St.meld. nr. 8 (2007-2008)

Kulturell skulesekk for framtida

Til innhaldsliste

Litteratur og bakgrunnsmateriale

Bøker og rapportar:

ABM-skrift #30 (2006): Bibliotekreform 2014 – del I: Strategier og tiltak .

ABM-skrift #31 (2006): Bibliotekreform 2014 – del II: Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og kultur.

ABM-skrift #41 (2006): Statistikk for bibliotek og museum 2006.

ABM-skrift # 39 (2007): Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken .

Austbø, Anne Tove (red.) (2000): L97 og museene , Norsk museumsutvikling 3:2000.

Bamford, Anne (2006): The Wow Factor. Global research compendium on the impact of the arts in education, UNESCO, Waxmann Verlag, Münster.

Borgen, Jorunn Spord og Synnøve S. Brandt (2006): Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen . NIFU STEP Rapport 5/2006.

Buland, Trond m.fl. (2007): Lokal grunnmur gir nasjonalt byggverk?, Evaluering av tiltaksplanen «Gi rom for lesing!» – Delrapport 3 , SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim.

Eeg, Camilla og Elisabeth Sørheim (2006): Med egne øyne I, Om formidling av samtidskunst. Nasjonalmuseet/GAN forlag.

Haugsevje, Åsne Widskjold (2002): Inspirasjon eller distraksjon? Evaluering av forsøket med «full pakke» profesjonell kunst- og kulturformidling som del av den kulturelle skolesekken i Buskerud , Telemarksforskning, Bø, Arbeidsrapport nr. 10.

Högkvist, Stina (2006): Med egne øyne II. Om formidling av videokunst. Nasjonalmuseet/GAN forlag.

Kristiansen, Line Prøis (2007): Den kulturelle skolesekken i Akershus – En brukerundersøkelse , HiO-rapport nr. 2, Høgskolen i Oslo.

Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktane og skulane (2006): Sogn- og Fjordane fylkeskommune.

Kunnskapsbehov i kultursektoren (2003): Noregs forskingsråd.

Kunsten å være kirke – om kirke, kunst og kultur (2005) : Verbum forlag, Oslo.

Lidén, Hilde (2001): Den kulturelle skolesekken. Modeller for kultur-skole samarbeid, sett nedenfra , Norsk Museumsutvikling, 2001.

Lidén, Hilde (2004): Tørrfisken stinka, men kahytten var topp – En oppfølgingsstudie av to modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken , ISF rapport 012, 2004.

Røyseng, Sigrid og Ellen K. Aslaksen (2003): Pionerer i regional kulturformidling – Evaluering av Turneorganisasjonen for Hedmark , Telemarksforskning – Bø, Rapport nr. 201.

Rønning, Anne (2003): Evaluering av Turnéorganisasjonen i Østfold, Stiftelsen Østfold­forskning, OR.25.03.

Den kulturelle skolesekken – forsking, utvikling og evaluering , NIFU skriftsserie nr. 21, 2003.

Handlingsplanar, regjerings- og stortingsdokument:

Besl. O. nr. 52 (2001–2002) om endring i lov av 28. august 1992, nr. 103 om pengespill.

Broen og den blå hesten (1996), Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet og Kulturdepartementet.

Gi rom for lesing! Veien videre (2007), Utdanningsdirektoratet .

Handlingsplan for landsdekkende formidling av billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur og design (2005), Nasjonalmuseet.

Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008 (2004): Utdannings- og forskningsdepartementet.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006): Kunnskapsdepartementet.

Skapende læring. Strategiplan for kunst og kultur i opplæringen (2007): Kunnskapsdepartementet.

St.meld. nr. 61 (1991–1992) Kultur i tiden , Kulturdepartementet.

St.meld. nr. 38 (2002–2003) Den kulturelle skulesekken , Kultur- og kyrkjedepartementet.

St.meld. nr. 39 (2002–2003) Ei blot til Lyst – Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen , Utdannings- og forskingsdepartementet, 2003.

St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 , Kultur- og kyrkjedepartementet.

St.meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring , Kunnskapsdepartementet.

St.meld. nr. 22 (2006–2007) Veiviseren , Kultur- og kyrkjedepartementet.

St.prp. nr. 1 (2004–2005): Kultur- og kyrkjedepartementet.

St.prp. nr. 1 (2007–2008): Kultur- og kyrkjedepartementet.

Innst.O. nr. 44 (2001–2002) frå medlemmer av familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endring i lov av 28. august 1992, nr. 103 om pengespill.

Innst. S. nr. 50 (2003–2004): Innstilling frå familie-kultur-, og administrasjonskomiteen om Den kulturelle skulesekken.

Innst. S. nr. 131 (2002–2003) fra kirke-, utdannings- og forskingskomiteen om Ei blot til Lyst – om kunst og kultur i og i tilknyting til grunnskolen.

Nettsider:

www.regjeringa.no

www.denkulturelleskolesekken.no

www.kultureltmangfold.no

www.rikskonsertene.no

www.scenekunstbruket.no

www.norskkulturrad.no

www.nasjonalmuseet.no

www.abm-utvikling.no

www.dvoted.se

www.kunstkultursenteret.no

www.utdanningsdirektoratet.no

www.nfi.no

Til forsida av dokumentet