Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om nye lovbestemmelser for tollkontroll

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2013

Vår ref.: 08/257 SL MT/KR

Høring - forslag om nye lovbestemmelser for tollkontroll

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om nye lovbestemmelser for tollkontroll.

Forslaget innebærer en ny bestemmelse i tolloven som tydeliggjør tollmyndighetenes adgang til å registrere, lagre og sammenstille opplysninger, herunder sensitive og ikke-verifiserte opplysinger, ved planlegging, målretting og gjennomføring av kontroller. Videre foreslår departementet en ny bestemmelse i tolloven, som i tillegg til å tydeliggjøre tollmyndighetenes bruk av skjult observasjon, gir hjemmel for tollmyndighetene til å ta i bruk nye elektroniske virkemidler, som for eksempel kameraovervåking og teknisk sporing og peiling i tollkontrollen. Det foreslås også en bestemmelse som begrenser registrertes innsynsrett etter personopplysningsloven, når dette er nødvendig for å ivareta hensynet til gjennomføringen av kontrollen.

Den enkelte høringsinstans må selv vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 12. april 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Tor Lande  e.f.
avdelingsdirektør

                                                               Elisabeth Frankrig
                                                               lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032 OSLO

Akademikerne

Fr. Nansens plass 6

0160 OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Bedriftsforbundet

Akersg. 41

0158 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts g. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Henrik Ibsens gt 100

0255 OSLO

Domstolsadministrasjonen

Postboks 5678

7485 TRONDHEIM

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA)

Postboks 2658 Solli

0203 OSLO

Finans Norge (FNO)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107 OSLO

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

KS

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 OSLO

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135 OSLO

Norges Fiskarlag

Pirsenteret

7005 TRONDHEIM

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Henrik Ibsens gate 20

0255 OSLO

Norges Lastebileier-Forbund

Postboks 7134 St. Olavs pl.

0130 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollg. 9

0158 OSLO

Norsk Øko-Forum (NØF)

Postboks 9070 Grønland

0133 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 OSLO

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

Postboks 5493 Majorstuen

0305 OSLO

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Statens innkrevingssentral

Postboks 455

8601 MO I RANA

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Drammensveien 264

0246 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgaten 2

0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO

 

Til toppen