Ikrafttredelse av midlertidig endring i utlendingsforskriften – oppholdstillatelse til tidligere sesongarbeidere som ikke får returnert til hjemlandet under covid-19-pandemien

Ikrafttredelse av midlertidig endring i utlendingsforskriften – oppholdstillatelse til tidligere sesongarbeidere som ikke får returnert til hjemlandet under covid-19-pandemien.

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 16. februar 2021 en midlertidig bestemmelse (ny § 6-3b) i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Bestemmelsen gis virkning til og med 30. september 2021, men departementet kan treffe vedtak om opphevelse tidligere. Endringen i forskriften trer i kraft straks.

Bakgrunn for endringene

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Verdens helseorganisasjon erklærte 11. mars 2020 at utbruddet av sykdommen Covid-19 utgjør en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

Enkelte land i Asia og Afrika har innført strenge innreiserestriksjoner som innebærer at egne borgere ikke får reist hjem på vanlig måte. De største utfordringene knytter seg til tidligere sesongarbeidere fra tredjeland, hvor restriksjonene i hjemlandet har ført til stans i alle ordinære flyavganger. I tillegg har enkelte myndigheter innført strenge begrensninger på hvem som kan reise inn. På grunn av strenge karanteneregler og manglende kapasitet på karantenehotellene kan innreise kun skje med myndighetenes tillatelse og under deres kontroll.

Myndighetene i disse landene er tydelige på at de vil videreføre de strenge tiltakene, og det er ingen signaler om lettelser i innreiserestriksjonene eller normalisering av flytrafikken. Det er uklart hvor lenge situasjonen vil vare og dermed høyst usikkert når de gjenværende utlendingene kan reise hjem.

For å unngå samme utfordringer fremover, har Arbeids- og sosialdepartementet instruert Utlendingsdirektoratet om å ikke innvilge søknader om sesongtillatelse til utlendinger som kommer fra land det er vanskelig å returnere til, se AI-1/2021 Instruks om behandling av søknader om søknader om sesongtillatelse fra borgere av land det er vanskelig å returnere til under covid-19-pandemien. Samtidig er det uheldig at så mange tidligere sesongarbeidere uten gyldig oppholdstillatelse sitter fast i Norge på ubestemt tid. På denne bakgrunn mener Arbeids- og sosialdepartementet at det er nødvendig å endre utlendingsforskriften midlertidig slik at det kan gis ny sesongtillatelse til denne gruppen. Endringen vil gi forutsigbarhet for den enkelte sesongarbeider og vil samtidig avhjelpe mangelen på arbeidskraft i landbruket.

Nærmere om endringen – ny midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 6-3b

Ny § 6-3b første ledd i utlendingsforskriften åpner for at utlendinger som hadde sesongtillatelse i 2020 og som etter utløp av tillatelsen ikke har vært i stand til å returnere på grunn av stans i flytrafikken og innreiserestriksjonene i hjemlandet som følge av covid-19, kan gis ny oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid etter de ordinære reglene i § 6-3 for inntil seks måneder. Den midlertidige bestemmelsen gjelder alle sesongarbeidere og omfatter også sesongarbeidere som har hatt fornyet tillatelse etter tidligere § 6-3a som ble opphevet 31. desember 2020. Bestemmelsen gjelder videre sesongarbeidere som er fra land hvor det foreligger store og relativt langvarige hindringer for retur til hjemlandet. Den omfatter således ikke sesongarbeidere som kommer fra land med mer kortvarige returproblemer, for eksempel på grunn av dyre flybilletter, enkelte kansellerte flyreiser, karanteplikt ved ankomst mv.

Det gjøres unntak fra kravet om seks måneders opphold utenfor Norge og kravet om at den samlede oppholdstiden i Norge ikke overstiger seks måneder i en tolv måneders periode i § 6-3 femte ledd. De øvrige vilkårene for sesongtillatelse i § 6-3 og de generelle vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakere i utlendingsloven § 23 gjelder også for denne søkergruppen. Dette innebærer at søkeren må ha et konkret tilbud om heltidsarbeid med norske lønns- og arbeidsvilkår. Ny sesongtillatelse kan gis for inntil seks måneder, men ikke utover arbeidstilbudets lengde. Tillatelse kan heller ikke gis varighet utover 30. september 2021. Den nye sesongtillatelsen kan fornyes innenfor rammene av § 6-3 og § 10-21, forutsatt at vilkårene i § 6-3b fortsatt er oppfylt. Utlendinger som omfattes av den midlertidige bestemmelsen og som innvilges sesongtillatelse etter § 6-3, må oppholde seg utenfor Norge i seks måneder før ny oppholdstillatelse for sesongbasert arbeid kan innvilges.

For å hindre misbruk av ordningen skal søknader om sesongtillatelse til utlendinger nevnt i første ledd, fremsettes av arbeidsgiver, se ny § 6-3b annet ledd. I tillegg må arbeidsgiver bekrefte at utlendingen fortsatt oppholder seg i Norge. Utlendingsdirektoratet skal i den forbindelse utarbeide et skjema som arbeidsgivere skal benytte til å bekrefte fortsatt opphold i Norge. Skjemaet bør inneholde informasjon om utlendingsloven § 108 annet ledd som innebærer at personer som forsettlig eller grovt uaktsom gir vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en utlendingssak, kan straffes med bot eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler.

Den midlertidige bestemmelsen gis virkning til og med 30. september 2021, med mindre departementet opphever bestemmelsen tidligere.

Behandling av søknadene

Søknader om oppholdstillatelse etter § 6-3 til utlendinger nevnt i § 6-3b første ledd avgjøres av Utlendingsdirektoratet, og vedtaksmyndigheten kan dermed ikke delegeres til politiet.

Utlendingsdirektoratet må først vurdere om søkeren er omfattet av personkretsen som er målgruppen for den midlertidige bestemmelsen. I den forbindelse må det kontrolleres om søkeren er registrert med en sesongtillatelse i 2020 og om vedkommende kommer fra et land det er vanskelig å returnere til på grunn av strenge innreiserestriksjoner og stans i flytrafikken som følge av covid-19. Det må også sjekkes om arbeidsgiveren har bekreftet at søkeren fortsatt oppholder seg i Norge. Deretter skal Utlendingsdirektoratet vurdere om de ordinære vilkårene for sesongtillatelse i § 6-3 er oppfylt.

Sesongtillatelse etter § 6-3 som innvilges til utlendinger nevnt i den midlertidige bestemmelsen gjelder fra vedtakstidspunktet, jf. § 10-17 annet ledd annet punktum. Tillatelsen kan dermed ikke gis tilbakevirkende kraft. Dersom departementet opphever bestemmelsen tidligere, skal søknader som er til behandling avslås. Tillatelse som er innvilget før bestemmelsens opphør vil være gyldige frem til fastsatt utløpsdato.

Med hilsen

Einar Skancke (e.f.)
Ekspedisjonssjef

Cathrine Opstad Sunde
Avdelingsdirektør

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeidstilsynet