Høring – forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning

Et bredt sammensatt utvalg ble oppnevnt i mai i år, og fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en nasjonal rammeplan for ny lærerutdanning for grunnskolen. Rammeplanen skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningen. Departementet har mottatt utvalgets forslag og sender dette nå på høring. Den nye utdanningen vil tre i kraft fra høsten 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2010

Et bredt sammensatt utvalg ble oppnevnt i mai i år, og fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en nasjonal rammeplan for ny lærerutdanning for grunnskolen. Rammeplanen skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningen. Departementet har mottatt utvalgets forslag og sender dette nå på høring. Den nye utdanningen vil tre i kraft fra høsten 2010.
(06.11.2009)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn (PDF-fil)

Høringsnotat om ny forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn med rammeplanutvalgets merknader og vurderinger (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars 2010 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. Forskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-05-10 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om forskriften. 

Vår ref.: 200905396

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning Høring

På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11(2008-2009) Læreren – rollen og utdanningen og Innst. S. nr. 185 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg i mai d.å. med mandat å utarbeide utkast til rammeplan for ny lærerutdanning for grunnskolen som skal erstatte dagens allmennlærerutdanning fra høsten 2010. Målet for ny lærerutdanning er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende og som har høy kvalitet. Utdanningen skal svare på grunnskolens behov for grunnleggende lærerkompetanse og danne et godt grunnlag for videre kompetanseutvikling i yrkesutøvelsen.

Det heter bl.a. i mandatet til utvalget at rammeplanen skal ha forskriftsform og at den skal inneholde beskrivelser av forventet læringsutbytte med utgangspunkt i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og stortingsmeldingens kompetanseområder for lærerkandidatene. Videre heter det at forskriften skal bidra til en enhetlig nasjonal oppbygging uten at alle detaljene i denne skal nedfelles i den overordnede forskriften. Rammeplanutvalget fikk derfor også i oppdrag å organisere og styre en nasjonal prosess ved hjelp av bredt sammensatte faggrupper som skal utvikle nasjonale retningslinjer for institusjonenes utarbeiding av program- og fagplaner på nivået under den nasjonale forskriften. Utvalget ble bedt om å gjennomføre arbeidet med disse styringsdokumentene i en åpen og inkluderende prosess som kan bidra til å sikre at målene som er satt for utdanningen, kan nås.

Endelig skal utvalget utarbeide forslag til indikatorer som skal kjennetegne de nye grunnskolelærerutdanningene. De nasjonale retningslinjene og indikatorene har frist 20. januar 2010.

For ytterligere opplysninger om rammeplanutvalget og dets sammensetning se: http://www.hio.no/Enheter/Arbeid-med-ny-rammeplan-for-laererutdanningen/.

Departementet sender med dette på høring utvalgets utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. – 7. trinn og 5. – 10. trinn. Rammeplanutvalgets merknader og vurderinger følger vedlagt i et høringsnotat. Høringsfrist er onsdag 20. januar 2010. Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet på e-post postmottak@kd.dep.no. Av hensyn til fremdrift med implementering av ny grunnskolelærerutdanning vil det ikke bli gitt utsettelse av høringsfristen.

Utkast til forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning vil sendes på høring medio november 

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Rolf L. Larsen
avdelingsdirektør


Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høgskoler
Norges forskningsråd
NOKUT
SIU
Samordna opptak
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning
Uninett AS
Vox
Sametinget
Utdanningsdirektoratet
KS
Oslo Kommune
Fylkesmennene
Norsk Studentunion
Studentenes Landsforbund
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Utdanningsforbundet
Forskerforbundet
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Skolenes Landsforbund
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes Fellesorganisasjon
NITO
Tekna
Naturviterne
Fellesorganisasjonen
Norges Juristforbund
Norges Sykepleieforbund
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Siviløkonomene
NTL
Fagforbundet
UNIO
LO
Akademikerne
YS
Næringslivets Hovedorganisasjon
HSH
Abelia
Norsk kulturråd
Språkrådet
Fellesrådet for kunstfagene i skolen
Musikk i skolen
Fremmedspråksenteret
Kunst- og kultursenteret
Lesesenteret
Matematikksenteret
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Naturfagsenteret
Nynorsksenteret
RENATE
Senter for IT i utdanningen (ITU)
Skrivesenteret
Riksrevisjonen
Redd Barna
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Statens råd for funksjonshemmede
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjon (SAFO)
Dysleksiforbundet i Norge
Institutt for Kristen Oppseding
KIM - Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
NOVA