Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 118 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)

Til innholdsfortegnelse

2 Nye retningslinjer for regionalstøtte

EUs retningslinjer for regionalstøtte ble vedtatt 19. juni 2013. Tilsvarende retningslinjer ble vedtatt av ESA 23. oktober 2013. De nye retningslinjene for regionalstøtte viderefører muligheten til å gi driftsstøtte, som differensiert arbeidsgiveravgift. Driftsstøtte kan i henhold til retningslinjene gis i landsdeler med svært lav befolkningstetthet (færre enn 8 innbyggere per km2) for å hindre eller redusere befolkningsnedgang.

Retningslinjene inneholder bestemmelser som innskrenker hvilke typer virksomhet som kan motta regionalstøtte (sektorbegrensninger). Det er ikke adgang til å gi støtte til transportsektoren, flyplasser, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring. Det samme gjelder foretak som utfører hovedkontortjenester og visse rådgivningstjenester innenfor konsern.

Den generelle delen av gjeldende ordning med differensiert arbeidsgiveravgift anses som regional statsstøtte. Slik statsstøtte må være godkjent av ESA før den tilstås mottakerne. Dersom støtten tilstås før ESA har godkjent ordningen, vil dette innebære et brudd på Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. I forbindelse med revisjonen av ESAs retningslinjer for regionalstøtte har Norge forpliktet seg til å avvikle gjeldende ordning for differensiert arbeidsgiveravgift innen utløpet av juni 2014. Norske myndigheter har notifisert ordningen på nytt for perioden 1. juli 2014 til 31. desember 2020.

ESAs nye retningslinjer for regionalstøtte er endret på flere punkter som får betydning for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Den notifiserte ordningen avviker derfor fra den gjeldende ordningen. For å kunne gjennomføre de nødvendige endringene som følge av de nye retningslinjene, må Stortingsvedtak 5. desember 2013 nr. 1482 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2014 endres. Endringene bør få virkning fra 1. juli 2014, jf. Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Kommunal- og moderniseringsministeren og finansministeren har i et felles brev 28. april 2014 til visepresidenten i Europakommisjonen understreket viktigheten av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for Norge, og at det bør være færrest mulig sektorbegrensninger i en slik ordning. Det ble også bedt om et møte for å kunne diskutere dette.

Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU hadde møte med Europakommisjonen 14. mai. I møtet redegjorde statsråden for betydningen av differensiert arbeidsgiveravgift for norsk regionalpolitikk og problemstillingene knyttet til sektorunntakene i retningslinjene for regionalstøtte. Norge har primært ønsket en ordning hvor sektorunntakene ikke er til hinder for horisontale støttetiltak som differensiert arbeidsgiveravgift. På møtet og i sitt svarbrev av 21. mai 2014 understreket imidlertid visepresidenten at sektorbegrensningene i retningslinjene for regionalstøtte også må gjelde for generelle, sektorovergripende støtteordninger som den differensierte arbeidsgiveravgiften.

Europakommisjonen vedtok 21. mai 2014 det såkalte gruppeunntaket (GBER). Gruppeunntaket fastsetter detaljerte regler for når visse typer støtte anses forenlig med EØS-avtalen. Slik støtte trenger ikke å notifiseres, men er underlagt en forenklet meldeplikt. Gruppeunntaket inneholder imidlertid også en rekke definisjoner som får generell anvendelse på statsstøtteområdet. Bl.a. får definisjonen av energisektoren og transportsektoren anvendelse også for retningslinjene for regionalstøtte.

Norske myndigheter har også hatt møter med Europakommisjonen og ESA i slutten av mai for å avklare sektordefinisjonene. Etter disse møtene, samt brev fra Kommisjonen til norske myndigheter av 2. juni 2014, synes det nå avklart at følgende sektorer ikke kan få differensiert arbeidsgiveravgift under de nye retningslinjene for regionalstøtte fra ESA:

 • Stål – definert i Annex II til ESAs retningslinjer for regionalstøtte

 • Syntetiske fibre – definert i Annex II (a) til ESAs retningslinjer for regionalstøtte

 • Finansierings- og forsikringsvirksomhet – Næringshovedområde K

 • Hovedkontortjenester i konsern – Næringsgruppe 70.10

 • Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning i konsern – Næringsgruppe 70.22

 • Passasjertransport med jernbane – Næringshovedgruppe 49.1

 • Godstransport med jernbane – Næringshovedgruppe 49.2

 • Transport med rutebil og sporveier i by- og forstadsområder – Næringsgruppe 49.31

 • Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted – Næringsgruppe 49.39

 • Godstransport på vei – Næringsgruppe 49.41

 • Sjøfart – Næring 50

 • Lufttransport med passasjerer – Næringshovedgruppe 51.1

 • Lufttransport med gods – Næringsgruppe 51.21

 • Andre tjenester tilknyttet lufttransport – Næringsgruppe 52.23

 • Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning – Næring 35

Med de nye sektordefinisjonene som nå er fastsatt av Kommisjonen, vil sektorunntakene i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift bli mindre omfattende enn det som ble notifisert til ESA 13. mars.

Til toppen
Til dokumentets forside