Prop. 88 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere

I

I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

605

01

Arbeids- og velferdsetaten

Driftsutgifter, blir økt med

5 000 000

fra kr 10 850 430 000 til kr 10 855 430 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

(NY)

73

Kompensasjonsordning, kan overføres

460 000 000