Meld. St. 2 (2014–2015)

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Til innholdsfortegnelse

1 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabell 1.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

Tabell 1.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner

Tabell 1.3 Bruttoprodukt etter næring. Faste priser

Tabell 1.4 Bruttoprodukt etter næring. Mrd. kroner og prosentvis fordeling

Tabell 1.5 Nøkkeltall for handelen med tradisjonelle varer. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.6 Driftsregnskapet overfor utlandet

Tabell 1.7 Sysselsatte personer etter næring

Tabell 1.8 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser

Tabell 1.9 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.10 Enkelte arbeidsmarkedsvariabler i utvalgte OECD-land i 2013

Tabell 1.11 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2015. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.12 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.13 Framskriving av tremåneders pengemarkedsrenter. Prosent

Tabell 1.14 Timelønnskostnader i industrien. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.15 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Tabell 1.16 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.17 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.18 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.19 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

Tabell 1.20 Finanspolitiske indikatorer

Tabell 1.21 Indikatorer for kommuneøkonomien

Tabell 1.22 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner

Tabell 1.23 Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettoverskuddet. Mill. kroner

Tabell 1.24 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

Tabell 1.25 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

Tabell 1.26 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2014. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

Tabell 1.27 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2015. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

Tabell 1.28 Strukturelt, oljekorrigert overskudd på statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Tabell 1.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

Prosentvis endring fra året før

Mrd. 2012-kroner 2014

Årlig gj.snitt 2000–2012

2012

2013

2014

2015

Privat konsum

1226,6

3,4

3,5

2,1

2,1

1,8

Offentlig konsum

644,6

2,2

1,6

1,7

2,5

2,4

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

713,1

3,0

7,6

6,8

1,2

-3,3

Herav:

Oljeutvinning og rørtransport

204,6

3,2

15,1

17,1

0,0

-13,1

Fastlands-Norge

500,9

3,3

7,4

2,9

1,8

0,6

Bedrifter

221,2

3,0

10,5

-1,1

0,3

1,1

Boliger

146,9

4,1

10,9

6,4

-1,6

-3,2

Offentlig forvaltning

132,8

2,6

-1,8

6,5

8,5

4,0

Lagerinvesteringer1

151,0

0,1

-0,3

0,5

0,4

0,0

Innenlandsk sluttanvendelse

2735,4

3,0

3,5

3,6

2,2

0,5

Herav: Etterspørsel fra

Fastlands-Norge uten lager

2372,2

3,0

3,7

2,1

2,1

1,7

Eksport

1188,9

0,5

1,4

-3,0

1,7

1,2

Herav: Råolje og naturgass

569,4

-1,4

0,5

-7,6

0,9

-1,3

Tradisjonelle varer

320,8

2,4

-0,2

1,0

2,7

3,8

Samlet anvendelse

3924,3

2,2

2,8

1,5

2,1

0,7

Import

870,3

3,8

3,1

4,3

1,6

0,3

Herav: Tradisjonelle varer

508,2

4,5

2,6

3,2

0,0

1,4

Bruttonasjonalprodukt

3054,0

1,7

2,7

0,7

2,2

0,8

BNP Fastlands-Norge2

2401,5

2,7

3,8

2,3

2,3

1,3

Herav: Utenom elektrisitetsforsyning

2349,8

2,7

3,4

5,7

2,3

1,4

1 Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

2 Bruttonasjonalprodukt utenom oljeutvinning og rørtransport og utenriks sjøfart.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Privat konsum

1026,0

1087,2

1125,0

1176,4

1234,6

1290,7

1344,2

Offentlig konsum

527,1

555,3

587,1

618,9

653,5

688,5

725,4

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

561,8

533,4

595,5

659,8

725,7

753,1

749,5

Herav:

Oljeutvinning og rørtransport

137,4

127,9

148,5

174,7

211,7

219,9

196,5

Fastlands-Norge

414,4

394,9

431,2

478,3

505,1

524,7

543,8

Bedrifter

209,0

189,6

196,7

223,0

224,5

230,8

240,3

Boliger

95,3

98,0

121,5

140,3

150,2

149,7

149,1

Offentlig forvaltning

110,1

107,3

113,0

115,0

130,3

144,2

154,4

Lagerinvesteringer

40,4

123,3

125,8

126,8

142,6

153,7

144,9

Innenlandsk sluttanvendelse

2155,1

2299,2

2433,4

2581,9

2756,3

2886,0

2964,0

Herav: Etterspørsel fra Fastlands-Norge uten lager

1967,4

2037,4

2143,3

2273,6

2393,2

2503,9

2613,7

Eksport

952,8

1031,4

1154,1

1204,4

1190,7

1197,6

1161,1

Herav: Råolje og naturgass

440,8

471,2

568,4

610,8

570,4

539,7

454,2

Tradisjonelle varer

277,2

299,2

316,2

309,6

322,1

344,0

373,3

Samlet anvendelse

3108,0

3330,5

3587,5

3786,3

3947,0

4083,5

4125,1

Import

678,3

740,5

795,6

821,0

878,2

932,1

974,8

Herav: Tradisjonelle varer

402,7

439,8

478,4

492,2

519,0

547,5

584,6

Bruttonasjonalprodukt

2429,7

2590,0

2792,0

2965,2

3068,8

3151,5

3150,3

BNP Fastlands-Norge

1964,6

2074,0

2157,8

2295,4

2422,6

2529,7

2624,8

Memo:

