Prop. 95 S (2013–2014)

Kommuneproposisjonen 2015

Til innholdsfortegnelse

3 Korrigerte inntekter i kommuner og fylkeskommuner 2013

3.1 Frie inntekter

I dette vedlegget presenteres kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2013, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes her rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue fra personer. Det vises også tall for frie inntekter inkl. naturressursskatt og eiendomsskatt. Korrigerte frie inntekter i 2013 for kommunene er gruppert etter landsdel (tabell 3.1), etter fylke (tabell 3.2) og etter innbyggertall (tabell 3.3). Tabell 3.4 inneholder tall for korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene, mens tabell 3.5 viser tall for den enkelte kommune.

3.2 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Det er til dels store forskjeller mellom kommunene i befolkningssammensetning, geografi og kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for og hvilke utgifter kommunene har ved å gi disse tjenestene.

Når man skal sammenligne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til at kommunene har ulikt utgiftsbehov. En ser dermed på utgifts- og inntektssiden samlet. I tabellene som blir presentert i dette vedlegget er nivået på de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.

Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet utjevnes forutsetningene kommunene har for å tilby et likeverdig tjenestetilbud. Det er imidlertid elementer i inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren som fører til ulikt inntektsnivå mellom kommuner også etter utgiftsutjevningen. Regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet og skjønnstilskuddet er ulikt fordelt mellom kommunene og fører til forskjeller i inntektsnivå. Samtidig kommer en betydelig andel av kommunesektorens inntekter gjennom skatteinntekter, og forskjeller i skattenivå utjevnes kun delvis i inntektssystemet.

I beregningen tas det utgangspunkt i summen av rammetilskudd og skatteinntekter, som sammen utgjør frie inntekter. Den delen av de frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet, blir korrigert ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen. Driftsutgifter til barnehage, skole, pleie og omsorg, helse og sosial og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og det er beregnet variasjon i kostnadene til drift av disse tilbudene det korrigeres for.

Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov («billige» å drive) vil få justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov («dyre» å drive) vil få justert ned sine inntekter.

Det er viktig å huske på at det er visse svakheter knyttet til å bruke utgiftskorrigerte frie inntekter når man sammenligner inntektsnivået mellom kommuner. Viktige inntektskomponenter som øremerkede tilskudd og gebyrer er ikke med i beregningene. Det er heller ikke tatt hensyn til at noen kommuner har fordeler ved ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

For å få et mål på de korrigerte frie inntektene som er mest mulig sammenlignbart over tid, er skjønnstilskudd til å dekke utgifter som følge av naturskader og lignende holdt utenom beregningen. De siste årene har det totalt sett vært en økning i denne typen skjønnstilskudd, og for den enkelte kommune eller fylkeskommune kan inntektene variere mye fra det ene året til det andre.

I beregningen av kommunenes utgiftsbehov for 2013, er det brukt innbyggertall per 1. juli 2012, siden det ble benyttet tilsvarende innbyggertall ved beregningen av utgiftsbehovet og fordelingen av rammetilskudd i 2013. Når vi beregner korrigerte frie inntekter per innbygger for 2013, er det brukt innbyggertall per 1. januar 2013. I 2013 utgjorde de frie inntektene om lag 3/4 av samlede inntekter i kommunesektoren. Tallene for eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter og hjemfallsinntekter er fra 2012.

3.3 Variasjon i korrigerte frie inntekter for kommunene

For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter, er kommunenes korrigerte frie inntekter beregnet med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Eiendomsskatten er en frivillig skatt som den enkelte kommune kan velge å innføre i sin kommune. 324 kommuner hadde inntekter i form av eiendomsskatt i 2012.

I tabell 3.1 vises de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet gruppert etter landsdel. Tabellen viser at det i 2013 var kommunene i Nord-Norge som hadde høyest nivå på de korrigerte frie inntektene, både når man regner med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Innad i den enkelte landsdel kan det være store variasjoner mellom kommunene.

