Prop. 88 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Et tilbud på 20 G til de ca 260 tidligere nordsjødykkerne som har mottatt dagens kompensasjonsordning, vil ha en kostnad på om lag 460 mill. kroner. Det kan ikke utlukkes at andre dykkere eller etterlatte enn de som allerede har søkt om kompensasjon vil melde seg. Slike saker kan eventuelt vurderes dersom de foreligger før kompensasjonsordningen er avsluttet og dykkernemnda er nedlagt, jf. pkt. 3.2.2.

I tillegg kommer kostnader knyttet til administrasjon og utbetaling, estimert til ca 5 mill. kroner. Det er Arbeids- og velferdsetaten som vil stå for administrasjon og utbetaling. Utgiftene til minneplakett vil bli dekket av disse midlene.

Øvrige forslag vil dekkes under gjeldende budsjett.

Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten

Post 01 Driftsutgifter

For å administrere kompensasjonsordningen tilknyttet oppfølging av tidligere nordsjødykkere foreslås det å øke bevilgningen under Kap 605 post 01 med 5 mill. kroner.

Kap. 646 Pionerdykkere i Nordsjøen

Post 73 Kompensasjonsordning, kan overføres (NY)

Bevilgning på posten skal dekke utbetaling av tilleggskompensasjon til pionerdykkere jf. pkt. 3.1 over. Det foreslås en bevilgning på 460 mill. kroner i 2014. Da det kan ta tid å opprette kontakt med aktuelle dykkere, eventuelt etterlatte, foreslås det at stikkordet kan overføres knyttes til bevilgningen.