Prop. 103 L (2013–2014)

Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak)

Til innhaldsliste

2 Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Historikk

I 2009 sende dåverande Justis- og politidepartementet brev til dei andre departementa med oppmoding om å vurdere behovet for endringar i spesiallovgivinga som følgje av ny politiregisterlov, som da var under førebuing. Det vart særleg pekt på behovet for endringar på grunn av forslaget om såkalla barneomsorgsattester – ei politiattest for personar som har omsorg for eller oppgåver knytt til mindreårige. Bakgrunnen for dette forslaget var mellom anna eit ynskje om einskapleg vandelskontroll for denne gruppa.

Føresegna om barneomsorgsattest i politiregisterlova gjev ikkje i seg sjølv heimel for å krevje slik politiattest, det regulerast i særlovene. Det var difor nødvendig å gjennomføre føresegna i dei særlovene som gir heimel for å krevje politiattest til den personkrinsen det her er tale om, som til dømes utlendingslova § 97.

2.2 Høyringa

Justis- og beredskapsdepartementet sende forslag om endring i utlendingslova på høyring 17. desember 2013, til fylgjande høyringsinstansar:

 • Departementa

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Barneombodet

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi)

 • Likestillings- og diskrimineringsombodet

 • Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

 • Norad

 • Politidirektoratet (POD)

 • Politiets tryggingsteneste (PST)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Språkrådet

 • Stortingets ombodsmann for forvaltninga

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Fylkesmennene

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Amnesty International Noreg

 • Antirasistisk Senter

 • Arbeidarpartiet

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bispedøma (11 stykk)

 • Demokratane

 • Den norske dommerforening

 • Den norske kyrkja – Kyrkjerådet

 • Det liberale folkepartiet

 • Fagforbundet

 • Fagleg forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Flyktninghjelpen

 • Framstegspartiet

 • Helsingforskomitéen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights Service (HRS)

 • Høgre

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Islamsk Råd

 • Juridisk Rådgiving for Kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlinga

 • Kontoret for fri rettshjelp

 • Kristeleg Folkeparti

 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Kystpartiet

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • Miljøpartiet Dei Grøne

 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Norges Juristforbund

 • Noregs Kommunistiske Parti

 • Noregs politilederlag

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk senter for menneskerettar (SMR)

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets hovudorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen mot offentleg diskriminering (OMOD)

 • Pensjonistpartiet

 • Peoplepeace

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristane

 • PRESS – Redd Barna Ungdom

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk foreining

 • Raude Kors

 • Raudt

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Seniorsaken

 • Senterpartiet

 • SOS Rasisme

 • Sosialistisk Venstreparti

 • UNHCR Stockholm

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Venstre

 • Vergeforeningen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Då høyringsfristen gjekk ut 14. februar 2014, hadde fylgjande instansar uttalt seg om realiteten i forslaget:

 • Advokatforeningen

 • Amnesty International Noreg

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

 • Barneombodet

 • Driftsoperatørforum

 • Likestillings- og diskrimineringsombodet

 • Norsk senter for menneskerettar (SMR)

 • Næringslivets hovudorganisasjon (NHO)

 • Politidirektoratet (POD)

 • Politiets Fellesforbund

 • Politiets tryggingsteneste (PST)

 • Riksadvokaten

 • Redd Barna

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Vergeforeningen Følgesvennen

Fylgjande høyringsinstansar svarte utan merknader:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Datatilsynet

 • Den norske kyrkja - Kyrkjerådet

 • Domstoladministrasjonen

 • Fagforbundet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse og omsorgsdepartementet

 • Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi)

 • Jussformidlinga

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Mellomkyrkjeleg råd

 • Miljøverndepartementet

 • Regjeringsadvokaten

 • Samferdselsdepartementet

 • Utanriksdepartementet