Meld. St. 18 (2014-2015)

Konsentrasjon for kvalitet— Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

Kunnskapsdepartementet legger frem en melding om rammer og ambisjoner for universitets- og høyskolesektoren.

Produktivitetskommisjonen skriver i sin første rapport at «Kunnskap er den viktigste kilden til økt produktivitet».1 Utvalget viser til at det er nødvendig å bedre befolkningens kunnskapsnivå for å øke inntektene både til den enkelte og til landet. Produktivitetskommisjonen viser også til at en utfordring er at dagens universitets- og høyskolestruktur er lite effektiv.

Kunnskapsdepartementet har ansvar for den samlede strukturen i universitets- og høyskolesektoren. Departementet vil, i dialog med institusjonene, fortsette prosessen med å fastsette en struktur som gir institusjonelle rammer for utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet. For å sikre høy kvalitet og bidra til å nå de høye ambisjonene regjeringen har for Norge som kunnskapsnasjon, er det viktig at universitets- og høyskolesektoren består av institusjoner som kan sikre at fagmiljøene er over en kritisk minstestørrelse. Flere institusjoner er for små til at de kan bidra til det i dag eller i overskuelig tid.

Regjeringen vil gjøre vedtak om sammenslåing av universiteter og høyskoler innen sommeren 2016. Det er flere prosesser på gang som springer ut av institusjonenes innspill, forslag og initiativer. Basert på kvalitetskriteriene vil departementet fortsette dialogen med institusjoner som ikke er tilstrekkelig solide til å forbli selvstendig institusjoner i den fremtidige universitets- og høyskolesektoren.

Departementet legger vekt på fremdrift fordi sammenslåingsprosesser binder ressurser og oppmerksomhet og oppleves av mange som en belastning. Samtidig er det viktig å ha tid nok til gode prosesser som forbereder for gjennomføring.

I statsbudsjettet for 2015 har Stortinget bevilget 75 millioner kroner til strukturendringer og sammenslåinger i universitets- og høyskolesektoren (SAKS-midler). Disse midlene vil gå til å støtte sammenslåinger.

Kunnskapsdepartementet vil, som ved tidligere sammenslåinger i universitets- og høyskolesektoren, tilby administrativ bistand og råd til institusjonene. Regjeringen vil sette i gang en helhetlig gjennomgang av hvordan de underliggende forvaltningsorganene er organisert.

Departementene vil gjennom styringssystemene for universiteter og høyskoler og andre relevante underliggende virksomheter følge opp gjennomføringen av strukturendringer.

Fotnoter

1.

NOU 2015: 1 Produktivitet – Grunnlag for vekst og velferd

Til dokumentets forside