Tabell 3.1 Frie inntekter i 2013 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter landsdel. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100

Landsdel

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Akershus

102

98

Hedmark og Oppland

97

99

Sør-Østlandet

97

97

Agder og Rogaland

101

101

Vestlandet

100

102

Trøndelag

100

100

Nord-Norge

106

108

Oslo

105

101

Hele landet

100

100

I denne tabellen inneholder de ulike grupperingene følgende fylker: Akershus (Akershus), Hedmark og Oppland (Hedmark, Oppland), Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark), Agder og Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland), Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal), Trøndelag (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag), Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark), Oslo (Oslo).

Tabell 3.2 viser tilsvarende tall for kommunene fordelt fylkesvis. De utgiftskorrigerte frie inntektene, eksklusiv eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, varierer fra 96 pst. av landsgjennomsnittet for kommunene i Østfold til 118 pst. for kommunene i Finnmark.

Tabell 3.2 Frie inntekter i 2013 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert fylkesvis. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100

Fylke

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Østfold

96

97

Akershus

102

98

Oslo

105

101

Hedmark

97

98

Oppland

97

99

Buskerud

99

98

Vestfold

97

94

Telemark

98

101

Aust-Agder

97

100

Vest-Agder

97

100

Rogaland

103

102

Hordaland

100

101

Sogn og Fjordane

101

108

Møre og Romsdal

99

100

Sør-Trøndelag

100

100

Nord-Trøndelag

99

99

Nordland

102

105

Troms

106

107

Finnmark

118

121

Hele landet

100

100

I tabell 3.3 vises frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert etter innbyggertall. I tabellen er kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere (utenom kraftkommuner) fordelt i fire grupper med like mange kommuner i hver. De mest folkerike kommunene er videre skilt ut i egne grupper: kommuner med mer enn 20 000 innbyggere, eksklusive de fire største kommunene; Bergen, Stavanger og Trondheim og Oslo. I tillegg er 23 kommuner med høye inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall skilt ut som egen gruppe. Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 pst. av landsgjennomsnittet for ordinær skatt. Se også rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) fra november 2013 for mer informasjon om kommunenes inntekter fra konsesjonskraft og eiendomsskatt.

Sammen med kraftkommunene har de minste kommunene det høyeste nivået på korrigerte frie inntekter.

Tabell 3.3 Frie inntekter i 2013 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter innbyggertall. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100

Kommunegruppe

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

< 2145 innb.

112

115

2145 – 4035 innb.

104

106

4035 – 7449 innb.

99

102

7449 – 20 000 innb.

98

99

>20 000 innb.

99

98

Bergen, Stavanger, Trondheim

102

101

Kraftkommuner¹

106

161

Oslo

105

101

Hele landet

100

100

3.4 Variasjon i korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene

Tabell 3.4 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2013 (rammetilskudd og skatt på inntekt og naturressursskatt), korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.

Tabell 3.4 Frie inntekter i 2013 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100

Fylkeskommune

Korrigerte frie inntekter i pst. av landsgjennomsnittet

Østfold

90

Akershus

91

Oslo

99

Hedmark

96

Oppland

99

Buskerud

95

Vestfold

92

Telemark

97

Aust-Agder

95

Vest-Agder

95

Rogaland

95

Hordaland

102

Sogn og Fjordane

134

Møre og Romsdal

108

Sør-Trøndelag

96

Nord-Trøndelag

110

Nordland

127

Troms

125

Finnmark

130

Hele landet

100

Av tabell 3.4 framgår det at det er store inntektsforskjeller mellom fylkeskommunene. Korrigerte frie inntekter varierer fra 90 pst. i Østfold til 134 pst. i Sogn og Fjordane. Tallene for fylkeskommunene er sterkt påvirket av forvaltningsreformen. Midlene som ble overført til fylkeskommunene i forbindelse med forvaltningsreformen ligger i tabell C i Grønt hefte med særskilt fordeling. Dette betyr at midlene ikke fordeles etter kostnadsnøkkelen, og at midlene til disse formålene heller ikke blir korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. I 2013 ligger 8,2 mrd. kroner med særskilt fordeling i tabell C i Grønt hefte. Se for øvrig nærmere omtale i kapittel 7 om nytt inntekssystem for fylkeskommunene.