Bruttonasjonalinntekt

2443,2

2617,7

2818,2

2989,6

3109,8

3203,7

3250,2

Disponibel inntekt for Norge

2023,8

2177,6

2352,3

2502,6

2587,1

2647,7

,,

Sparing for Norge

470,8

535,1

640,2

707,3

699,0

668,5

,,

Herav: Husholdninger og ideelle org

59,2

46,0

74,4

96,3

100,4

116,8

123,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.3 Bruttoprodukt etter næring. Faste priser

Prosentvis endring fra året før

Mrd. 2012 kroner 2014

Årlig gj.snitt 2002–2011

2012

2013

2014

Bruttonasjonalprodukt¹

3054,0

1,4

2,7

0,7

2,2

Næringsvirksomhet

2233,6

1,1

2,8

0,3

2,4

Oljeutvinning og rørtransport

623,1

-2,5

-1,1

-4,9

1,8

Utenriks sjøfart

29,4

-10,3

9,1

7,6

4,5

Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge

1581,1

2,8

4,3

2,5

2,6

Primærnæringene

34,7

4,8

5,0

-0,2

4,1

Industri og bergverk

215,1

1,5

2,0

3,2

3,5

Bygge- og anleggsvirksomhet

169,7

2,4

7,2

6,3

4,4

Andre næringer

1161,6

3,1

4,4

1,9

2,1

Offentlig forvaltning

498,6

1,7

2,3

1,4

1,8

Korreksjonsposter

321,8

3,3

3,3

2,5

1,8

Memo:

BNP Fastlands-Norge¹

2401,5

2,7

3,8

2,3

2,3

¹ Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.4 Bruttoprodukt etter næring. Mrd. kroner og prosentvis fordeling

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mrd. kroner:

Bruttonasjonalprodukt¹

2605,4

2429,7

2590,1

2792,0

2965,2

3068,8

3151,5

Næringsvirksomhet

1970,6

1767,0

1882,1

2044,3

2173,8

2237,0

2285,2

Oljeutvinning og rørtransport

638,7

444,0

493,0

610,3

643,7

615,7

585,5

Utenriks sjøfart

23,4

21,0

23,2

23,8

26,1

30,5

36,3

Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge

1308,5

1301,9

1366,0

1410,1

1504,0

1590,8

1663,5

Primærnæringene

29,4

31,6

40,7

37,6

33,4

43,4

47,3

Industri og bergverk

207,3

182,5

190,8

193,7

201,3

211,0

225,9

Bygge- og anleggsvirksomhet

124,0

121,5

123,2

135,1

152,8

159,4

163,4

Andre næringer

947,8

966,4

1011,3

1043,8

1116,5

1177,2

1226,9

Offentlig forvaltning

374,1

401,4

424,3

452,6

483,0

510,3

535,5

Korreksjonsposter

260,6

261,3

283,6

295,1

308,4

321,5

330,8

Memo:

BNP Fastlands-Norge¹

1943,3

1964,6

2074,0

2157,8

2295,4

2422,6

2529,7

Prosentvis fordeling:

Bruttonasjonalprodukt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Næringsvirksomhet

75,6

72,7

72,7

73,2

73,3

72,9

72,5

Oljeutvinning og rørtransport

24,5

18,3

19,0

21,9

21,7

20,1

18,6

Utenriks sjøfart

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

1,2

Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge

50,2

53,6

52,7

50,5

50,7

51,8

52,8

Primærnæringene

1,1

1,3

1,6

1,3

1,1

1,4

1,5

Industri og bergverk

8,0

7,5

7,4

6,9

6,8

6,9

7,2

Bygge- og anleggsvirksomhet

4,8

5,0

4,8

4,8

5,2

5,2

5,2

Andre næringer

36,4

39,8

39,0

37,4

37,7

38,4

38,9

Offentlig forvaltning

14,4

16,5

16,4

16,2

16,3

16,6

17,0

Korreksjonsposter

10,0

10,8

11,0

10,6

10,4

10,5

10,5

Memo:

BNP Fastlands-Norge

74,6

80,9

80,1

77,3

77,4

78,9

80,3

¹ Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.5 Nøkkeltall for handelen med tradisjonelle varer. Prosentvis endring fra året før

2008–2012

2013

2014

2015

Eksportpris

0,9

3,1

4,1

4,6

Importpris

1,3

2,1

5,5

5,3

Bytteforhold1

-0,4

0,9

-1,3

-0,7

Eksportvolum

-0,4

1,0

2,7

3,8

Importvolum

0,8

3,2

0,0

1,4

Import hos handelspartnerne

2,0

2,1

3,8

3,9

1 Eksportpris i forhold til importpris.

Kilde: OECD, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.6 Driftsregnskapet overfor utlandet

Prosentvis endring fra året før

Verdi i mrd. kroner

Pris

Volum

2013

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Eksport

1 190,7

1 197,6

1 161,1

-1,2

-4,2

1,7

1,2

Råolje og naturgass

570,4

539,7

454,2

-6,2

-14,7

0,9

-1,3

Skip, plattformer og fly

9,0

9,5

9,5

12,1

-0,4

-6,1

0,0

Tradisjonelle varer

322,1

344,0

373,3

4,1

4,6

2,7

3,8

Bruttoinntekter, skipsfart og oljeboringstjenester m.m.

