Forsiden

Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

Til innholdsfortegnelse

4 Internkontroll ved bruk av private aktører

Sentrale forarbeider:

Prop. 46 L (2017–2018) punkt 23.4.2 side 275-276 og merknader til bestemmelsen side 411-413

NOU 2016:4 side 305 punkt 24.5.2.2 og merknader til bestemmelsen side 437

Prop. 81 L (2019–2020) punkt 4.3.2 side 16-17 og punkt 5.7 side 23-24

Kommuner bruker på ulikt vis og i ulikt omfang private aktører når lovpålagte oppgaver skal utføres, for eksempel for å tilby velferdstjenester. Dette reiser noen særskilte spørsmål og problemstillinger knyttet til internkontrollen, som i hvilken grad kommunens internkontroll skal omfatte private aktører og hvorvidt de private aktørene har krav om å ha internkontroll.

Lovbestemmelsen sier ikke noe uttrykkelig om dette, men temaet er grundig omtalt i forarbeidene til loven og i lovproposisjonen om særlovgjennomgang.

Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven gjelder for kommuner og gir dermed ikke private aktører noen plikt til å ha internkontroll. På noen sektorområder og for noen typer virksomheter finnes det særlovgivning som inneholder en plikt for private aktører til å ha internkontroll. Og i noen tilfeller er det tatt med i avtalen mellom kommunen og den private aktøren et krav om at den private aktøren skal ha internkontroll med sin virksomhet.

Kommunedirektørens internkontrollansvar etter kommuneloven gjelder alt kommunen gjør, men ikke det som andre private aktører gjør. Kommunedirektøren har verken plikt eller rett til å gå inn i private aktørers virksomhet og utøve internkontroll der.

Uavhengig av om det gjelder noe eget internkontrollkrav for slike private aktører, så vil fortsatt kommunens internkontrollkrav gjelde for kommunens eller egen oppfølging av slike virksomheter. Kommunen vil alltid ha et ansvar for at lovpålagte oppgaver blir gjort slik loven krever, og at innbyggerne får det de har krav på, uansett om kommunen utfører oppgaven selv eller gjennom private. En kommune vil derfor alltid måtte følge opp virksomheter som utfører oppgaver på vegne av dem, og passe på at innbyggerne får det de har krav på selv om tjenesten utføres av noen andre på vegne av kommunen. Kommunen kan sette bort utføring av oppgaven, men ikke ansvaret for oppgaven. Det inngår i internkontrollansvaret å følge med på og sikre at innbyggerne får det de har krav på. Dette kan gjøres på ulike måter, for eksempel ved at kommunen har en avtale med den private aktøren om at de skal ha visse rutiner, eller følge visse forskrifter eller lover eller liknende. Dette kan også inkluderes i kommunens arbeid med eierstyring med selskaper eller kontraktsoppfølging av oppgaver de har satt ut til andre. Å ha rutiner, prosedyrer osv. for å sikre kommunens kontroll med at innbyggerne får det de har krav på selv om en privat aktør utfører oppgaven, inngår i kommunens ordinære arbeid med internkontroll.

Til dokumentets forside