Oslo har som eneste fylkeskommune beholdt ansvaret for barnevernet som ble overført til staten i 2002. Oslo får midler til dette over tabell C i Grønt hefte med særskilt fordeling. Dette er en oppgave som øvrige fylkeskommuner ikke har. Oslos inntektsnivå er derfor ikke direkte sammenliknbart med inntektsnivået for de øvrige fylkeskommunene.

3.5 Tabell for enkeltkommuner

Dette avsnittet inneholder tall for enkeltkommuner. Tabell 3.5 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2013, både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter.

Tabell 3.5 Frie inntekter i 2013 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100

Kommune

Korrigerte frie inntekter, ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Korrigerte frie inntekter, inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

0101 Halden

96

98

0104 Moss

96

98

0105 Sarpsborg

95

97

0106 Fredrikstad

96

97

0111 Hvaler

100

96

0118 Aremark

105

101

0119 Marker

96

93

0121 Rømskog

111

107

0122 Trøgstad

96

93

0123 Spydeberg

97

97

0124 Askim

96

98

0125 Eidsberg

96

92

0127 Skiptvet

95

99

0128 Rakkestad

96

95

0135 Råde

97

97

0136 Rygge

96

98

0137 Våler

96

95

0138 Hobøl

98

97

Østfold

96

97

0211 Vestby

98

95

0213 Ski

99

95

0214 Ås

98

95

0215 Frogn

102

98

0216 Nesodden

99

96

0217 Oppegård

103

99

0219 Bærum

109

105

0220 Asker

108

104

0221 Aurskog-Høland

96

92

0226 Sørum

98

97

0227 Fet

99

96

0228 Rælingen

98

95

0229 Enebakk

96

92

0230 Lørenskog

100

99

0231 Skedsmo

98

96

0233 Nittedal

99

96

0234 Gjerdrum

100

97

0235 Ullensaker

98

95

0236 Nes

96

95

0237 Eidsvoll

96

93

0238 Nannestad

95

92

0239 Hurdal

101

97

Akershus

102

98

0301 Oslo

105

101

0402 Kongsvinger

96

96

0403 Hamar

96

100

0412 Ringsaker

95

96

0415 Løten

96

94

0417 Stange

96

97

0418 Nord-Odal

98

99

0419 Sør-Odal

97

98

0420 Eidskog

99

100

0423 Grue

101

102

0425 Åsnes

102

100

0426 Våler

101

102

0427 Elverum

96

95

0428 Trysil

99

101

0429 Åmot

106

109

0430 Stor-Elvdal

101

98

0432 Rendalen

101

114

0434 Engerdal

105

106

0436 Tolga

102

102

0437 Tynset

99

107

0438 Alvdal

101

103

0439 Folldal

104

107

0441 Os

103

103

Hedmark

97

98

0501 Lillehammer

97

98

0502 Gjøvik

96

97

0511 Dovre

100

98

0512 Lesja

100

109

0513 Skjåk

100

113

0514 Lom

100

100

0515 Vågå

100

107

0516 Nord-Fron

99

111

0517 Sel

99

99

0519 Sør-Fron

100

107

0520 Ringebu

98

101

0521 Øyer

97

101

0522 Gausdal

98

102

0528 Østre Toten

97

93

0529 Vestre Toten

96

94

0532 Jevnaker

95

92

0533 Lunner

96

96

0534 Gran

96

94

0536 Søndre Land

101

97

0538 Nordre Land

99

100

0540 Sør-Aurdal

100

101

0541 Etnedal

104

