Meld. St. 19 (2019–2020)

Miljøkriminalitet

Til innholdsfortegnelse

Sammendrag

Regjeringen fremmer i denne stortingsmeldingen en helhetlig politikk for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt omhandler stortingsmeldingen naturkriminalitet (med unntak av fiskerikriminalitet), forurensningskriminalitet og kulturarvkriminalitet. Dette omfatter blant annet uttak av ressurser, tilførsel eller utslipp av skadelige elementer samt andre ødeleggende handlinger.

Internasjonalt er omtalen konsentrert om skogkriminalitet, miljøkriminalitet knyttet til ulovlig mineralutvinning, flora- og faunakriminalitet og kulturarvkriminalitet. Disse utgjør ikke en fullstendig liste over miljøkriminalitet internasjonalt, men utpeker seg som særlig alvorlige og aktuelle. De har også viktige fellestrekk, særlig at kriminaliteten er grenseoverskridende og at den har koblinger til annen organisert kriminalitet.

Miljøkriminalitet, både nasjonalt og internasjonalt, særpreges ved at den rammer samfunnets fellesgoder. Flere miljøkriminalitetsområder kjennetegnes også av at de lovstridige handlingene finner sted innenfor en virksomhet som i seg selv er lovlig og omfatter aktiviteter som etter sin art kan være både lovlige og ulovlige. De ulovlige forholdene er en belastning som kommer i tillegg til den belastningen som lovlig virksomhet utgjør. Miljøkriminalitet har videre lav oppdagelsesrisiko sammenlignet med mange andre former for kriminalitet, både fordi overtredelser av miljølovgivning ofte skjer i lite befolkede områder, konsekvensene av kriminaliteten kan vise seg et annet sted og lenge etter at overtredelsen fant sted og fordi overtredelsene ikke har noen fornærmet i tradisjonell forstand. Miljøkriminaliteten særpreges videre av at den i mange tilfeller er drevet av et ønske om økonomisk vinning. Den økonomiske vinningen kan bestå av direkte inntekter, for eksempel ved salg av naturressurser, eller sparte utgifter til avfallshåndtering, sikkerhetstiltak mv. Slik kriminalitet kan være organisert, noe man særlig ser ved kriminalitet med koblinger til utlandet. Samtidig er det er stort spenn i aktører og motiver.

I større grad enn ved mye annen kriminalitet, er det derfor nødvendig å bekjempe miljøkriminalitet med hele spekteret av tiltak. Verdiene som rammes av miljøkriminalitet, lav oppdagelsesrisiko og muligheter for økonomisk vinning, gjør at allmennprevensjon er særlig viktig på miljøkriminalitetsfeltet. Samtidig er det svært viktig med et velfungerende tilsyn og med aktiv forebygging i form av blant annet informasjon og holdningsskapende aktiviteter.

Nasjonalt foreslår meldingen å styrke den strafferettslige forfølgingen av miljøkriminalitet. Dette gjøres ved å styrke anmeldelsespraksis, vurdere å heve strafferammer og arbeide for økt bruk av inndraging. Formålet er å styrke den allmennpreventive effekten. For mindre alvorlige forhold, ønsker regjeringen å styrke den administrative håndhevingen ved blant annet å supplere hjemler for administrative reaksjoner. Det er også aktuelt å styrke bruken av allerede eksisterende administrative hjemler på noen områder. Meldingen foreslår også å styrke tilsyn ved økt innsats på utvalgte områder. Det fremgår blant annet av det er behov for et styrket forurensningstilsyn. Samarbeidet med andre tilsynsmyndigheter, Tolletaten og politi skal også styrkes. Tiltak for å forebygge miljøkriminalitet er svært viktig og meldingen fremmer en rekke tiltak knyttet til informasjon og holdningsskapende arbeid.

Internasjonalt vil regjeringen styrke internasjonal rettsutvikling og samarbeid i internasjonale og regionale organisasjoner, samt bygge kapasitet i utviklingsland innenfor politi, påtalemyndighet og domstoler. Regjeringen vil også forebygge miljøkriminalitet, blant annet ved å skape bevissthet og øke kunnskapsnivået om konsekvenser av miljøkriminalitet. Videre ønsker regjeringen å arbeide for å få miljøkriminalitet høyere på dagsorden i internasjonalt korrupsjonsarbeid og styrke arbeidet med å se koblinger mellom miljøkriminalitet og annen organisert kriminalitet.

Utvikling av digitale løsninger og økt bruk av innovativ teknologi for å avdekke og dokumentere miljøkriminalitet, er et viktig poeng i stortingsmeldingen og er felles for alle miljøkriminalitetsområdene, både nasjonalt og internasjonalt.

Til forsiden