Høring - reservasjonsordning for fastleger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2014

Vår ref.: 14/242

Brevet i PDF

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon) og forskrift om endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Departementet foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget innen onsdag 30. april 2014.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettside på adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904. Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Marianne Sælen på e-post marianne.salen@hod.dep.no eller telefon 22 24 84 92.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer.

Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

Med vennlig hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef


Marianne Sælen
seniorrådgiver

Advokatforeningen
Akademikerne
Allmennlegeforeningen
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Biskopene
Datatilsynet
Den Norske Jordmorforening
Den norske kirke
Departementene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett
Gatejuristen
Helsedirektoratet
Human-Etisk Forbund
Humanistforbundet
Islamsk Råd Norge
Juristforbundet
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kirkerådet
KS - Kommunenes Interesseorganisasjon Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Legeforeningen
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillingssenteret
Menneskerettsalliansen
Menneskeverd
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk gynekologisk forening
NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykepleierforbund
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo katolske bispedømme
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Rådet for legeetikk
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo
Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet
Statens helsetilsyn
Stiftelsen Kirkeforskning - KIFO
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Tankesmien Skaperkraft
Tromsø stift
Trondheim stift
Unio
YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Følg saken

Reservasjonssaken