Høring – forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2014

Vår ref.: 14/2801

Deres ref

Vår ref

Dato

   

14/2801     

27.06.2014

 

Høringsbrev i PDF

Høring – forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i fastlegeforskriften og abortforskriften. Forslaget innebærere at fastleger ikke lenger skal skrive under på skjemaet der kvinnen begjærer abort, og heller ikke legge ved en skriftlig henvisning.

 

Departementet foreslår også å presisere at fastleger med felleslister bare kan fordele oppgaver seg imellom for å dekke opp for ubesatte stillinger eller avtalehjemler, ferie- eller annet fravær eller av hensyn til kvaliteten på helsehjelpen. Ordningen med felleslister åpner ikke for at fastleger kan fordele arbeidsoppgaver seg imellom av samvittighetsgrunner.

 

Videre foreslår departementet å tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sørge for at fastlegenes praksis er i tråd med regelverket.

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget innen mandag 15. september 2014.

 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til  Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

 

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettside på adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904. Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Marianne Sælen på e-post marianne.salen@hod.dep.no eller telefon 22 24 84 92.

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer.

 

Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

 

 

Med vennlig hilsen                                                         

 

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Marianne Sælen

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Vedlegg 2

 

Høringsinstanser

 

Akademikerne

Allmennlegeforeningen

AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide

 

Barneombudet

Bioteknologirådet

Biskopene

 

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske kirke

Den norske legeforening

Departementene

 

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett

 

Gatejuristen

 

Helsedirektoratet

Human-Etisk Forbund

Humanistforbundet

 

Islamsk Råd Norge

 

Juristforbundet

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

 

Kirkens Bymisjon

Kirkerådet

KS - Kommunenes Interesseorganisasjon

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

 

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillingssenteret

 

Menneskerettsalliansen

Menneskeverd

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

NOFAB – Norsk forening for assistert befruktning

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk gynekologisk forening

NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykepleierforbund

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo katolske bispedømme

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

Rådet for legeetikk

 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet

Statens helsetilsyn

Stiftelsen Kirkeforskning - KIFO

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

Tankesmien Skaperkraft

Tromsø stift

Trondheim stift

Unio

YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund  

 

Følg saken

Reservasjonssaken