Forskrift om endring i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. november 2020 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 14.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov