Prop. 1 S (2014 – 2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapittel: 1400 – 1482 Inntektskapittel: 4400 – 4481 og 5578

Til innhaldsliste

Forslag

Under Klima- og miljødepartementet blir i Prop. 1 S (2014 – 2015) statsbudsjettet for budsjettåret 2015 dei forslag til vedtak som følgjer ført opp:

Kapitla 1400 – 1482, 4400 – 4481 og 5578

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet

01

Driftsutgifter

213 181000

21

Spesielle driftsutgifter

61 069000

62

Den naturlege skulesekken

2 500000

65

Områdesatsing i byar, kan overførast

10000000

70

Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar

54 705000

71

Internasjonale organisasjonar

42 477000

74

Tilskot til AMAP, kan overførast

4000000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overførast

30 507000

79

Tilskot til kulturminneforvaltning

16 998000

435 437000

1406

Miljøvennleg skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

5 111000

5 111000

1408

Radioaktiv forureining i det ytre miljø

01

Driftsutgifter

14 200000

14 200000

1409

MAREANO

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

27 362000

27 362000

1410

Miljøforsking og miljøovervaking

21

Miljøovervaking og miljødata

165 625000

50

Basisløyvingar til miljøforskingsinstitutta

167 647000

51

Forskingsprogram m.m.

200 576000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforsking

6 760000

54

Artsprosjektet m.m.

29 850000

70

Nasjonale oppgåver ved miljøforskingsinstitutta

40 810000

72

Tilskot til GenØk – Senter for biotryggleik

11 900000

73

Infrastrukturtiltak til miljøinstitutta

12 433000

635 601000

Sum Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

1 117 711000

Klima, naturmangfald og forureining

1420

Miljødirektoratet

01

Driftsutgifter

586 860000

21

Spesielle driftsutgifter

125 078000

22

Statlege vassmiljøtiltak

183 940000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert verksemd

86 108000

30

Statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde, kan overførast

23 817000

31

Tiltak i verneområde, kan overførast

46 600000

35

Statlege tileigningar, nytt skogvern, kan overførast

121 112000

39

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 69 og 79

31 649000

61

Tilskot til klimatilpassingstiltak

2000000

69

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 79

41 120000

70

Tilskot til vassmiljøtiltak, kan overførast

22 600000

72

Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt, overslagsløyving

150 755000

73

Tilskot til rovvilttiltak, kan overførast

68 077000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

300000000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsløyving

420000000

76

Refusjonsordningar, overslagsløyving

93000000

77

Ymse organisasjonar og stiftelsar m.m.

8 149000

78

Friluftsformål, kan overførast

137 275000

79

Oppryddingstiltak, kan overførast, kan nyttast under postane 39 og 69

1 306000

81

Verdsarvområde, kulturlandskap og verdiskaping naturarv, kan overførast, kan nyttast under post 21

25 521000

82

Tilskot til truga arter og naturtypar, kan overførast, kan nyttast under post 21

33 439000

84

Internasjonalt samarbeid

1 782000

85

Naturinformasjonssente, kan overførast

47 720000

2 557 908000

1425

Vilt- og fisketiltak

01

Driftsutgifter

12 803000

21

Spesielle driftsutgifter

26 072000

70

Tilskot til fiskeformål, kan overførast

11000000

71

Tilskot til viltformål, kan overførast

27 600000

77 475000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

2 635 383000

Kulturminne og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren

01

Driftsutgifter

130 159000

21

Spesielle driftsutgifter

67 953000

50

Tilskot til samisk kulturminnearbeid

3 399000

60

Kulturminnearbeid i kommunane

4000000

70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne, kan overførast

29 605000

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overførast

114 375000

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne, kan overførast

50 432000

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring, kan overførast

44 997000

74

Tilskot til fartøyvern, kan overførast

56 329000

75

Tilskot til fartøyvernsenter, kan overførast

6 726000

77

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområde, kan overførast

7 964000

79

Tilskot til verdsarven, kan overførast

38 227000

554 166000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

65 487000

65 487000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

619 653000

Nord- og polarområda

1471

Norsk Polarinstitutt

01

Driftsutgifter

213 872000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

66 160000

50

Stipend

496000

280 528000

1472

Svalbard miljøvernfond

50

Overføringar til Svalbard miljøvernfond

14 650000

14 650000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforsking

50

Tilskot til statlege mottakarar, kan overførast, kan nyttast under postane 01 og 70

24 177000

70

Tilskot til private mottakarar, kan overførast, kan nyttast under postane 01 og 50

