Arbeidskonflikter i staten: Retningslinjer ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp

Til innholdsfortegnelse

3 Forholdsregler etter arbeidskonflikter

3.1 Avlønning

3.1.1 Etablere normal arbeidssituasjon

Når streiken er slutt, plikter arbeidstaker å gjenoppta arbeidet. Arbeidsgiver plikter å utbetale lønn fra det tidspunktet arbeidet tas opp igjen. Det er viktig at normal arbeidssituasjon etableres så raskt som mulig, og arbeidsgiver må sørge for at dette skjer.

3.1.2 Etterbetaling av for lite utbetalt lønn

Dersom det i forbindelse med streiken er utbetalt for lite lønn til den enkelte arbeidstaker som følge av for eksempel lønnsstopp, må arbeidsgiver sørge for etterbetaling. Dette bør skje så raskt som mulig etter at streiken er over.

3.1.3 Utbetaling av for mye lønn

Arbeidstaker som har vært i streik, kan av ulike grunner ha fått utbetalt for mye lønn. Arbeidsmiljøloven § 14 -15 annet ledd bokstav f gir anledning til å trekke for mye utbetalt lønn ved streik, inkludert demonstrasjonsaksjoner. Trekkadgangen gjelder både ved forskuddsvis og ved etterskuddsvis lønnsutbetaling. Et vilkår for lønnstrekk er at det ikke har vært praktisk mulig å foreta korreksjon av lønnen i den lønnsavregningen dette skulle vært gjort.

3.1.4 Trekk i lønn ved kortvarige streiker

Det har vært reist spørsmål om trekk i lønn ved kortvarige streiker kan foretas likt for alle innenfor vedkommendes organisasjon, også for dem som ikke har vært i streik. Det vil være rettsstridig å trekke en person som har utført sitt arbeid i lønn. Arbeidsgiver er derfor forpliktet til å utbetale lønn til arbeidstakerne som ikke har vært i streik.

3.1.5 Medlemslister

Det følger av særavtale om lønns- og personalregistre § 3 nr. 3 at arbeidsgiver ved en arbeidskonflikt kan kreve å få utlevert lister over medlemmer som har vært omfattet av konflikten. Dette følger også forutsetningsvis av tjenestetvistloven. Det er også en underliggende forutsetning mellom tariffpartene at organisasjonene ved inngåelse av tariffavtaler forplikter seg til å oppgi hvilke arbeidstakere som blir bundet av den enkelte tariffavtale.

3.2 Evaluering

Når streiken er over, bør arbeidsgiveren vurdere de erfaringene som er gjort. Dersom arbeidsgiver mener det er iverksatt ulovlige aksjoner, bør det tas kontakt med Arbeidsgiverpolitisk avdeling i KDD. Det vises i denne sammenheng til pkt. 1.4 om ulovlig aksjon.

Til dokumentets forside