119,7

128,4

143,5

7,3

1,9

3,3

9,7

Rørtransport

10,9

10,8

11,0

-0,8

1,8

-0,7

0,8

Reisetrafikk

33,3

35,4

38,6

2,1

1,6

3,8

7,3

Andre tjenester

125,2

129,8

132,8

2,2

4,2

1,5

-1,8

Import

878,2

932,1

974,8

4,5

4,2

1,6

0,3

Råolje og naturgass

15,8

13,6

9,0

-2,9

-30,4

-11,3

-4,8

Skip, plattformer og fly

27,7

31,3

31,6

4,3

4,6

8,3

-3,2

Tradisjonelle varer

519,0

547,5

584,6

5,5

5,3

0,0

1,4

Bruttoutgifter, skipsfart og oljeboringstjenester m.m

73,0

76,4

76,0

4,6

3,1

4,0

-3,5

Reisetrafikk

108,6

119,7

121,1

5,6

4,2

4,4

-2,9

Andre tjenester

134,1

143,6

152,4

2,3

3,8

4,6

2,3

Eksportoverskudd

312,5

265,5

186,3

Rente- og stønadsbalansen

-4,8

1,1

55,5

Overskudd på driftsbalansen

307,7

266,7

241,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.7 Sysselsatte personer etter næring

Prosentvis endring fra året før

1 000 personer 2014

Årlig gj.snitt 2005–2011

2012

2013

2014

I alt

2747

1,8

2,1

1,2

1,1

Næringsvirksomhet

1929,3

1,9

2,3

1,3

1,0

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart

66,5

0,8

6,4

1,1

-0,4

Oljeutvinning og rørtransport

32,2

6,4

6,5

3,5

0,3

Utenriks sjøfart

34,3

-2,6

6,4

-1,1

-1,2

Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge

1862,9

1,9

2,1

1,3

1,1

Primærnæringene

70,3

-1,9

-0,8

-1,7

1,9

Industri og bergverk

259,1

0,3

1,2

1,5

0,7

Bygge- og anleggsvirksomhet

216,7

3,3

5,6

2,9

2,7

Andre næringer

1316,8

2,4

2,0

1,1

0,9

Offentlig forvaltning

817,7

1,5

1,6

1,1

1,3

Stat

301,5

1,4

1,5

1,0

1,9

Kommuner

516,2

1,6

1,6

1,2

0,9

Memo:

Fastlands-Norge

2680,6

1,8

2,0

1,2

1,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.8 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser

Prosentvis endring fra året før

Mrd. 2012-kroner 2014

Årlig gj.snitt2 2002–2011

2012

2013

2014

Bruttoinvestering i fast realkapital

713,1

3,5

7,6

6,8

1,2

Næringsvirksomhet

580,3

3,3

9,8

6,9

-0,4

Oljeutvinning og rørtransport

204,6

5,6

15,1

17,1

0,0

Utenriks sjøfart

7,7

1,4

-57,3

18,2

-5,8

Bedrifter, Fastlands-Norge

221,2

2,5

10,5

-1,1

0,3

Primærnæringene

9,9

-0,9

-17,5

13,3

-11,2

Industri og bergverksdrift

36,4

0,2

4,0

5,6

5,3

Kraftforsyning

19,7

12,3

8,3

3,9

2,9

Bygge- og anleggsvirksomhet

18,3

4,0

24,1

5,9

1,1

Samferdsel

23,6

7,6

12,0

-8,2

7,8

Tjenester tilknyttet utvinning

2,6

..

..

-69,3

-19,5

Annen næringsvirksomhet inkl. varehandel

110,6

2,4

3,1

1,8

-1,6

Boligtjenester

146,9

2,9

10,9

6,4

-1,6

Offentlig forvaltningsvirksomhet

132,8

4,5

-1,8

6,5

8,5

Stat

76,1

4,0

-1,3

8,0

9,7

Kommuner

56,7

4,8

-2,3

4,6

6,9

Lagerinvesteringer1

151,0

8,0

-6,6

10,6

7,7

Bruttoinvesteringer i alt

864,1

3,9

5,1

7,4

2,3

Memo:

Bruttoinvestering i fast realkapital, Fastlands-Norge

500,9

3,1

7,4

2,9

1,8

1 Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

2 Som følge av at sykehusene fra 2002 er overført fra fylkeskommunene til staten er 2002 holdt utenom beregningene av årlig gjennomsnittelig vekst for stat og kommune.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.9 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

