Høring om endringer i opplæringsloven – Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2017

Vår ref.: 16/7829

Høring om endringer i opplæringsloven – Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag om

  • å utvide ungdomsretten til videregående opplæring for å få en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring.
  • å innføre rett til videregående opplæring for de som har fullført opplæring i utlandet som ikke godkjennes som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2519710.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsfristen er 16. januar 2017. 

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen. 

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

 

Med hilsen    
                                                                

Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør                                                    Susanne Solli
                                                                                   seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene 
Fylkesmennene
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring 
Senter for IKT i utdanningen
Språkrådet
Statlige videregående skoler
Statlige høyskoler
Sysselmannen på Svalbard
Universiteter
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre 
Abelia
Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Elevorganisasjonen
Fafo
Fagforbundet
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Fellesorganisasjonen
Flyktninghjelpen
Forum for friskoler
Friskoler
Hovedorganisasjonen Virke
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kristne Friskolers Forbund
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lærernes Yrkesforbund
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Private høyskoler
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Steinerskoleforbundet
Utdanningsforbundet
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund