Prop. 10 L (2014–2015)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen legger Arbeids- og sosialdepartementet fram forslag til endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser og lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut AFP i privat sektor. Forslaget omfatter også endringer i lov 16. desember 2011 nr. 59 om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre), lov 7. mars 2014 nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning), lov 20. juni 2014 nr. 24 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) og endringer i enkelte andre lover.

Det er vedtatt at uføreordningen i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene skal legges om fra samme tidspunkt som det innføres ny uføretrygd i folketrygden, jf. lov 7. mars 2014 nr. 5. Regler om ny uføretrygd i folketrygden ble gitt ved lov 16. desember 2011 nr. 59, som trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Ved lov 20. juni 2014 nr. 24 ble det gjort ytterligere tilpasninger i regelverket for uføreytelsene. Etter planen skal ny uføretrygd innføres fra 1. januar 2015, og det ble ved kongelig resolusjon 20. juni 2014 bestemt at lov 16. desember 2011 nr. 59, lov 7. mars 2014 nr. 5 og lov 20. juni 2014 nr. 24 trer i kraft 1. januar 2015.

Forslagene i proposisjonen her gjelder enkelte mindre endringer i bestemmelsene om ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon, herunder:

  • beregning av uførepensjon når det også utbetales avtalefestet pensjon

  • forlengelse av fristen for å sette fram krav om uførepensjon

  • hjemmel til å gi nærmere regler om medlemskap og opptjening for medlemmer som har uførepensjon

  • flere lovtekniske opprettinger

I folketrygdloven og endringslovene til folketrygdloven foreslås det endringer i bestemmelsene om tillegg til uføretrygd for gjenlevende ektefelle (gjenlevendetillegg), både når det gjelder gjengifte og eksport av tillegget, i tillegg til en rekke lovtekniske opprettinger. I proposisjonen her foreslås det også en mindre endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser.

I AFP-tilskottsloven foreslås det regler for å avklare forholdet mellom uføretrygd og AFP når det foreligger hvilende rett til uføretrygd.

Det foreslås også enkelte lovtekniske opprettinger i enkelte andre lover.

I proposisjonen her foreslås det også noen endringer som ikke gjelder omleggingen av uføreytelsene fra 2015. Blant annet foreslås det å avvikle styret i Statens pensjonskasse.

Til dokumentets forside