Meld. St. 18 (2014-2015)

Konsentrasjon for kvalitet— Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

Referanser

ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen (2013): Operationalisering af begrepet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering. København: ACE Denmark.

Anderson, J.R. & Schunn C.D. (2000): «Implications of the ACT-R Learning Theory: No Magic Bullets», in R. glaser (ed.): Advances in instructional psychology: Educational design and cognitive science (Volume 5), pp. 1-34. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Arnesen, C.Å., Støren, L. & Wiers-Jenssen, J. (2012): Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede, (Rapport 39/2012) Oslo: NIFU.

Bakken, P., Damen, M.L. & Keller, L. (2015): Studiebarometeret 2014: Gjennomføring og hovedtendenser. Oslo: NOKUT.

Baskerville, S. (2013): A guide to UK higher education and partnerships for overseas universitites. (Research series/11) London: UK Higher Education International Unit.

Bar, T., Kadiyali, V. & Zussman, A. (2014): Online Posting of Teaching Evaluations and Grade Inflation, University of Connecticut.

Baumol, W. (2004): Red-Queen games: arms races, rule of law and market economies, Journal of Evolutionary Economics 14(2), pp. 237-247.

Beaty, L. & McGill, I. (1995): Developing Reflective Practice: Observing Teaching as a Component of Professional Development. University of Brighton.

Benner, M. & Öquist, G. (2014): Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in Norway 1990-2013. Oslo: Norges forskningsråd.

Biggs, J. & Tang, C. (2007): Teaching for Quality Learning at University, University of New South Wales, Australia.

Björklund, J. (2011): Högskolor behöver slås ihop med de starka universiteten. Kronikk. Dagens nyheter, 24.10.2011.

Blystad, M., Sundnes, S.L., Aksnes, D.W. & Solberg, S.(2013): Velferdsforskning i Norge 2011: Ressurser og resultater. (Rapport 15/2013) Oslo: NIFU.

Braga, M., Paccagnella, M. & Pellizzari, M. (2014): Evaluating students’ evaluation of professors, Economics of Education Review, 41.

Brew, A. (2006): Research and Teaching: Beyond the divide. London: Palgrave Macmillan.

Brew, A. (2007): Integrating research and teaching: understanding excellence. In A. Skelton (ed). International Perspectives on Teaching Excellence in Higher Education. Improving knowledge and practice. (pp. 74-88). London: Routledge.

Buckley, A. (2014): UK Engagement Survey 2014. York: The Higher Education Academy.

Carinin, R., Kuh, G. & Klein, S. (2006): Student engagement and student learning: testing the linkages. Research in Higher Education, 47 (1).

Carlsten, T.C. & Aamodt, P.O. (2013): Evaluering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU). En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger. (Rapport 10/2013) Oslo: NIFU.

Cowen, T. (2013): Average is Over: Powering America Beyond the Age of the Great Stagnation. New York: Penguin.

Danmarks Akkrediteringsinstitusjon (2014): Små humanistiske uddanelser. Opsamlende analyse.

Delamont, S. Parry, O., Atkinson, P. (1997): Critical Mass an Pedagogic Continuity: Studies in academic habitus. British Journal of Sociology of Education, Vol 18, no. 4.

Einarsen, K.J. (2014): Høyere utdanning i Europa – studenters bruk av tid. Norske studenter bruker minst tid på studiene. Samfunnsspeilet, 4.

Ericsson, K.A., Krampe, R.T. & Tesch-Römer, C. (1993): «The role of Deliberate practice in the acquisition of expert performance», Psychological Review, Vol. 100, No. 3, pp. 363-406.

European University Association (2011): EUA Annual Report 2011.

European University Association (2005): Salzburgprinsippene Bologna seminar Doctoral Programmes for the European knowledge society?

Ekspertgruppen for finansiering av universiteter og høyskoler (2015): Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler.

FNs klimapanel (2014): Femte hovedrapport – Synteserapporten, København November 2014.

