Ikrafttredelse av midlertidig endring i utlendingsforskriften – fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere som allerede oppholder seg i Norge under covid-19-pandemien

Ikrafttredelse av midlertidig endring i utlendingsforskriften – fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere som allerede oppholder seg i Norge under covid-19-pandemien.

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 19. april 2021 en midlertidig bestemmelse (ny § 6-3c) i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Bestemmelsen gis virkning straks og gjelder til og med 30. september 2021. Departementet kan treffe vedtak om opphevelse tidligere. Endringene gis anvendelse for alle søknader som er til behandling og nye søknader.

Bakgrunn for endringen

Regjeringen har innført omfattende smitteverntiltak og innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen. I slutten av januar 2021 ble det innført ytterligere innstramninger i innreisestriksjoner for utlendinger. Innstramningene innebærer at kun sesongarbeidere som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntsektoren, kan reise til Norge. Restriksjonene gir mangel på sesongarbeidskraft i grøntsektoren.

Etter Arbeids- og sosialdepartementets vurdering vil en midlertidig oppmykning av reglene om fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere avhjelpe mangelen på arbeidskraft i sesongbaserte næringer innenfor gjeldende regler om innreiserestriksjoner.

Nærmere om endringen – ny midlertidig § 6-3c i utlendingsforskriften

Ny § 6-3c første ledd i utlendingsforskriften åpner for at det i en begrenset periode kan gis fornyet oppholdstillatelse etter de ordinære reglene i § 6-3 til utlendinger som har eller nylig har hatt oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid og som fortsatt oppholder seg i Norge. Med utlendinger som nylig har hatt oppholdstillatelse etter de ordinære reglene i § 6-3 menes personer med en tillatelse som utløp for mindre enn én måned siden. Tidligere sesongarbeidere som har oppholdt seg i Norge ulovlig i mer enn én måned etter endt arbeidsforhold, skal ikke gis fornyet oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid med hjemmel i § 6-3c. Personer som ikke har reist hjem fordi de kommer fra land det har vært vanskelig å returnere, kan søke om ny oppholdstillatelse etter reglene i § 6-3b.

Det gjøres unntak fra kravet om seks måneders opphold utenfor Norge før ny tillatelse kan innvilges og kravet om at den samlede oppholdstiden i Norge ikke kan overstige seks måneder i løpet av en tolvmåneders periode i § 6-3 femte ledd. De øvrige vilkårene for oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid i § 6-3 og de generelle vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakere i utlendingsloven § 23 gjelder også for denne søkergruppen. Dette innebærer at søkeren må ha et konkret tilbud om heltidsarbeid med norske lønns- og arbeidsvilkår. Vilkårene om at søkeren er omfattet av en kvoteordning eller at stillingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området, gjelder ikke ved fornyelse, jf. utlendingsloven § 61 fjerde ledd.

Sesongarbeidere skal ikke benyttes i vanlig drift, da det kan fortrenge arbeidstakere i heltidsstillinger og kan bidra til å uthule prinsippet om at arbeidsinnvandring fra tredjeland ikke skal fortrenge innenlandsk eller EØS-arbeidskraft. For å motvirke og forhindre at ordningen får uheldige og utilsiktede konsekvenser, gjelder den ikke for sesongarbeidere som har oppholdt seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende forut for søknaden om fornyet oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid. Det fremgår derfor av annet ledd i bestemmelsen at fornyet tillatelse ikke kan gis til utlendinger med forutgående oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid gitt med hjemmel i tidligere § 6-3a eller § 6-3b.

Det følger av bestemmelsens tredje ledd at fornyet oppholdstillatelse etter § 6-3 kan gis for nytt sesongbasert arbeid innen landbruk, gartneri, skogbruk, fiske og fiskeindustri hos samme eller ny arbeidsgiver.

For å hindre misbruk av ordningen skal søknader om oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid til utlendinger nevnt i første ledd, fremsettes av arbeidsgiver med fullmakt fra søkeren, se ny § 6-3c fjerde ledd. I tillegg må arbeidsgiver bekrefte at utlendingen fortsatt oppholder seg i Norge. Utlendingsdirektoratet skal i den forbindelse utarbeide et skjema som arbeidsgivere skal benytte til å bekrefte fortsatt opphold i Norge. Skjemaet bør inneholde informasjon om utlendingsloven § 108 annet ledd som innebærer at personer som forsettlig eller grovt uaktsom gir vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en utlendingssak, kan straffes med bot eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler.

Det følger av femte ledd at fornyet oppholdstillatelse ikke kan gis varighet utover 30. september 2021. Varigheten på tillatelsen skal ikke overskride arbeidsforholdets lengde etter utlendingsforskriften § 10-24 første ledd annet punktum, jf. § 10-16 femte ledd.

Behandling av søknadene

Søknader om oppholdstillatelse etter § 6-3 til utlendinger nevnt i § 6-3c første ledd avgjøres av Utlendingsdirektoratet, og vedtaksmyndigheten kan dermed ikke delegeres til politiet.

Utlendingsdirektoratet må først vurdere om søkeren er omfattet av personkretsen som er målgruppen for den midlertidige bestemmelsen. I den forbindelse må det kontrolleres at søkeren ikke har oppholdt seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende med oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid forut før søknaden om fornyelse. Deretter må det sjekkes om arbeidsgiveren har bekreftet at søkeren fortsatt oppholder seg i Norge. Til slutt må Utlendingsdirektoratet vurdere om de ordinære vilkårene for sesongtillatelse i § 6-3 er oppfylt.

Søknad om fornyet oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid innenfor tidsperioden på seks måneder i § 6-3 fjerde ledd skal vurderes som fornyelse etter § 6-3, og skal ikke vurderes etter § 6-3c.

Sesongtillatelse etter § 6-3 som innvilges til utlendinger nevnt i § 6-3c første ledd kan gis inntil 30. september 2021, men skal ikke overstige arbeidstilbudets lengde, jf. reglene i utlendingsloven § 60 første ledd siste punktum. Tillatelse som har kortere varighet enn til 30. september 2021 kan fornyes, jf. utlendingsforskriften § 10-21 (1), med mindre bestemmelsen er blitt opphevet på et tidligere tidspunkt. Dersom departementet opphever bestemmelsen før 1. oktober 2021, skal søknader som er til behandling avslås. Tillatelse som er innvilget før bestemmelsens opphør vil være gyldige frem til gitt utløpsdato.

Med hilsen

Einar Skancke (e.f)
ekspedisjonssjef

Cathrine Opstad Sunde
Avdelingsdirektør

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeidstilsynet