Prop. 95 S (2013–2014)

Kommuneproposisjonen 2015

Til innholdsfortegnelse

6 Forsøk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for forsøk etter lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven) når kommuner er involvert.

6.1 Forsøk etter forsøksloven

Etter lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning kan det gis unntak fra gjeldende regelverk for en avgrenset forsøksperiode. Det skilles mellom ulike typer forsøk: 1) unntak fra gjeldende lover og forskrifter, 2) avvik fra bestemmelser om oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, 3) unntak fra statlige kontrollordninger overfor fylkeskommuner/kommuner og 4) enhetsfylke.

Formålet med forsøksvirksomheten er å utvikle funksjonelle og effektive drifts- og organisasjonsformer og en hensiktsmessig oppgavefordeling. Det skal legges særskilt vekt på å forbedre tjenestene til innbyggerne. Forsøk er forvaltningsutvikling, og ikke et verktøy for generelle dispensasjoner fra gjeldende lovgivning. For en nærmere omtale av forsøk vises det til kap. 6.6 Forsøk som utviklingsverktøy i Meld. St. 12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspel og til departementets nettsider om forsøk på www.regjeringen.no/kmd.

6.1.1 Forsøk med etablering av snøscooterløyper

Det er etablert en forsøksordning hvor forsøkskommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Formålet med ordningen er å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag for

  1. naturmangfold, friluftsliv og folkehelse

  2. kommunenes praktisering av tillatelses- og dispensasjonsbestemmelsene i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter

  3. lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring

Forskriften skal sikre en helhetlig vurdering av berørte interesser når slike løyper etableres. Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppgave å iverksette evaluering av forsøket.

De deltakende forsøkskommunene må utføre forsøket innenfor rammene av en standardforskrift for forsøket, som vedtas i kommunestyrene. Fristen for å sende inn lokale forskrifter til departementet for stadfesting var 1. april 2014. 104 lokale forskrifter er stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forsøksperioden er fra forskriftenes ikrafttredelsestidspunkt og fram til senest 31. desember 2018.

Til dokumentets forside