Freeman, S., Eddy, S.L., McDonough, M., Smith, M.K., Okoroafor, N., Jordt, H. & Wenderoth, M.P. (2014): Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23).

Frost, S.H., Jean, P., Teodorescu, D. & Brown, A. (2004): Research at the Crossroads: How Intellectual Initiatives Across Disciplines Evolve. Review of Higher Education 27(4), pp. 461-479.

Følgegruppen for lærerutdanning (2014): Lærerutdanninger i endring: Indre utvikling, ytre kontekstuelle og strukturelle hinder. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. (Rapport 4/2014).

Gibbs, G. & Dunbar-Goddet, H. (2007): The effects of programme assessment environment on student learning. York: Higher Education Academy.

Gibbs, G. (2010): Dimensions of quality, York: The Higher Education Academy.

Gjefsen, H.M., Gunnes, T. & Stølen, N.M. (2014): Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring. (Rapporter 2014/31) Oslo: Statistik sentralbyrå.

Gosling, D. (2006): The Value of Pedagogical Enquiry for Improving Teaching, in Kreber, C. (ed.), Exploring research-based Teaching: New Directions for Teaching

and Learning, 107, San Fransisco: Jossey Bass.

Gulbrandsen, M. (2000): Research Quality and Organisational Factors: An Investigation of the Relationship (Dr. ing. thesis, NTNU, Trondheim). Trondheim: NTNU.

Gulbrandsen, M., Bye, G., Finne, H. & Njøs, R. (2013): Er samarbeid alltid bra for innovasjon, Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, 6.

Gulbrandsen, M. & Langfeldt, L. (1997): Hva er forskningskvalitet?: En intervjustudie blant norske forskere, (Rapport) Oslo: NIFU.

Gunn, V. & Fisk, A. (2013): Considering teaching excellence in higher education: 2007-2013. York: Higher Education Academy.

Hagedron, L.S. Winny (YanFang) Chi, W. (Y.F.), Cepeda, R.M. & McLain, M. (2007): An investigation of critical mass: The role of Latino representation in the success of urban community college students. Research in Higher Education 48(1), pp. 73-91.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007): The power of feedback. Review of Educational Research, 77 (1).

HelseOmsorg21 (2014): Et kunnskapssystem for bedre folkehelse: Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg.

Hénard, F. & Deborah R. (2012): Fostering Quality Teaching in Higher Education: Policies and Practices. An IMHE Guide for Higher Education Institutions, Paris: OECD.

Higher Education Funding Council for England (2012): Collaborations, alliances and mergers in higher education. (HEFCE 2012/06).

Hoffman, D. & Hill, K. (2009): The contribution of universities to regional economies, A report from the productivity and prosperity project. Arizona State University.

Hovdhaugen, E., Opheim, V., Sjaastad, J., & Sweetman, R. (2013): AHELO mulighetsstudie: Oppsummering av erfaringene med å gjennomføre OECDs AHELO mulighetsstudie i Norge. (Rapport 11/2013) Oslo NIFU.

Karlsen, H. (2011): Klare for arbeidslivet? En drøfting av metodiske utfordringer for måling av læringsutbytte i høyere utdanning. (Rapport 42/2011) Oslo: NIFU.

Kemp, R. & Gosling, D. (2015): Peer Observation of Teaching: Draft Final paper, 5. februar 2015.

Kunnskapsdepartementet (2011): Forskningsbarometeret 2011: Kunnskap for framtida.

Kunnskapsdepartementet (2012): Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2012.

Kunnskapsdepartementet (2014): Tilstandsrapport for høyere utdanning 2014.

Kunnskapsdepartementet (2014): Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen. Strategi

Kunnskapsdepartementet (2014): Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU – Horisont 2020 og ERA. Strategi

Kunnskapsdepartementet (2014): Forskningsbarometeret 2014

Kyvik, S. (red.) (1999): Evaluering av høgskolereformen. Sluttrapport, Oslo: Norges forskningsråd.

Kyvik, S. (2007): Høyskolesektorens rolle i utdannings- og forskningssystemet i Vest-Europa, (Rapport 37/2007) Oslo: NIFU STEP.

