Prop. 103 L (2013–2014)

Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak)

Til innhaldsliste

4 Internasjonale forpliktingar

Departementet har vurdert forholdet til dei folkerettslege forpliktingane Noreg er bunden av. Europarådet si konvensjon om vern av menneskerettane og dei grunnleggjande fridommane (EMK) artikkel 8 om retten til privatliv er aktuell når det gjeld barneomsorgsattestar. EMK er gjort til norsk lov ved lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett m.v. (menneskerettslova). Etter departementet sitt syn vil ikkje føresegna komme i strid med Noreg sine internasjonale forpliktingar. Departementet viser til Ot.prp. nr. 112 (2004–2005) Om lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.) punkt 9.5, der det ble skrive om forholdet til EMK da regelen vart innført:

«[d]epartementet har vurdert forholdet til de folkerettslige forpliktelsene Norge er bundet av, herunder forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 om retten til privatliv. Etter departementets syn vil en bestemmelse som foreslått her ikke komme i strid med disse forpliktelsene. Det er arbeidssøkeren selv som skal legge fram politiattest. Dette innebærer at arbeidsgiveren ikke får opplysningene uten at arbeidssøkeren er klar over det og selv medvirker til det. Det vises i denne forbindelse også til EMK artikkel 8 nr. 2, som sier at hensynet til privatlivet for den enkelte må veies opp mot bl.a. hensynet til andres rettigheter og hensynet til å forebygge kriminalitet.»

Dette er framleis gjeldande. Departementet viser òg til Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) Om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) punkt 4.3, 11.10.6, 12.2.2, 12.3.1, 12.5.2.3 og 12.5.4. Vidare vart spørsmålet grundig drøfta i politiregisterutvalet si utreiing, NOU 2003: 21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern – politiets og påtalemyndighetenes behandling av opplysninger, punkt 5.2.