer en avgrenset gruppe personer, virk-somheter eller organer. Retten innebærer at fylkesmannen (etter delegering fra departementet) er pliktig til å ta stilling til om forslaget skal utredes eller ikke. Avgjørelse om ikke å utrede forslaget kan påklages. Se nærmere rundskrivet punkt 3.

Fylkesmannen kan (etter delegering fra departementet) avvise søknader fra personer som ikke har initiativrett, jf. inndelingsloven § 9 annet ledd. Dette innebærer at det er opp til fylkesmannens skjønn om søknader fra personer som ikke har initiativrett etter inndelingsloven § 8 skal utredes eller avvises. Se nærmere rundskrivet punkt 6.

Statens kartverk har ikke initiativrett etter inndelingsloven § 8. Statens kartverk er den nasjonale kartinstitusjonen og ivaretar Norges behov for landsdekkende geografisk informasjon og kartserier. I rundskrivet punkt 7.2 er det omtalt at fastsetting av kommunegrenser i sjøer og innsjøer må skje i samarbeid med Kartverket. På bakgrunn av Kartverkets oppgaver når det gjelder inn¬deling, antar departementet at det ofte vil være hensiktsmessig å følge opp forslag om grense¬fastsettinger fra Kartverket.
 
Departementet har initiativrett etter loven. Denne fullmakten er ikke delegert til fylkesmannen. (Dette til tross for at slik delegering er forutsatt i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001).) Fylkesmannen har en rolle som saksbehandler og utreder i inndelingssaker – i tillegg til at fylkesmannen har fått delegert beslutningsmyndighet i enkelte justerings- og fast¬settingssaker.