Prop. 95 S (2013–2014)

Kommuneproposisjonen 2015

Til innholdsfortegnelse

2 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2011–2014

Tabell 2.1 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. 2011–2014. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Endring fra året før, pst.

2011

2012

2013

2014

2013

2014

A. Inntekter i alt

390 487

414 304

438 360

457 447

5,8

4,4

Formuesinntekter

19 841

17 002

18 183

18 045

6,9

-0,8

Skatteinntekter

143 585

153 620

162 844

167 679

6,0

3,0

Skatt på inntekt og formue

135 503

145 065

153 375

158 100

5,7

3,1

Produksjonsskatter

8 082

8 555

9 469

9 579

10,7

1,2

Overføringer fra statsforvaltningen

172 663

187 035

197 550

209 785

5,6

6,2

Gebyrinntekter

48 396

51 288

54 117

56 100

5,5

3,7

Andre overføringer

6 002

5 359

5 666

5 838

5,7

3,0

B. Totale utgifter

408 918

431 538

456 395

475 288

5,8

4,1

Renteutgifter

12 132

12 681

13 191

12 989

4,0

-1,5

Overføringer til private

36 220

37 725

39 686

41 082

5,2

3,5

Overføringer til statsforvaltningen

3 024

8 467

8 809

9 425

4,0

7,0

Lønnskostnader

210 654

221 847

234 685

245 581

5,8

4,6

Produktinnsats

76 498

78 520

82 399

85 473

4,9

3,7

Produktkjøp til husholdninger

20 798

22 119

23 388

24 451

5,7

4,5

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

49 251

49 989

54 037

55 887

8,1

3,4

Netto kjøp av tomter og grunn

-1 493

-2 101

-2 100

-1 900

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 834

2 291

2 300

2 300

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-18 431

-17 234

-18 035

-17841

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

292 587

306 134

324 138

339 120

5,9

4,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til dokumentets forside