107

0542 Nord-Aurdal

95

100

0543 Vestre Slidre

100

104

0544 Øystre Slidre

99

102

0545 Vang

104

123

Oppland

97

99

0602 Drammen

98

94

0604 Kongsberg

103

104

0605 Ringerike

96

96

0612 Hole

109

105

0615 Flå

113

115

0616 Nes

96

102

0617 Gol

97

102

0618 Hemsedal

104

111

0619 Ål

98

105

0620 Hol

104

158

0621 Sigdal

102

98

0622 Krødsherad

104

102

0623 Modum

97

97

0624 Øvre Eiker

96

93

0625 Nedre Eiker

96

93

0626 Lier

100

97

0627 Røyken

98

95

0628 Hurum

97

93

0631 Flesberg

101

100

0632 Rollag

109

130

0633 Nore og Uvdal

106

150

Buskerud

99

98

0701 Horten

96

92

0702 Holmestrand

97

95

0704 Tønsberg

98

94

0706 Sandefjord

96

93

0709 Larvik

96

93

0711 Svelvik

96

95

0713 Sande

96

93

0714 Hof

100

96

0716 Re

98

94

0719 Andebu

97

93

0720 Stokke

96

93

0722 Nøtterøy

99

95

0723 Tjøme

99

95

0728 Lardal

101

97

Vestfold

97

94

0805 Porsgrunn

96

97

0806 Skien

96

96

0807 Notodden

98

103

0811 Siljan

99

97

0814 Bamble

95

99

0815 Kragerø

99

101

0817 Drangedal

101

101

0819 Nome

100

103

0821 Bø

98

97

0822 Sauherad

99

99

0826 Tinn

105

126

0827 Hjartdal

107

114

0828 Seljord

101

109

0829 Kviteseid

101

103

0830 Nissedal

106

125

0831 Fyresdal

103

127

0833 Tokke

104

138

0834 Vinje

107

140

Telemark

98

101

0901 Risør

96

97

0904 Grimstad

96

97

0906 Arendal

96

96

0911 Gjerstad

104

106

0912 Vegårshei

104

100

0914 Tvedestrand

96

92

0919 Froland

96

98

0926 Lillesand

97

97

0928 Birkenes

96

94

0929 Åmli

104

108

0935 Iveland

108

119

0937 Evje og Hornnes

97

96

0938 Bygland

109

131

0940 Valle

109

166

0941 Bykle

137

270

Aust-Agder

97

100

1001 Kristiansand

97

99

1002 Mandal

96

92

1003 Farsund

95

97

1004 Flekkefjord

97

98

1014 Vennesla

96

98

1017 Songdalen

95

94

1018 Søgne

96

96

1021 Marnardal

100

105

1026 Åseral

110

168

1027 Audnedal

108

106

1029 Lindesnes

96

106

1032 Lyngdal

96

92

1034 Hægebostad

104

100

1037 Kvinesdal

99

114

1046 Sirdal

122

200

Vest-Agder

97

100

1101 Eigersund

98

98

1102 Sandnes

101

98

1103 Stavanger

109

107

1106 Haugesund

99

97

1111 Sokndal

99

100

1112 Lund

100

96

1114 Bjerkreim

99

100

1119 Hå

97

93

1120 Klepp

100

96

1121 Time

100

97

1122 Gjesdal

98

98

1124 Sola

107

103

1127 Randaberg

104

102

1129 Forsand

107

170

1130 Strand

98

100

1133 Hjelmeland

103

121

1134 Suldal

104

163

1135 Sauda

106

119

1141 Finnøy

109

112

1142 Rennesøy

103

100

1144 Kvitsøy

123

120

1145 Bokn

108

126

1146 Tysvær

98

121

1149 Karmøy

96

96

1151 Utsira

150

148

1160 Vindafjord

107

106

Rogaland

103

102

1201 Bergen

101

99

1211 Etne

101