Årlig gjennomsnitt

1971–1980

1981–1990

1991–2013

1971–2013

2014

2015

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,9

2,2

0,7

0,5

Private fastlandsnæringer2

2,9

1,8

2,2

2,2

0,9

0,6

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,9

1,6

1,5

0,5

0,1

Private fastlandsnæringer2

2,1

1,0

1,7

1,6

0,9

0,3

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.10 Enkelte arbeidsmarkedsvariabler i utvalgte OECD-land i 2013

Yrkesfrekvenser Pst. av befolkningen

Sysselsetting Pst. av befolkningen

Deltidssysselsettingg

Arbeidsledighet Pst. av arbeidsstyrken

Langtidsledighet1

15–24 år I alt

25–54 år Menn

25–54 år Kvinner

15–64 år I alt

15–64 år I alt

Pst. av sysselsatte

15–24 år I alt

15–64 år I alt

Pst. av arbeidsledige

Norge

57,7

89,2

84,0

78,3

75,5

19,5

9,2

3,6

9.2

USA

55,0

88,4

73,9

72,8

67,4

12,3

15,5

7,5

25,9

Japan

42,6

95,7

73,6

74,9

71,7

21,9

6,9

4,3

41,2

Belgia

31,0

90,9

79,7

67,5

61,8

18,2

23,7

8,5

46,0

Danmark

61,7

90,2

84,8

78,1

72,5

19,2

13,1

7,2

25,5

Finland

50,2

90,0

83,4

74,8

68,5

13,0

20,0

8,3

21,2

Frankrike

37,6

93,3

83,5

71,2

64,1

14,0

23,9

9,9

40,4

Hellas

28,4

93,5

74,2

68,0

49,3

10,2

58,3

27,5

67,5

Irland

40,9

89,5

72,8

70,1

60,2

24,2

29,6

14,1

60,6

Island

78,9

92,8

86,6

86,6

81,8

17,4

10,7

5,5

21.9

Italia

30,0

88,3

66,0

64,4

56,4

18,5

40,0

12,4

56,9

Nederland

70,0

92,3

82,6

79,7

74,3

38,7

11,0

6,7

35,9

Polen

33,3

90,0

79,1

67,0

60,0

7,7

27,3

10,5

36,5

Portugal

35,0

91,1

85,5

73,0

60,6

11,7

38,1

17,0

56,3

Spania

41,7

92,4

81,8

75,3

55,6

14,7

55,5

26,2

49,7

Sveits

67,7

95,6

84,5

83,3

79,6

26,4

8,5

4,5

33,2

Sverige

54,3

93,6

88,1

81,1

74,4

14,3

23,6

8,2

17,0

Storbritannia

61,7

92,0

79,7

77,4

71,3

24,5

20,9

7,8

36,3

Tyskland

50,9

92,7

82,4

77,5

73,3

22,4

7,9

5,4

44,7

Østerrike

59,3

92,7

85,0

76,1

72,3

19,7

9,2

5,0

24,3

OECD

47,3

91,3

71,9

71,1

65,3

16,8

16,2

8,1

35,3

1 Arbeidsledig i 6 måneder eller mer.

Kilde: OECD Employment Outlook 2014.

Tabell 1.11 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2015. Prosentvis endring fra året før

BNP Fastlands- Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet1

Danske Bank

Mar 2015

1,7

2,8

3,0

3,7

DNB

Apr 2015

1,2

2,3

2,7

4,1

Handelsbanken

Apr 2015

1,3

2,1

2,7

..

LO

Mai 2015

..

4

Nordea

Mar 2015

1,5

2,3

2,8

4,1

Norges Bank

Mar 2015

3

4

NHO

Mar 2015

..

..

4

OECD

Nov 2014

2,5

2,2

..

3,4

SEB

Mai 2015

1,6

2,2

2,8

4,2

Swedbank

Mai 2015

1,2

2,2

2,7

4,3

SSB

Mar 2015

1,1

2,3

2,9

3,9

Gjennomsnitt

1,5

2,3

2,8

4,0

Finansdepartementet

Mai 2015

1,3

2,1

2,7

4,0

1 I prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: Som angitt i tabellen.

Tabell 1.12 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet1

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

USA

2,2

2,4

2,6

1,5

1,6

0,1

7,4

6,2

5,3

Japan

1,5

0,0

1,0

0,4

2,7

1,0

4,0

3,6

3,6

Euroområdet

-0,4

0,9

1,5

1,4

0,4

0,0

11,9

11,6

11,1

Tyskland

0,2

1,6

1,7

1,6

0,8

0,2

5,3

5,0

4,7

Frankrike

0,4

0,4

1,1

1,0

0,6

0,0

9,9

10,3

10,1

Italia

-1,9

-0,4

0,5

1,3

0,2

0,0

12,2

12,7

12,6

Spania

-1,2

1,4

2,6

1,5

-0,2

-0,7

26,1

24,5

22,6

Nederland

-0,7

0,8

1,8

2,6

0,3

-0,1

6,5

7,4

7,0

Storbritannia

1,7

2,6

2,4

2,6

1,5

0,2

7,6

6,2

5,4

Sverige

1,3

2,1

2,6

0,9

0,5

1,1

8,0

7,9

7,5

Danmark

-0,5

1,0

1,6

0,8

0,4

0,6

7,0

6,5

6,2

Finland

-1,2

-0,1

0,4

2,2

1,2

0,2

8,2

8,7

8,7

Russland

1,3

0,7

-3,5

6,8

7,8

17,5

-

-

-

Kina

7,7

7,4

6,8

2,6

2,0

1,2

-

-

-

India

6,4

7,2

7,7

10,1

7,2

6,1

-

-

-

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: OECD, IMF, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

Tabell 1.13 Framskriving av tremåneders pengemarkedsrenter1. Prosent

2015

2016

Norske renter

Revidert nasjonalbudsjett 2015

1,3

1,0

Nasjonalbudsjettet 2015

1,7

..