Kyvik, S. & Lepori, B. (Ed) (2010): The Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector, Chapter 8 by Välimaa et al.

Kyvik, S. & Wiers-Jenssen, J. (2014a): Internasjonalisering av norsk høyere utdanning: Noen utviklingstrekk. (Arbeidsnotat 2/2014) Oslo: NIFU.

Kyvik, S. & Vågan, A. (2014b): Forskningsbasert utdanning? Forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i de korte profesjonsutdanningene. Oslo: Abstrakt forlag.

Kårstein A. & Aamodt P.O. (2012): Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen. NIFU (Rapport 14/2012).

Laband, D.N. & Lentz, B.F. (2003): New estimates of economies of scale and scope in higher education. Southern Economic Journal, 70, pp.172-183.

Langfeldt, L., Borlaug, S.B. & Gulbrandsen, M. (2010): Evaluation of Added Value and Financial Aspects. The Norwegian Centre of Excellence Scheme. Oslo: Norges forskningsråd.

Larsen, I.M & Kyvik, S. (2006): Tolv år etter høgskolereformen – en statusrapport om FOU i statlige høgskoler. (Rapport 7/2006) Oslo: NIFU STEP.

Lester, R.K. (2005): Universities, Innovation, and the Competitiveness of Local Economies, A summary Report from the Local Innovation Systems Project. Industrial Performance Center (IPC working paper). Massachusetts Institute of Technology.

Lid, S.E. (2012): FoU-basert profesjonsutdanning: Erfaringer fra evaluering av allmennlærer-, ingeniør- og førskolelærerutdanning. (Rapport 2012-1) NOKUT.

Lid, S.E. (2014a): Studieinnsats. Ein analyse av data frå Studiebarometeret 2013. Oslo: NOKUT.

Lid, S.E. & Kantardjiev, K. (2014b): Satsing på utdannings kvalitet – frå vilje til handling? Oslo: NOKUT.

Louis, K.S., Holdsworth,J.M., Anderson, M.S., Campbell, E.C. (2007): Becoming a Scientist: The Effects of Work-Group Size and Organizational Climate. Journal of Higher Education – Columbus, 78(3) pp.311-336.

Lov om studentsamskipnader. Lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader.

Maassen, P. Jungblut, J. & Olson, J. (2012): Higher Professional Education in Europe: main policy trends and research findings; Markets for applied Research. (Rapport 46/2012) Oslo: NIFU.

Maassen, P., Jungblut, J. & Olson, J. (2014): Higher Professional Education in Europe: main policy trends and research findings, Notat.

Marton, F., Hounsell, D. & Entwistle, N. (1984) (Eds.): The experience of learning. Edinburgh: Scottish Academic Press.

Meld. St. 7 (2014-2015): Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 13 (2011-2012): Utdanning for velferd Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 18 (2012-2013): Lange linjer – kunnskap gir muligheter. Kunnskapsdepartementet.

Milgrom, P. & Roberts, J. (1995): Complementarities and fit strategy, structure, and organizational change in manufacturing. Journal of Accounting and Economics, 19(2-3) pp.179-208.

Næss, T., Thune, T. Støren L.A og Vabø. A. (2012): Samarbeid med arbeidslivet i studietiden: Omfang, typer og nytte av samarbeid. (Rapport 48/2012) Oslo: NIFU.

Norges forskningsråd (2002): Evaluering av norsk forskerutdanning.

Norges forskningsråd (2011): Evaluation of Biology, Medicine and Health Research in Norway.

Norges forskningsråd (2012): Norwegian climate research – An evaluation.

Norges forskningsråd (2012): Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene.

Norges forskningsråd (2014): Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2014.

Norges forskningsråd (2004): Norsk pedagogisk forskning: En evaluering av forskningen ved utvalgte universiteter og høyskoler.

Norges forskningsråd (2014): Årsrapport 2013. Forskningsinstituttene.

