Høring - Rapport fra regjeringens ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft

Klima- og miljødepartementet sender med dette "Grønn konkurransekraft - rapport fra regjeringens ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft" på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.12.2016

Vår ref.: 16/2919

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft leverte fredag 28. oktober sin rapport med forslag og anbefalinger til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (se pressemelding).

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 16. juni 2015 og har bestått av Idar Kreutzer og Connie Hedegaard. Hedegaard har tidligere vært klimakommisær i EU og klima- og energiminister i Danmark. Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge.   

I tråd med mandatet har utvalget innhentet innspill fra sentrale samfunnsaktører i ulike deler av landet. 11 sektorer har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft til utvalget.

Klima- og miljødepartementet sender med dette "Grønn konkurransekraft - rapport fra regjeringens ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft" på høring. Høringsfristen er 23. desember 2016.

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Ved tekniske problemer kan høringssvar i stedet sendes til postmottak@kld.dep.no. Innspillene bør i så fall merkes med referanse 16/2919.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, jf. også miljøinformasjonsloven, og blir publisert på nettsidene under høringsuttalelser. 

Det bes om at høringsinstansene vurderer om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke står på høringslisten, oppfordres også til å komme med innspill.

 

Med hilsen                                                                        

 

Ingvild Andreassen Sæverud  (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ragnhild Marie Falkenberg Valstad
rådgiver 

ABB
Abelia
AHO
Akademikerne
Alcoa
Arbeids- og sosialdepartementet
Aspelin Ramm
Attac Norge
Avfall Norge
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bilimportørenes Landsforening
BIR Privat
Bondelaget
Borregaard
Bygg uten grenser
Bygg21
Byggenæringens landsforbund
CICERO Senter for klimaforskning
Coop
Corvus Energy
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for økonomistyring
DNB eiendom
DNV GL
Elkem
Energi Norge
Enova
Eyde- klyngen
Fellesforbundet
Felleskjøpet Agri
Fiskebåt
Fjernvarmeforeningen
Flora Kommune
Forsvarsbygg
Forsvarsdepartementet
Forum for miljøteknologi
Forum for utvikling og miljø
Fraktefartøyenes Rederiforening
Framtiden i våre hender
Frevar
Gassnor
Gassnova
GIEK
GMC Maritime
Greenpeace
Grønn byggallianse
Hafslund
Halogen
Handel og kontor
Handelshøyskolen BI
Helse- og omsorgsdepartementet
HM
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigruten AS
Høegh Eiendom
IKEA
Industri Energi
INEOS/ INOVYN
Innovasjon Norge
ISS
Justis- og beredskapsdepartementet
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
KLP eiendom
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunenes sentralforbund
Kongsberg
KS bedrift Havn
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kysrederiene
Kystskogbruket
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA)
Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK)
Lindum
Maritime Battery Forum
Maritimt Forum
Maskinentreprenørenes forbund
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Natur og ungdom
Nelfo
Norcem
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Bondelag
Norges bygg og eiendomsforening
Norges Fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Havneforening
Norges Lastebileier-Forbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norgesgruppen
Norsk Bioenergiforening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk design og arkitektursenter
Norsk eiendom
Norsk elbilforening
Norsk fjernvarme
Norsk forening mot støy
Norsk Gjenvinning
Norsk Havneforening
Norsk Helse og Avholdsforbund
Norsk Hydro
Norsk industri
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Norsk lanbrukssamvirke
Norsk Naturgassforening
Norsk Olje & Gass
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk transportarbeiderforbund
Norsk Vann
Norsk varmepumpeforening
NORSKOG
Norskog
Nortura
NOrtura
Norwea
NTNU
NVE
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Nox fond
Olje- og energidepartementet
Omsorgsbygg
Opplysningsrådet for veitrafikken
Pecunia
Regnskogfondet
Rekom
Risavika Havn
Rom eiendom
Romerike Avfallsforedling
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Schandia Marine
Seatrans
Skanska
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skogeierforbundet
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Stiftelsen Miljømerking
st1
Storebrand eiendom
Syklistenes landsforening
TEEKAY
telenor
Tine
Toll- og avgiftsdirektoratet
Torghatten
Transportøkonomisk institutt
Trefokus
Treindustrien
TFB - Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Undervisningsbygg
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet 
Vesar
Virke
WWF-Norge Verdens Naturfond
Yara
ZEM
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)