Norges handelspartnere2

0,1

0,1

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

2 Handelsveiet gjennomsnitt av EUR, SEK, GBP, DKK, USD og JPY.

Kilde: Macrobond, Norges Bank og Finansdepartementet.

Tabell 1.14 Timelønnskostnader i industrien. Prosentvis endring fra året før

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vekst i lønnskostnader pr. time:

Norge

5,1

4,1

2,2

4,5

4,9

4,7

2,9

Norges handelspartnere1

3,3

3,4

1,2

2,6

3,3

2,1

2,4

Relativ timelønnskostnadsvekst i nasjonal valuta

1,7

0,7

1,0

1,9

1,5

2,5

0,5

Relativ timelønnskostnadsvekst i felles valuta

2,3

-2,2

5,4

3,8

3,2

-0,4

-5,3

Memo:

Valutakurs2

-0,5

2,9

-4,2

-1,9

-1,6

3,0

6,1

1 Tall for handelspartnerne er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt.

2 Konkurransekursindeksen. Et negativt endringstall innebærer en effektiv styrking av norske kroner.

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Tabell 1.15 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2014

2014

2015

Offentlig konsum

688,5

2,5

2,4

Statlig

345,9

2,9

2,8

Kommunalt

342,5

2,1

2,0

Offentlige investeringer

144,2

8,5

4,0

Statlig

83,5

9,7

5,6

Kommunalt

60,7

6,9

2,0

Bruttoprodukt

535,5

1,8

2,1

Statlig

247,0

2,3

2,2

Kommunalt

288,5

1,4

2,0

Sysselsetting, mill. timeverk

1 052,9

1,6

1,4

Statlig

438,8

2,3

1,2

Kommunalt

614,0

1,1

1,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.16 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosenvis endring fra året før

2011

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

A. Totale inntekter

1 597 479

1 683 441

1 683 953

1 720 723

1 714 421

5,4

0,0

2,2

-0,4

Formuesinntekter

320 183

345 592

344 863

373 254

372 688

7,9

-0,2

8,2

-0,2

Skatt- og pensjonspremier

1 175 450

1 231 272

1 227 972

1 230 306

1 212 304

4,7

-0,3

0,2

-1,5

Oljeskatter

230 490

234 864

187 166

152 414

94 800

1,9

-20,3

-18,6

-37,8

Produksjonsskatter Fastlands-Norge

314 499

327 969

343 740

352 315

360 586

4,3

4,8

2,5

2,3

Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

630 461

668 439

697 066

725 577

756 917

6,0

4,3

4,1

4,3

Andre overføringer, bøter mv.

8 747

8 696

9 159

10 229

19 190

-0,6

5,3

11,7

86,6

Gebyrinntekter mv

93 099

97 881

101 959

106 933

110 339

5,1

4,2

4,9

3,2

B. Totale utgifter

1 222 003

1 272 891

1 351 445

1 439 515

1 515 616

4,2

6,2

6,5

5,3

Renteutgifter og utbytte

23 743

21 483

19 796

19 448

16 440

-9,5

-7,9

-1,8

-15,5

Overføringer til utlandet

28 695

27 838

32 086

35 184

36 138

-3,0

15,3

9,7

2,7

Subsidier mv.

55 364

57 796

60 317

61 356

63 431

4,4

4,4

1,7

3,4

Stønader til husholdninger

367 100

386 778

404 426

429 974

460 292

5,4

4,6

6,3

7,1

Overføringer til ideelle organisasjoner

31 737

33 377

36 663

44 897

46 273

5,2

9,8

22,5

3,1

Lønnskostnader

372 394

395 516

417 923

439 221

461 876

6,2

5,7

5,1

5,2

Produktinnsats

168 943

172 265

183 555

193 987

203 485

2,0

6,6

5,7

4,9

Produktkjøp til husholdninger

58 132

60 943

62 779

67 262

70 559

4,8

3,0

7,1

4,9

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

112 989

115 011

130 899

145 052

155 245

1,8

13,8

10,8

7,0

Netto kjøp av tomter og grunn

-1 895

-2 272

-1 343

-1 820

-2 263

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

4 801

4 156

4 344

4 954

4 138

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A–B)

375 476

410 550

332 508

281 208

198 805

9,3

-19,0

-15,4

-29,3

Memo:

Konsum i offentlig forvaltning

586 506

618 211

654 523

689 582

726 574

5,4

5,9

5,4

5,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.17 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2011