FFA, UHR & NFR (2014): Om samspillet mellom UH-sektoren, instituttsektoren og Forskningsrådet. Notat.

Nordforsk (2014): Comparing research at Nordic universities using bibliometric indicators, Second report, Nordforsk.

NOKUT (2006): Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006 Del 1: Hovedrapport. Oslo: NOKUT.

NOKUT (2008): Evaluering av ingeniørutdanningeni Norge 2008. Sammendrag av viktige konklusjoner og anbefalinger. Oslo: NOKUT.

NOU 2008:3 Sett under ett: ny struktur i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2014:5 MOOC til Norge: Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2014:14 Fagskolene – et attraktivt utdanningsvalg. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2015:1 Produktivitet grunnlag for vekst og velferd: Produktivitetskommisjonens første rapport. Finansdepartementet.

Nowotny, H. Scott P. & Gibbons M.T. (2001): Re-thinking science: knowledge and the public in an age of uncertainty, Polity Pres.

OECD (2012): OECD reviews of vocational education and training: A skills beyond school review of Denmark. Paris: OECD.

OECD (2013): Economic Policy Reforms 2013: Going for Growth. Paris: OECD

OECD (2013): Education at a glance Paris

Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføringen av forvaltningsreformen).

Park, J.J. & Liu, A. (2014): Interest Convergence or Divergence? A Critical Race Analysis of Asian Americans, Meritocracy, and Critical Mass in the Affirmative Action Debate. Journal of Higher Education, 85(1), s.36-64.

Pascarella, E.T. & Terenzini, P.T. (2005): How college affects students. A third decade of research, San Francisco: Jossey-Bass.

Patterson, G. (2000): Findings on economies of scale in higher education: implications for strategies of merger and alliance. Tertiary Education and Management 6(4), pp.259-269.

Polanyi, M. (1962): The republic of science: its political and economic theory. Minerva, 1, pp.54-74.

Pratt, J. (1997): The Polytechnic Experiment: 1965-1992. London: Open University Press.

Rambøll (2013): Samarbeid mellom kommunesektoren og UH-sektoren for økt kvalitet og relevans i UH-utdanning. FoU-prosjekt nr. 124013.

Reve, T. & Sasson, A. (2012): Et kunnskapsbasert Norge, Oslo: Universitetsforlaget.

Ryssevik, J., Høgestøl, A., Dahle, M. & Holthe, I.C. (2011): Kompetanse 2020: Universitetsutdanningenes synlighet og relevans og samfunnets behov. Ideas2Evidence (Rapport 4/2011).

Shavelson, R. (2009): Measuring College Learning Responsibly: Accountability in a New Era, Stanford University Press.

Siklos, B. & Gawlik, R. (2013): Managing the Quality of Higher Education in Scope of Some Theories. Publisert i: Innovations in Management and Production Engineering (2013) Munich Personal Re Pec Archive Paper No. 45413.

Stambøl, L.S. (2013): Studentvandringer – Rekruttering til studier og tilførsel av nye høyt udannede i et geografisk perspektiv, (Rapporter 6/2013) Statistisk sentralbyrå.

Statsministeriet Danmark (2006): Fremgang, fornyelse og tryghed – Strategi for Danmark i den globale økonomi. København.

Stensaker, B., Vabø A., Frølich. N, Bleiklie, I., Kvam, E. & Waagene E. (2013): Styring og strategi. Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid (Rapport 43/2013) Oslo: NIFU.

Stokes, D.E. (1997): Pasteur's quadrant: basic science and technological innovation, Brookings Institution Press.

Stambøl, L.S. (2013): Studentvandringer: Rekruttering til studier og tilførsel av nye høyere utdannede i et geografisk perspektiv. (Rapport 6/2013) Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Strøm, B., Falch., T, Gunnes, T, & Haraldsvik, M. (2013): Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. (Rapport 03/13) Senter for økonomisk forskning AS.

Sursock, A. (2011): Examining Quality Culture: Key findings. In European University Association: Promoting Quality Culture in Higher Education.