28000000

52 177000

Sum Nord- og polarområda

347 355000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvotar

01

Driftsutgifter, kan overførast

8 746000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overførast

306 300000

23

Kvotekjøp, statstilsette sine flyreiser, kan overførast

1 500000

316 546000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

01

Driftsutgifter

82 686000

73

Klima- og skogsatsinga, kan overførast

2 909 998000

2 992 684000

Sum Internasjonalt klimaarbeid

3 309 230000

Sum departementets utgifter

8 029 332000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

4400

Klima- og miljødepartementet

02

Ymse inntekter

396000

03

Refusjon frå Utanriksdepartementet

1 628000

2 024000

Sum Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

2 024000

Klima, naturmangfald og forureining

4420

Miljødirektoratet

01

Oppdrag og andre ymse inntekter

1 401000

04

Gebyr, forureiningsområdet

34 587000

06

Gebyr, fylkesmannsembeta sine miljøvernavdelingar

27 752000

07

Gebyr, kvotesystemet

10 895000

08

Gebyr, naturforvaltningsområde

4 618000

09

Internasjonale oppdrag

7000000

86 253000

Sum Klima, naturmangfald og forureining

86 253000

Kulturminne og kulturmiljø

4429

Riksantikvaren

02

Refusjonar og ymse inntekter

4 152000

09

Internasjonale oppdrag

1 176000

5 328000

Sum Kulturminne og kulturmiljø

5 328000

Nord- og polarområda

4471

Norsk Polarinstitutt

01

Sals- og utleigeinntekter

10 368000

03

Inntekter frå ymse tenesteytingar

57 144000

21

Inntekter, Antarktis

12 764000

80 276000

Sum Nord- og polarområda

80 276000

Klimakvotar

4481

Sal av klimakvotar

01

Salsinntekter

335 500000

335 500000

Sum Klimakvotar

335 500000

Skattar og avgifter

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

14 650000

71

Jeger- og fellingsavgifter

74 982000

72

Fiskaravgifter

15 684000

105 316000

Sum Skattar og avgifter

105 316000

Sum departementets inntekter

614 697000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan:

  • 1.

overskride løyvinga under

mot tilsvarende meirinntekter under

kap. 1400 post 01

kap. 4400 post 02

kap. 1420 post 23

kap. 4420 postane 01, 04, 06, 08 og 09

kap. 1429 post 01

kap. 4429 postane 02 og 09

kap. 1471 post 01

kap. 4471 postane 01 og 03

kap. 1471 post 21

kap. 4471 post 21

kap. 1472 post 50

kap. 5578 post 70

  • 2. Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og gjeld derfor òg kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter er teke med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

III

Fullmakt til overskridingar

Stortinget samtykkjer i at:

  1. Klima- og miljødepartementet i 2015 kan overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorar, transaksjonskostnader og utgifter til fagleg bistand i samband med sal av klimakvotar.

  2. Klima- og miljødepartementet i 2015 kan overskride løyvinga på kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Kvotekjøp, generell ordning, med eit beløp som tilsvarar inntekter frå sal av klimakvotar som er rekneskapsført på kap. 4481 Sal av klimakvotar, post 01 Salsinntekter.

IV

Kjøp av klimakvotar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvotar ved bruk av Kyoto-mekanismane innanfor ei samla ramme på 2000 mill. kroner for gamle og nye forpliktingar under kap. 1481 Klimakvotar, post 22 Kvotekjøp, generell ordning.

Fullmakt til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

V

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gjere bestillingar av materiell o.l. utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye bestillingar og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap

Post

Nemning

Samla ramme

1420

Miljødirektoratet

22

Statlege vassmiljøtiltak

15,0 mill. kroner

31

Tiltak i verneområde

3,0 mill. kroner

VI

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan gi tilsegn om tilskot utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap

Post

Nemning

Samla ramme

1420

Miljødirektoratet

30

Statlege erverv, bandlegging av friluftsområde

55,0 mill. kroner

32

Statlege erverv, fylkesvise verneplanar

1,8 mill. kroner

33

Statleg erverv, marint vern

3,6 mill. kroner

35

Statlege erverv, nytt skogvern

116,4 mill. kroner

78

Friluftsformål

3,0 mill. kroner

85

Naturinformasjonssenter

2,0 mill. kroner

1429

21

Riksantikvaren

Spesielle driftsutgifter

14,0 mill. kroner

71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

30,0 mill. kroner

72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

10,0 mill. kroner

73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomlalderen og brannsikring

10,0 mill. kroner

74

77

79

Tilskot til fartøyvern

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

Tilskot til verdsarven

12,0 mill. kroner

1,0 mill. kroner

10,0 mill. kroner

1482

73

Klima- og skogsatsinga

810,5 mill. kroner

VII

Fullmakt til å inngå forpliktingar

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2015 kan pådra seg forpliktingar for framtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsegner om tilskot ut over gitt løyving under kap. 1420 Klima- og miljødirektoratet, postane 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at sama ramme for nye forpliktingar og gammalt ansvar ikkje overstig 127,0 mill. kroner.

VIII

Utbetaling av tilskot

Stortinget samtykkjer i at Klima- og miljødepartementet i 2015 får unntak frå føresegnene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalingar av gitte løyvingar på følgjande måte:

Utbetalingar av tilskot til utviklingsformål kan skje ein gong i året for FNs klima- og skogprogram, og Verdsbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus.

Utbetalingar av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan skje i samsvar med organisasjonens regelverk.

IX

Utbetaling av renter på tilskot

Stortinget samtykkjer i at opptente renter på tilskot som er utbetalte frå Noreg til FNs klima- og skogprogram, Brasils Amazonasfond, Guyana REDD+ Investment Fund, Global Green Growth Institute, Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus kan nyttast til tiltak som blir avtalte mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottakaren.

Til forsida av dokumentet