Høring – gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet gjennomgått Rikskonsertenes virksomhet som oppfølging av bl.a. Løken-utvalgets rapport Forenklet, samordnet og uavhengig - Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet og St.meld. nr. 21 Samspill. Et løft for rytmisk musikk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2009

Vår ref.: 2009/00870 KU GHE:amb

Høring – gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet gjennomgått Rikskonsertenes virksomhet som oppfølging av bl.a. Løken-utvalgets rapport Forenklet, samordnet og uavhengig - Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet og St.meld. nr. 21 Samspill. Et løft for rytmisk musikk.

Departementet ber med dette om høringsuttalelser til DIFIs rapport Nye tider – nye takter? En gjennomgang av Rikskonsertene. Rapporten kan hentes fra departementets nettsider: www.regjeringen.no/kkd-hoeringer.

Liste over høringsinstanser er vedlagt. Kultur- og kirkedepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av høringsbrevet til berørte underinstanser, medlemmer og medlemsorganisasjoner og eventuelt andre interessenter.

Frist for høringsuttalelser er 14. desember 2009. Høringsuttalelsene sendes departementet per brev eller med e-post (postmottak@kkd.dep.no).

 

Med hilsen

 

Torunn Willadssen e.f.
avdelingsdirektør

Guro Heggedal
rådgiver

 

Vedlegg: Liste over høringsinstanser

Liste over høringsinstanser

Rikskonsertene

KS

Alle fylkeskommuner (19)

Alle kommuner (430)

Finansdepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fylkesmannsembetene

Norsk kulturråd

Riksteatret

ABM-utvikling

Utdanningsdirektoratet

Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen

Norsk scenekunstbruk

Norsk forfattersentrum

Nasjonalmuseet for kunst

Film&Kino

Norsk Kulturhusnettverk

Norsk Rockforbund

Musikk i skolen

Norsk musikkråd

Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken

Musikernes Fellesorganisasjon

Norske Dansekunstnere

Norsk skuespillerforbund

Norsk bluesunion

Norske festivaler

MIC Norsk Musikkinformasjon

Music Export Norway

AMUN – African Musicians Union in Norway

Samspill

Du store verden

Den Norske Folkemusikkscena

NOTAM

Landslaget for spelemenn

GramArt

Riksscenen for folkemusikk, folkedans

Norsk artistforbund

Norsk Folkemusikk- og danselag

Norsk Jazzforum

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norsk Komponistforening

Ny musikk

Norsk scenekunstbruk

Rådet for folkemusikk og folkedans

Samisk Kunstnerråd

Norsk viseforum

Norsk kulturforum

Norsk Teater- og Orkesterforening

OperaNorge-nettverket (c/o Operaen i Kristiansund)