Instruks om behandling av søknader om sesongtillatelse fra borgere av land det er vanskelig å returnere til under covid-19-pandemien

Instruks til UDI om behandling av søknader om sesongtillatelse fra borgere av land det er vanskelig å returnere til under covid-19-pandemien.

1. Innledning

Arbeids- og sosialdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang og reglene i utlendingsloven § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker. Arbeids- og sosialdepartementet har forskriftsmyndighet for blant annet arbeidsinnvandring etter utlendingsloven kapittel 3, se kongelig resolusjon 18. desember 2009 nr. 1582.

Formålet med instruksen er å klargjøre behandlingen av søknader om sesongtillatelse fra borgere av land det er vanskelig å returnere til under covid-19-pandemien.

2. Bakgrunn

Oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid er tidsbegrenset og danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Det er en forutsetning at søkeren forlater Norge ved utløp av tillatelsen. Under covid-19-pandemien har enkelte land utenfor EØS-området stengt ned flytrafikken og innført strenge innreiserestriksjoner, inkludert for egne borgere. Disse smitteverntiltakene gjør det svært vanskelig for sesongarbeidere fra de aktuelle landene å returnere til hjemlandet etter endt arbeidsopphold i Norge.

Det er langvarig forvaltningspraksis at søknader om sesongtillatelse skal avslås hvis det er sannsynlig at søkeren ikke vil returnere til sitt hjemland ved utløp av tillatelsen. UDI endret derfor i september 2020 sin praksis for søkere fra de aktuelle landene, og har siden høsten 2020 ikke innvilget sesongtillatelser til personer som kommer fra land det er vanskelig å returnere til.

Returvurderingene knytter seg normalt til forhold som vedvarer over tid. De aktuelle nedstengningene er midlertidige, samtidig som det på nåværende tidspunkt er vanskelig å forutse varigheten av de strenge smitteverntiltakene. Det foreligger derfor en risiko for at utlendinger fra disse landene som innvilges sesongtillatelse for årets sesong, vil få vanskeligheter med å returnere til hjemlandet etter endt arbeidsopphold i Norge.

3. Instruks om behandling av søknader om sesongtillatelse fremover

Dagens praksis om å ikke innvilge sesongtillatelser til utlendinger som kommer fra land det er vanskelig å returnere til, skal videreføres inntil det foreligger tilstrekkelig informasjon som tilsier at innreiserestriksjonene vil bli lettet og den ordinære flytrafikken gjenopptatt. UDI kan således avslå søknader der returforutsetningene ikke er oppfylt på grunn av praktiske hindringer som følge av pandemien.

Dette innebærer at UDI ikke skal avvente saksbehandlingen i påvente av mulige endringer i innreiserestriksjonene i og flytrafikken til de aktuelle landene. UDI skal imidlertid legge til rette for at utlendinger som kommer fra land det er vanskelig å returnere til og som allerede har søkt om sesongtillatelse fra utlandet, kan trekke søknaden og få refundert gebyret, forutsatt at det ikke allerede er fattet vedtak i saken. Det samme gjelder når arbeidsgiver har fremmet søknad om sesongtillatelse på vegne av en utlending som befinner seg i utlandet.  

4. Ikrafttredelse

Instruksen trer i kraft straks.

Med hilsen

Einar Skancke (e.f.)
Ekspedisjonssjef

Cathrine Opstad Sunde
Avdelingsdirektør

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet
Utlendigsnemnda