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

A. Totale inntekter

1 379 657

1 458 844

1 447 553

1 475 714

1 455 623

5,7

-0,8

1,9

-1,4

Formuesinntekter

300 404

327 570

327 139

354 596

355 810

9,0

-0,1

8,4

0,3

Skatt- og pensjonspremier

1 032 774

1 077 295

1 065 011

1 061 995

1 036 456

4,3

-1,1

-0,3

-2,4

Oljeskatter

230 490

234 864

187 166

152 414

94 800

1,9

-20,3

-18,6

-37,8

Produksjonsskatter Fastlands-Norge

306 395

319 377

334 302

342 118

350 131

4,2

4,7

2,3

2,3

Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

495 889

523 054

543 543

567 463

591 524

5,5

3,9

4,4

4,2

Overføringer innen offentlig forvaltning

1 393

7 080

7 273

7 942

2 295

-

-

-

-

Andre overføringer, bøter mv.

4 059

3 964

3 587

4 401

13 072

-2,3

-9,5

22,7

197,0

Gebyrinntekter mv

41 027

42 935

44 543

46 779

47 990

4,7

3,7

5,0

2,6

B. Totale inntekter

984 675

1 031 181

1 091 507

1 168 495

1 234 189

4,7

5,9

7,1

5,6

Renteutgifter og utbytte

12 874

10 535

9 216

8 627

7 845

-18,2

-12,5

-6,4

-9,1

Overføringer til utlandet

28 695

27 838

32 086

35 184

36 138

-3,0

15,3

9,7

2,7

Subsidier mv.

41 917

43 917

45 615

46 212

47 679

4,8

3,9

1,3

3,2

Stønader til husholdninger

356 034

375 497

392 337

417 280

447 030

5,5

4,5

6,4

7,1

Overføringer til ideelle organisasjoner

20 016

20 886

23 080

30 635

31 436

4,3

10,5

32,7

2,6

Overføringer innen offentlig forvaltning

169 605

183 369

193 653

206 331

215 072

8,1

5,6

6,5

4,2

Lønnskostnader

161 841

171 752

180 378

190 620

201 271

6,1

5,0

5,7

5,6

Produktinnsats

90 355

91 497

97 316

103 207

109 224

1,3

6,4

6,1

5,8

Produktkjøp til husholdninger

37 389

38 752

39 352

42 437

44 606

3,6

1,5

7,8

5,1

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

62 720

64 318

74 977

84 307

91 612

2,5

16,6

12,4

8,7

Netto kjøp av tomter og grunn

-169

-40

574

193

-363

Kapitaloverføringer

3 398

2 860

2 923

3 462

2 638

C. Nettofinansinvestering (A–B)

394 982

427 663

356 046

307 219

221 433

8,3

-16,7

-13,7

-27,9

Memo:

Konsum i statsforvaltningen

295 546

309 557

326 135

345 818

366 540

4,7

5,4

6,0

6,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.18 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2011

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

A. Inntekter i alt

393 689

417 979

440 853

461 818

477 889

6,2

5,5

4,8

3,5

Formuesinntekter

19 779

17 483

17 267

18 168

16 388

-11,6

-1,2

5,2

-9,8

Skatteinntekter

143 607

153 657

162 813

166 829

173 960

7,0

6,0

2,5

4,3

Skatt på inntekt og formue

135 503

145 065

153 375

156 632

163 505

7,1

5,7

2,1

4,4

Produksjonsskatter

8 104

8 592

9 438

10 197

10 455

6,0

9,8

8,0

2,5

Overføringer fra statsforvaltningen

173 543

187 161

197 785

210 839

219 174

7,8

5,7

6,6

4,0

Gebyrinntekter mv

52 072

54 946

57 416

60 154

62 349

5,5

4,5

4,8

3,6

Andre overføringer

4 688

4 732

5 572

5 828

6 018

0,9

17,8

4,6

3,3

B. Totale utgifter

410 049

433 621

462 342

486 539

500 093

5,7

6,6

5,2

2,8

Renteutgifter

10 869

10 948

10 580

10 821

8 595

0,7

-3,4

2,3

-20,6

Overføringer til private

36 234

37 651

40 374

42 100

43 851

3,9

7,2

4,3

4,2

Overføringer til statsforvaltningen

3 116

8 542

8 751

9 188

3 595

174,1

2,4

5,0

-60,9

Lønnskostnader

210 553

223 764

237 545

248 601

260 605

6,3

6,2

4,7

4,8

Produktinnsats

78 588

80 768

86 239

90 780

94 261

2,8

6,8

5,3

3,8

Produktkjøp til husholdninger

20 743

22 191

23 427

24 825

25 953

7,0

5,6

6,0

4,5

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

50 269

50 693

55 922

60 745

63 633

0,8

10,3

8,6

4,8

Netto kjøp av tomter og grunn

-1 726

-2 232

- 1 917

-2 013

-1 900

-

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 403

1 296

1 421

1 492

1 500

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A–B)

-16 360

-15 642

-21 489

-24 721

-22 204

-

-

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

290 960

308 654

328 386

343 764

360 034

6,1

6,4

4,7

4,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.19 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2011

