Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

Til innholdsfortegnelse

Forord

Denne veilederen handler om internkontrollreglene i kommuneloven kapittel 25. Disse reglene er nye med kommuneloven av 2018, og trådte i kraft 1. januar 2021.

Reglene har erstattet både den gamle kommunelovens korte krav om "betryggende kontroll" og ulike regler om internkontroll med kommuneplikter for en rekke sektorer.

Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven skal dermed gjelde i forskjellige sektorer i kommunen. Det betyr at bestemmelsen vil bli tolket av kommunene i deres daglige arbeid med internkontroll, av statsforvalterne når de gir veiledning til kommunene og av statsforvalterne og andre statlige tilsynsmyndigheter i forbindelse med tilsyn. Når det er mange aktører som skal tolke bestemmelsen, er det viktig å sikre at lovkravene i bestemmelsen forstås på samme måte i ulike sektorer innad i kommunene og hos tilsynsmyndighetene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor laget denne veilederen om de rettslige rammene for internkontroll med kommuneplikter. Målgruppen er kommuner og fylkeskommuner, statsforvaltere og andre tilsynsorganer, og andre aktører som er opptatt av internkontroll i kommunesektoren.

Andre aspekter ved internkontroll enn de rettslige rammene, som den praktiske gjennomføringen av internkontroll, er ikke tema for denne veilederen.

Veilederen er tilgjengelig digitalt på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmesider på www.regjeringen.no. Der ligger også en pdf-fil slik at den kan skrives ut om ønskelig.

Cathrin Sætre

Siri Halvorsen

ekspedisjonssjef

avdelingsdirektør


Til forsiden