Prop. 118 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)

Til innholdsfortegnelse

4 Forslag til kompenserende tiltak ut over fribeløpsordning

I tråd med omtalen i Revidert nasjonalbudsjett 2014 legger regjeringen opp til at omfanget av kompenserende tiltak skal være om lag tilsvarende den avgiftsøkningen som de aktuelle sektorene har for perioden fram til 2020. For å kunne prioritere de mest effektive tiltakene og unngå for mye administrasjon forutsettes det provenynøytralitet samlet, men ikke nødvendigvis på sektornivå, bedriftsnivå eller kommunenivå. Basert på anslagene slik de nå foreligger, vil Nord-Norge med regjeringens forslag bli kompensert fullt ut for virkningen av sektorunntakene.

Regjeringen mener det er viktig å høste erfaringer med tiltakenes treffsikkerhet og egnethet. Regjeringen legger derfor opp til at innretningen av de kompenserende tiltakene vurderes på nytt i forbindelse med midtveisevalueringen, som etter planen skal gjennomføres i 2018.

Regjeringen foreslår:

  • Fribeløpsordning (jf. pkt. 3.3): Regjeringen foreslår å innføre en fribeløpsordning for alle unntatte sektorer. Forslaget anslås å ha en bokført virkning på 150 mill. kroner i 2014.

  • Infrastrukturtiltak i Nord-Norge og økt statlig kjøp av transporttjenester: Regjeringen foreslår kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 mrd. kroner i perioden frem til midtveisgjennomgangen i 2018. I 2014 foreslår regjeringen økte bevilgninger på samlet 124 mill. kroner i slik støtte.

  • Fylkeskommunalt kjøp av transporttjenester: Fylkeskommunenes økte kostnader knyttet til kjøp av transporttjenester foreslås kompensert med 44 mill. kroner i 2014 gjennom en økning av skjønnstilskuddet som inngår i de frie inntektene.

  • Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen: Det foreslås å øke tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk for å ta høyde for at rederier innenfor nettolønnsordningen kompenseres med anslagsvis 25 mill. kroner i 2014.

Under følger regjeringens forslag til bevilgningsendringer på statsbudsjettets utgiftsside for inneværende år. Regjeringen vil komme tilbake til forslag for neste år i Statsbudsjettet 2015.

4.1 Nærmere om infrastrukturtiltak og statlig kjøp av transporttjenester

Regjeringen legger opp til at kompensasjon ut over fribeløpsordning, kjøp av transporttjenester under fylkeskommunene og nettolønnsordningen rettes inn mot infrastrukturtiltak i Nord-Norge og økt statlig kjøp av transporttjenester i henhold til gjeldende avtaler. Opp mot 80 pst. av den samlede provenyvirkningen av omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift anslås å bli belastet arbeidsgivere i Nord-Norge. Fram til midtveisevalueringen av ordningen, det vil si for perioden 2014–2018, legger regjeringen til grunn en samlet ramme for slike infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av transporttjenester på 1,6 mrd. kroner. Sammen med øvrig kompensasjon vil dette gjøre at økningen i arbeidsgiveravgift forventes å bli kompensert fullt ut i perioden.

Det er etter innspill fra berørt næringsliv og ulike politiske miljøer i Nord-Norge, identifisert en rekke aktuelle infrastrukturtiltak i området. Flere av tiltakene vil raskt kunne bedre transportforholdene i landsdelen. Tiltakene er av forskjellig størrelsesorden og med ulik gjennomføringsperiode, men alle vil kunne ferdigstilles innen midtveisevalueringen i 2018. Det er identifisert både vedlikeholdstiltak og investeringsprosjekter. For å kunne målrette tiltakene i kompensasjonsordningen best mulig vil Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet legge til rette for en dialog mellom det berørte næringslivet og Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner om prioriteringen av infrastrukturtiltakene i hvert fylke.

I tillegg legger Regjeringen opp til å gi kompensasjon gjennom økte bevilgninger til statlig kjøp av transporttjenester i henhold til gjeldende avtaler. Der det er inngått avtaler med det offentlige om kjøp av transporttjenester, vil merkostnadene for transportselskapene kunne veltes over i økte kostnader for stat og fylkeskommune. I hvor stor grad dette skjer, avhenger av de konkrete avtalene som er inngått mellom det offentlige og den enkelte transportbedrift. Slikt økt statlig kjøp vil komme som direkte følge av økt arbeidsgiveravgift og være en svært målrettet kompensasjon. Se også omtale av tilsvarende kompensasjon for fylkeskommunene under forslag om tilleggsbevilgninger i 2014. Den totale rammen for infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av transporttjenester vil være 1,6 mrd. kroner for perioden 2014–2018.