Thune, T. & Olsen, T.B. (2009): Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger: En undersøkelse av Forskerforbundets stipendiatmedlemmer. (Rapport 38/2009) Oslo: NIFU STEP.

Thune, T., Gulbrandsen M., Klitkou, A., Ramberg I., Aanstad, S. & Olsen D.S. (2012): Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer, (Rapport 24/2012) Oslo: NIFU.

Thune, T., Kyvik, S., Sörlin, S., Olsen, T.B., Vabø, A. & Tømte, C.E. (2012): Research Council of Norway (2002) An evaluation of Norwegian Training of Researchers. Oslo: Norges forskningsråd.

Thune, T. Kyvik, S., Sörlin, S., Olsen, T.B., Vabø, A., Tømte, C.E. (2012): PhD education in a knowledge society. An evaluation of PhD education in Norway, (Report 25/2012) Oslo: NIFU.

Thune, T., Aamodt P.O. & Gulbrandsen M. (2014): Noder i kunnskapsnettverket, Forskning, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelige ansatte i UH-sektoren (Rapport 23/2014) Oslo: NIFU.

Tranøy K.E. (1988): Vitenskapen – samfunnsmakt og livsform. Oslo: Universitetsforlaget.

Trowler, V. (2010): Student engagement literature review, York: The Higher Education Academy.

Tømte, C.E. & Vabø, A. (2010): Flerfaglig forskoler i utdanningsforskning ved NTNU, Oslo: NIFU STEP.

Universitetet i Oslo (2010): Arbeidsgiverundersøkelsen 2010.

Universitets- og høgskoleårdet (2013): Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.). Oslo: Universitets- og høgskoleårdet.

Universitets- og høgskoleårdet (2012): Hva er god kvalitet i utdanning i 2020? Notat fra Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg.

Utvalg for samisk forskning og høyere utdanning (2012): Langs lange spor – om samisk forskning og høyere utdanning. Oslo.

Vabø, A. & Kårstein, A. (2014): Robuste fagmiljøer: en litteraturgjennomgang, (Arbeidsnotat 12/2014) Oslo: NIFU.

van Vught, F.A., Kaiser, F., File, J.M. Gaethgens, C. Peter, R. & Westerheijden, D.F. (2010): U-Map: The European Classification Of Higher Education Institution, CHEPS/University Of Twente.

Wiers-Jenssen, J., Støren, L.A. & Arnesen, C.Å. (2014): Kandidatundersøkelsen 2013: Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning. (Rapport 17/2014) Oslo: NIFU.

William, D. (2010): The role of formative assessment in effective learning environments, i Dumont H., Istance, D. & Benavides, F. (Editors) (2010) The Nature of Learning: Using research to inspire practice. Paris: OECD.

Worthington, A.C. & Higgs, H. (2010): Economies of scale and scope in Australian Higher Education. Higher Education (SpringerLink: online first, published 8th May 2010).

Weinstein, R.S. (2002): Reaching higher: the power of expectations in schooling, Cambridge: Harvard University Press.

Zhao, C.M. & Kuh, G.D. (2004): Adding value: Learning communities and student engagement. Research in higher education 45, pp.115-38.

Nettressurser:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf

http://kvalitet.uka.se/resultatsok.4.25ae7641136bb9ef9e38000719.html

http://produktivitetskommisjonen.no/

http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde

http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar/2014-06-17

http://studentsurvey.ie

http://www.studiebarometeret.no/no/

http://ufm.dk/

http://www.academia.edu/2233137/Peer_observation_of_teaching

http://www.atlanterhavskomiteen.no/nettsider/fokus-nord/introduksjon/regjeringens-nordomr%C3%A5destrategi

http://www.forskningsradet.no/no/Fagevalueringer/1182736860810

http://www.forskningsradet.no/prognett-forskerskoler/

http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en

http://www.ssb.no/natur-og-miljo/barekraft/nasjonalformuen-og-barekraftig-utvikling

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/allchart2013.pdf

http://www.unhcr.org/5399a14f9.html

Til dokumentets forside