2012

2013

2014

2015

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 032 774

1 077 295

1 065 011

1 061 995

1036 456

Skatt på inntekt, formue og kapital

463 626

476 867

433 753

401 466

352 376

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)

30 149

30 977

33 026

31 885

29 644

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum

226 749

230 828

182 234

146 300

87 500

Fellesskatt

193 233

200 789

203 901

207 862

221 013

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

13 495

14 273

14 592

15 419

14 219

Produksjonsskatter

310 136

323 413

339 234

348 232

357 431

Merverdiavgift

211 037

223 425

234 941

243 799

252 123

Avgifter på oljeutvinning

3 741

4 036

4 932

6 114

7 300

Andre produksjonsskatter

95 358

95 952

99 361

98 319

98 008

Trygde- og pensjonspremier

259 012

277 015

292 024

312 297

326 648

Fra arbeidstakere

103 199

109 462

115 237

126 918

134 482

Fra arbeidsgivere

155 813

167 553

176 787

185 379

192 166

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

142 676

153977

162 961

168 311

175 848

Skatt på inntekt og formue

134 572

145 385

153 523

158 114

165 393

Produksjonsskatter

8 104

8 592

9 438

10 197

10 455

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 175 450

1 231 272

1 227 972

1 230 306

1 212 304

Skatter som andel av BNP

42,1

41,5

40,0

39,0

38,5

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,8

43,4

43,0

42,6

42,6

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.20 Finanspolitiske indikatorer

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Statsbudsjettet

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

507,2

274,5

262,4

374,4

409,9

359,8

311,7

234,6

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-11,8

-96,6

-104,1

-79,4

-100,9

-116,5

-160,0

-180,9

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-61,1

-100,5

-107,3

-98,0

-114,1

-124,5

-146,7

-168,8

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

2,2

5,5

0,9

1,6

1,9

2,4

3,1

2,8

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

6,1

3,8

3,7

3,6

3,2

3,3

3,1

2,5

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

487,1

251,2

285,1

375,5

410,6

332,5

281,2

198,8

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

18,7

10,3

11,0

13,4

13,8

10,8

8,9

6,3

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-2,0

-5,3

-4,8

-4,5

-4,5

-5,4

-6,8

-7,3

Påløpte skatter. Prosent av BNP

41,5

41,2

42,0

42,1

41,5

40,0

39,0

38,5

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

42,6

43,4

43,8

43,8

43,4

43,0

42,6

42,6

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

39,5

46,0

45,0

43,8

42,9

44,0

45,7

48,1

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

52,9

56,9

56,2

56,6

55,5

55,8

56,9

57,7

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP 1

114,5

145,2

153,9

149,9

159,7

197,8

236,2

254,1

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

90,9

113,6

124,2

123,1

133,9

169,5

209,9

228,6

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

46,8

41,6

41,7

27,5

29,2

29,3

26,4

-

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

17,0

29,3

28,3

25,0

27,0

25,1

24,6

-

1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.21 Indikatorer for kommuneøkonomien

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

12,1

13,0

13,2

13,5

13,4

13,5

13,5

13,7

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

15,5

16,8

17,1

17,3

17,4

17,5

17,5

17,8

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

14,8

15,4

15,8

15,9

15,8

15,7

15,7

15,8

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

18,0

18,5

18,8

18,9

18,8

18,8

18,8

19,0

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før1

1,5

4,2

2,7

1,9

2,2

1,5

1,3

2,1

Kommunal deflator. Prosent endring

6,4

3,9

3,4

3,9

3,5

3,6

3,3

2,9

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

66,0

66,4

66,9

74,8

75,3

74,8

74,1

73,7

Frie inntekter, reell endring fra året før1

0,0

3,0

2,3

1,1

2,0

0,9

0,5

1,9

Aktivitetsendring i pst. fra året før2

3,4

5,5

0,7

1,2

0,3

1,8

2,3

1,6

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

13,5

13,7

14,1

13,4

12,7

13,2

13,7

13,6

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekasser

0,4

3,0

3,2

2,5

3,1

2,9

1,4

-

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekonsern

0,7

3,4

3,5

3,0

3,5

3,3

1,6

-

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter

-7,3

-6,4

-5,8

-4,4

-3,9

-5,1

-5,6

-4,8

Netto gjeld. Prosent av inntekter3

26,9

28,6

31,5

33,3

32,0

31,0

33,6

-

Netto gjeld utan pensjonsreserver. Pst av inntekter3

31,2

33,7

37,3

41,4

41,0

43,1

47,4

-

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer. Inntektsveksten er eksklusive ekstraordinært vedlikeholdstilskudd i 2009.

