Høring – forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning

Et bredt sammensatt utvalg ble oppnevnt i mai i år, og fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en nasjonal rammeplan for ny lærerutdanning for grunnskolen. Rammeplanen skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningen. Departementet har mottatt utvalgets forslag og sender dette nå på høring. Den nye utdanningen vil tre i kraft fra høsten 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2010

Et bredt sammensatt utvalg ble oppnevnt i mai i år, og fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en nasjonal rammeplan for ny lærerutdanning for grunnskolen. Rammeplanen skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningen. Departementet har mottatt utvalgets forslag og sender dette nå på høring. Den nye utdanningen vil tre i kraft fra høsten 2010.
(06.11.2009)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Forslag til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn (PDF-fil)

Høringsnotat om ny forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn med rammeplanutvalgets merknader og vurderinger (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars 2010 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. Forskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-05-10 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om forskriften.