101

1216 Sveio

98

98

1219 Bømlo

99

98

1221 Stord

98

95

1222 Fitjar

103

103

1223 Tysnes

105

105

1224 Kvinnherad

100

114

1227 Jondal

107

109

1228 Odda

102

125

1231 Ullensvang

102

101

1232 Eidfjord

119

238

1233 Ulvik

112

144

1234 Granvin

113

113

1235 Voss

98

101

1238 Kvam

100

108

1241 Fusa

99

101

1242 Samnanger

103

109

1243 Os

98

94

1244 Austevoll

105

106

1245 Sund

97

96

1246 Fjell

99

95

1247 Askøy

96

93

1251 Vaksdal

99

123

1252 Modalen

127

234

1253 Osterøy

98

98

1256 Meland

98

98

1259 Øygarden

98

156

1260 Radøy

97

98

1263 Lindås

98

116

1264 Austrheim

108

112

1265 Fedje

121

125

1266 Masfjorden

107

141

Hordaland

100

101

1401 Flora

100

103

1411 Gulen

105

116

1412 Solund

119

114

1413 Hyllestad

107

109

1416 Høyanger

100

147

1417 Vik

101

126

1418 Balestrand

107

135

1419 Leikanger

102

103

1420 Sogndal

99

101

1421 Aurland

111

179

1422 Lærdal

106

146

1424 Årdal

101

125

1426 Luster

101

124

1428 Askvoll

101

98

1429 Fjaler

101

99

1430 Gaular

101

100

1431 Jølster

100

103

1432 Førde

100

100

1433 Naustdal

101

102

1438 Bremanger

100

115

1439 Vågsøy

101

102

1441 Selje

101

97

1443 Eid

96

92

1444 Hornindal

104

101

1445 Gloppen

98

99

1449 Stryn

96

96

Sogn og Fjordane

101

108

1502 Molde

98

100

1504 Ålesund

99

96

1505 Kristiansund

100

101

1511 Vanylven

103

99

1514 Sande

106

102

1515 Herøy

103

99

1516 Ulstein

104

100

1517 Hareid

96

93

1519 Volda

96

93

1520 Ørsta

97

93

1523 Ørskog

100

97

1524 Norddal

106

142

1525 Stranda

99

96

1526 Stordal

111

107

1528 Sykkylven

95

92

1529 Skodje

98

94

1531 Sula

97

94

1532 Giske

97

94

1534 Haram

99

96

1535 Vestnes

98

97

1539 Rauma

98

100

1543 Nesset

102

108

1545 Midsund

106

102

1546 Sandøy

111

109

1547 Aukra

96

180

1548 Fræna

98

100

1551 Eide

99

95

1554 Averøy

97

100

1557 Gjemnes

105

109

1560 Tingvoll

99

96

1563 Sunndal

98

119

1566 Surnadal

100

107

1567 Rindal

100

108

1571 Halsa

102

100

1573 Smøla

101

108

1576 Aure

112

129

Møre og Romsdal

99

100

1601 Trondheim

100

101

1612 Hemne

99

103

1613 Snillfjord

107

105

1617 Hitra

102

103

1620 Frøya

104

102

1621 Ørland

99

96

1622 Agdenes

107

103

1624 Rissa

100

97

1627 Bjugn

102

99

1630 Åfjord

103

101

1632 Roan

108

109

1633 Osen

107

103

1634 Oppdal

99

101

1635 Rennebu

101

118

1636 Meldal

103

101

1638 Orkdal

96

93

1640 Røros

102

105

1644 Holtålen

103

104

1648 Midtre Gauldal

99

97

1653 Melhus

96

96

1657 Skaun

97

93

1662 Klæbu

96

98

1663 Malvik

97

94

1664 Selbu

101

107

1665 Tydal

107

159

Sør-Trøndelag

100

100

1702 Steinkjer

97

96

