Statsbudsjettet 2010. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2010 i tilknytning til partiloven.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2010 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102). Rundskrivet vil også bli lagt ut på FADs hjemmeside på regjeringen.no og på FM-nett.

FAD har i e-post av 25.1.2010 sendt fylkesmennene en liste over Partilovnemndas vedtak om tilbakeholdelse av statlige partistøtte for 2010. Departementet legger til grunn at fylkesmennene følger opp nemndas vedtak ved at det ikke betales ut støtte i 2010 til de i alt 110 partilag som vedtakene omfatter.

Ved utbetaling av støtte for 2010 legges satsene i dette rundskrivet til grunn sammen med Statistisk sentralbyrås (SSBs) offisielle valgstatistikk for kommunestyre og fylkestingsvalget 2007, jf siste avsnitt.

Utbetalingen baseres på godkjente søknader for valgperioden, med fradrag av søknader fra partilag der Partilovnemnda har bestemt at støtten skal holdes tilbake i 2010, jf ovennevnte avsnitt. Utbetalingen skjer fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for hele landet.

Kort om administrative forhold
Europarådet v/ GRECO (Group of states against corruption) gjennomførte høsten 2008 en evaluering av systemet rundt partifinansiering i Norge på bakgrunn av Ministerrådets Rekommandasjon 2003/4 Om felles regler mot korrupsjon i finansieringen av politiske partier og valgkampanjer. Saken er bl.a omtalt i St. prp. nr 1 (2009-2010) FAD. Les den norske oversettelse av rapporten.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil i samarbeid med aktuelle fagmiljøer lage et forslag til om og hvordan rekommandasjonene bør implementeres i partiloven. Det tas sikt på at forslaget blir sendt på bred høring våren 2010.

Utbetaling av tilskudd i 2010
Fylkesmennene skal i 2010 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystem, som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gjort operativt f.o.m 1.1.2008, skal benyttes ved registrering og utbetaling av tilskudd til de politiske partiene. Det vises til nærmere informasjon i brev av 18.12.2007.

FAD har tidligere satt søknadsfristen for tilskudd for hele valgperioden til 15. februar 2008.
Det følger av partiloven §§ 11, 12 og 13 annet ledd at søknad om støtte første år etter valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søker ikke gir annen underretning i perioden. I hht Partilovnemndas uttalelse i sak 35-06 vil partilag som av ulike grunner ikke søker om tilskudd i 2008 eller 2009, likevel kunne søke om tilskudd innen 15. februar 2010, da for de resterende to årene av valgperioden. Det er et krav om at partilaget må eksistere på søknadstidspunktet. Partilag som oversitter søknadsfristen blir ikke fratatt den støtten det eventuelt har krav på etter loven, om laget kan sannsynliggjøre at det har eksistert hele året.

Satsene for stemmestøtte og grunnstøtte på regionalt og lokalt nivå beregnes av FAD på bakgrunn av Stortingets årlige bevilgninger og den offisielle valgstatistikken fra sist foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg. Satsene legges for øvrig også automatisk inn i saksbehandlingssystemet sammen med statistikkgrunnlaget. 

Satser for 2010
Ved beregning av tilskuddet for 2010 til det enkelte partilag, skal følgende satser benyttes sammen med tabellene fra SSB:

Post 71.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner kr 12,43
Post 71.02  Grunnstøtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner kr 1 186
Post 73.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner kr 28,14
Post 73.02 Grunnstøtte til de politiske partiers fylkesorganisasjoner kr 43 364
Post 75  Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner kr 8,89

 

Merk at grunnstøtten er en fast sats som blir gitt pr parti. Vilkåret er likevel at partiet må enten ha minst 4 % av stemmene eller en representant i kommunestyre /fylkesting ved siste valg. Felleslister, bestående av kun registrerte partier, tildeles ett grunnstøttebeløp pr. liste.

Eventuelle spørsmål om det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet kan sendes til:
Arne.Sandnes@fmsf.no

Eventuelle spørsmål til rundskrivet kan sendes til:
jon@fad.dep.no


Med hilsen

Christian Fredrik Horst
avdelingsdirektør(e.f.)
Jens-Oscar Nergård
seniorrådgiver