Høring – gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet gjennomgått Rikskonsertenes virksomhet som oppfølging av bl.a. Løken-utvalgets rapport Forenklet, samordnet og uavhengig - Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet og St.meld. nr. 21 Samspill. Et løft for rytmisk musikk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2009

Resultat:

Høringsrunden er gjennomført. Saken er omtalt i Prop. 1 S (2010-2011) s. 91 og 92