1703 Namsos

99

98

1711 Meråker

99

109

1714 Stjørdal

96

93

1717 Frosta

103

99

1718 Leksvik

101

98

1719 Levanger

97

98

1721 Verdal

97

98

1724 Verran

104

108

1725 Namdalseid

105

102

1736 Snåsa

107

107

1738 Lierne

112

122

1739 Røyrvik

125

151

1740 Namsskogan

117

153

1742 Grong

111

123

1743 Høylandet

108

106

1744 Overhalla

99

100

1748 Fosnes

126

123

1749 Flatanger

115

115

1750 Vikna

99

99

1751 Nærøy

99

99

1755 Leka

128

124

1756 Inderøy

105

102

Nord-Trøndelag

99

99

1804 Bodø

102

102

1805 Narvik

100

106

1811 Bindal

108

118

1812 Sømna

105

102

1813 Brønnøy

100

99

1815 Vega

114

112

1816 Vevelstad

122

118

1818 Herøy

107

108

1820 Alstahaug

100

100

1822 Leirfjord

104

104

1824 Vefsn

101

105

1825 Grane

109

114

1826 Hattfjelldal

110

111

1827 Dønna

108

110

1828 Nesna

113

110

1832 Hemnes

102

125

1833 Rana

100

105

1834 Lurøy

105

108

1835 Træna

135

130

1836 Rødøy

108

110

1837 Meløy

100

117

1838 Gildeskål

107

122

1839 Beiarn

114

142

1840 Saltdal

99

97

1841 Fauske

100

110

1845 Sørfold

108

162

1848 Steigen

105

106

1849 Hábmer Hamarøy

108

120

1850 Divtasvuodna Tysfjord

110

121

1851 Lødingen

106

103

1852 Tjeldsund

114

111

1853 Evenes

111

112

1854 Ballangen

103

103

1856 Røst

128

123

1857 Værøy

115

111

1859 Flakstad

108

107

1860 Vestvågøy

101

99

1865 Vågan

99

100

1866 Hadsel

100

99

1867 Bø

105

101

1868 Øksnes

100

96

1870 Sortland

101

101

1871 Andøy

103

102

1874 Moskenes

112

109

Nordland

102

105

1902 Tromsø

104

104

1903 Harstad

105

106

1911 Kvæfjord

107

103

1913 Skånland

106

104

1917 Ibestad

120

118

1919 Gratangen

118

115

1920 Lavangen

122

118

1922 Bardu

106

122

1923 Salangen

109

107

1924 Målselv

103

106

1925 Sørreisa

103

99

1926 Dyrøy

117

112

1927 Tranøy

115

114

1928 Torsken

120

120

1929 Berg

124

121

1931 Lenvik

102

100

1933 Balsfjord

102

106

1936 Karlsøy

115

116

1938 Lyngen

114

113

1939 Storfjord

118

129

1940 Gáivuotna Kåfjord

123

129

1941 Skjervøy

116

117

1942 Nordreisa

104

107

1943 Kvænangen

131

147

Troms

106

107

2002 Vardø

130

126

2003 Vadsø

111

111

2004 Hammerfest

114

142

2011 Guovdageaidnu Kautokeino

122

121

2012 Alta

110

111

2014 Loppa

146

140

2015 Hasvik

143

138

2017 Kvalsund

137

139

2018 Måsøy

139

134

2019 Nordkapp

117

116

2020 Porsanger Porsángu Porsanki

114

112

2021 Kárásjohka Karasjok

123

119

2022 Lebesby

133

145

2023 Gamvik

147

144

2024 Berlevåg

143

138

2025 Deatnu Tana

122

119

2027 Unjárga Nesseby

144

141

2028 Båtsfjord

126

122

2030 Sør-Varanger

113

116

Finnmark

118

121

Landet

100

100

Til dokumentets forside