For 2014 legges det til grunn et beløp til kompensasjon gjennom infrastrukturtiltak på 124 mill. kroner, da dette vil gjøre omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift om lag provenynøytral i inneværende år. Bevilgningsforslag for kostnader i 2014 er omtalt nedenfor og fremmes for Stortinget med denne proposisjonen. Regjeringen foreslår å fordele beløpet på 124 mill. kroner med 70 mill. kroner til tiltak på riksveg, 44 mill. kroner til tiltak på jernbane og 10 mill. kroner til kystformål. Regjeringen foreslår ikke nå økte bevilgninger til statlig kjøp av persontransporttjenester. Behovet for dette vil vurderes nærmere, og Regjeringen vil eventuelt komme tilbake til dette i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2014.

Bevilgningsforslag om de enkelte kompensasjonstiltakene i Nord-Norge for årene 2015–2018 vil fremmes for Stortinget gjennom de årlige statsbudsjettene. Regjeringen vektlegger at kompensasjonstiltakene skal være målrettede og kunne gjennomføres med rasjonell framdrift. Det er derfor ikke en forutsetning at kostnadene til infrastrukturtiltak skal være helt jevnt fordelt i perioden.

4.2 Forslag om tilleggsbevilgninger i 2014

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

Post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

Der det er inngått avtaler med det offentlige om kjøp av transporttjenester, vil merkostnadene for transportselskapene kunne veltes over i økte kostnader for stat og fylkeskommune. I hvor stor grad dette skjer, avhenger av de konkrete avtalene som er inngått mellom det offentlige og den enkelte transportbedrift. For statlige aktører vil regjeringen vurdere kompensasjonsbehovet for inneværende år nærmere og eventuelt komme tilbake til dette i nysalderingen av budsjettet. Basert på innspill fra fylkeskommunene anslår regjeringen at fylkeskommunene vil få økte kostnader på i størrelsesorden 44 mill. kroner i 2014 og 132 mill. kroner i 2015. Anslaget er usikkert og vil kunne bli justert i statsbudsjettet for 2015. Det foreslås å kompensere fylkeskommunene gjennom skjønnstilskuddet som inngår i de frie inntektene. Regjeringen foreslår i tråd med dette å øke bevilgningen i 2014 med 44 mill. kroner.

Kap. 909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

Post 73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

Nettolønnsordningen innebærer at rederiene mottar refusjon tilsvarende summen av innbetalt inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for mannskap innenfor ordningen, begrenset oppad til 198 000 kroner per år i refusjonsutbetaling per sysselsatt. Økt arbeidsgiveravgift for rederiene kompenseres dermed over Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) budsjett. Det anslås at kompensasjon gjennom nettolønnsordningen vil utgjøre om lag 25 mill. kroner i 2014 og 80 mill. kroner i 2015. Det foreslås i tråd med dette å øke bevilgningen i 2014 med 25 mill. kroner.

Kap.1320 Statens Vegvesen

Post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på posten med 70 mill. kroner til tiltak på riksveg i Nordland, Troms og Finnmark. Beløp på posten kan også nyttes under kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksvegsinvesteringer. For å kunne målrette tiltakene i kompensasjonsordningen best mulig vil Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet legge til rette for en dialog mellom det berørte næringslivet og Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner om prioriteringen av infrastrukturtiltakene i hvert fylke. Disponeringen av midlene på posten til konkrete tiltak i 2014 gjøres etter en slik prosess.

Kap. 1350 Jernbaneverket

Post 23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på posten med 44 mill. kroner i 2014 til tiltak på jernbane i Nord-Norge. Bevilgninger på posten kan også nyttes under kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen. For å kunne målrette tiltakene i kompensasjonsordningen best mulig vil Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet legge til rette for en dialog mellom det berørte næringslivet og Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner om prioriteringen av infrastrukturtiltakene i hvert fylke. Disponeringen av midlene på posten til konkrete tiltak i 2014 gjøres etter en slik prosess.

Kap. 1360 Kystverket

Post 30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på posten med 10 mill. kroner i 2014 til tiltak under Kystverket. For å kunne målrette tiltakene i kompensasjonsordningen best mulig vil Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet legge til rette for en dialog mellom det berørte næringslivet og Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner, om prioriteringen av infrastrukturtiltakene i hvert fylke. Disponeringen av midlene på posten til konkrete tiltak i 2014 gjøres etter en slik prosess.