Forsiden

Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

Til innholdsfortegnelse

6 Rapportering om internkontroll etter kommuneloven § 25-2

Kommuneloven § 25-2:

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Sentrale forarbeider:

Prop. 46 L (2017–2018) punkt 23.4.5 side 279-278 og merknader til bestemmelsen side 411-413

NOU 2016: 4 punkt 24.5.4 side 311-312 og merknader til bestemmelsen side 438

I kommuneloven kapittel 25 er det et krav om rapportering. Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om internkontroll. Formålet er at kommunestyret skal få viktig informasjon om administrasjonens arbeid og kommunens virksomhet som helhet, slik at de lettere kan følge opp sitt overordnete ansvar for kommunens virksomhet.

Kommunestyret kan bestemme på hvilken måte og hvor omfattende slik rapportering skal være. Dette kan være egne særskilte rapporter eller det kan inngå i årsberetningen. Hensikten bak en slik egen bestemmelse med rapporteringskrav er å sikre informasjon til og involvering fra kommunestyret.

Krav om å rapportere om internkontroll sto også i kommuneloven av 1992, men var da kun et krav i bestemmelsen om årsberetning om at internkontroll skulle omtales der. Når det nå er tatt ut av bestemmelsen om årsberetning og inn en egen bestemmelse om rapportering, blir kravet tydeligere. Det nærmere innholdet i hva det skal rapporteres om sies det noe om i forarbeidene. Det sies at det skal rapporteres om systemer, rutiner og løpende internkontrollarbeid. Det skal også rapporteres om konkrete kontroller som er gjennomført. Videre skal det sies noe om hvordan kommunen arbeider med å følge opp eventuelle avvik/lovbrudd. Hvor omfattende og detaljert rapporteringen ellers skal være, er det opp til kommunestyret å bestemme. Dersom kommunestyret ikke har bestemt noe, er det opp til kommunedirektøren.

Kravet er at slik rapportering skal gjøres minst én gang i året. Kommunestyret kan gjerne bestemme at det skal gjøres oftere, enten generelt eller for spesielle sektorer. Dersom kommunestyret ber om slik tilleggsrapportering på spesielle sektorer, kan de også bestemme at den skal gis til et annet organ en kommunestyret selv. Dette gjelder imidlertid kun hvis de ber om mer rapportering enn lovens minstekrav. Minst én gang i året skal kommunestyret uansett få slik rapportering som bestemmelsen omtaler.

Til dokumentets forside