2 Beregnet aktivitetsvekst i 2009 og 2010 er medregnet det ekstraordinære vedlikeholdstilskuddet i 2009.

3 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.22 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner1

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eiendeler

396

469

527

605

644

737

937

1 170

1 163

1 470

1 632

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

60. Kontantbeholdning

98

93

84

81

48

57

85

75

52

109

89

110

160

148

147

138

137

82

131

89

116

61. Spesielle fond og forsikringer

2

8

74

146

195

249

421

653

639

885

1 039

1 418

1 908

2 154

2 404

2 887

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

hvorav:

Statens pensjonsfond utland

0

2

46

115

165

221

387

619

605

847

1 012

1 390

1 783

2 018

2 280

2 642

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

107

117

88

117

135

129

145

168

186

62. Verdipapir

9

11

50

50

52

60

53

69

72

85

94

93

93

97

159

365

364

301

277

226

150

hvorav:

Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

240

224

160

133

81

0

63. Utlån og utestående krav

145

182

177

180

185

189

191

203

216

217

216

222

227

238

255

274

305

332

387

445

489

hvorav:

Statsbankene

140

153

150

149

156

163

170

179

189

191

189

192

196

203

213

225

238

250

265

285

300

64. Ordinære fond

0

0

0

0

5

7

8

15

34

41

46

51

67

88

97

122

132

133

55

77

106

65. Forskudd

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

1

66. Kapital i statsbankene

6

8

8

8

7

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

1

68. Fast kapital i statsvirksomhetene

128

168

127

136

151

173

176

153

145

136

139

148

155

160

165

180

185

190

197

213

227

hvorav:

SDØE

55

113

113

119

132

146

151

125

117

119

121

129

134

139

143

151

154

158

163

176

189

69. Egenbeholdning av statspapirer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

15

14

41

36

48

41

45

60

64

70–73. Mellomværender

8

6

11

8

4

1

0

-3

-3

-6

-7

-10

-7

-9

-5

-7

-6

-4

-2

-4

-1

77. Overkurs/underkurs statspapir

0

-3

-3

-4

-3

-2

0

2

4

2

0

-4

-3

-3

-2

-1

-1

-3

-7

-8

-9

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-2

0

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

-5

-13

-10

-8

-7

-4

0

Gjeld og egenkapital

396

469

527

605

644

737

937

1 170

1 163

1 470

1 632

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

80. Statsgjelden

165

291

285

276

254

259

286

279

291

340

321

334

269

265

350

628

653

557

617

604

485

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

3

3

8

10

10

17

39

45

51

56

73

95

103

129

140

142

64

86

116

82. Virksomhetermed spesielle fullmakter

0

0

0

0

0

1

1

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

12

13

14

16

84. Deposita og avsetninger

6

13

13

17

11

12

16

21

9

16

11

7

18

18

41

31

9

1

13

-1

6

85. Utstedtegjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

15

13

10

8

9

9

7

7

7

7

10

9

7

12

11

44

13

14

12

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

211

295

361

447

615

840

813

1 056

1 235

1 631

2 235

2 492

2 747

3 172

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

Memo:

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

146

160

173

205

206

198

185

184

198

215

330

342

347

390

439

416

462

485

517

Korrigert for kontolån2

211

178

193

215

237

275

285

284

279

286

303

326

345

356

379

413

439

416

462

485

517

Tabell 1.23 Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettoverskuddet. Mill. kroner

Oljekorrigert overskudd (A)

Overføringer fra Norges Bank ognetto renteinntekter utover beregnet trendnivå (B)

Særskilte regnskapsforhold (C)

Aktivitetskorreksjoner (D)

Strukturelt budsjettoverskudd

Mill. kroner (F=A–B–C–D)

Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Endring fra året før, prosentpoeng

1980

-15 305

-2 304

-14

556

-13 544

-5,0

0,7

1981

-16 559

-1 200

-67

3 018

-18 310

-6,1

-1,1

1982

-20 139

-510

-129

82

-19 582

-5,8

0,2

1983

-23 204

-1 127

-795

-571

-20 711

-5,6

0,3

1984

-18 488

1 297

703

-3 319

-17 169

-4,2

1,4

1985

-14 378

2 141

805

6 693

-24 017

-5,3

-1,1

1986

-3 641

3 962

-208

17 940

-25 334

-5,1

0,2

1987

44

1 876

128

20 926

-22 886

-4,2

0,9

1988

1 840

8 548

335

8 654

-15 697

-2,7

1,5

1989

-13 517

13 611

-151

-5 440

-21 537

-3,5

-0,8

1990

-31 182

14 712

-1 162

-12 676

-32 056

-4,9

-1,4

1991

-59 212

12 238

-10 778

-21 227

-39 445

-5,7

-0,8

1992

-65 372

7 114

332

-23 960

-48 858

-6,7

-1,0

1993

-71 896

4 384

2 053

-30 011

-48 322

-6,3

0,4

1994

-54 499

3 283

1 470

-15 356

-43896

-5,4

0,8

1995

-34 436

1 612

7 581

-13 000

-30 629

-3,6

1,8

1996

-22 730

-310

5 276

-619

-27 076

-3,0

0,6

1997

-20 068

-6 377

1 181

7 278

-22 150

-2,3

0,7

1998

-17 454

-9 054

-1 923

17 828

-24 305

-2,4

-0,1

1999

-12 066

-4 200

1 770

13 605

-23 240

-2,2

0,2

2000

-7 943

4 569

-6 712

13 276

-19 077

-1,7

0,5

2001

-1 640

6 042

3 436

10 442

-21 561

-1,8

-0,1

2002

-62 392

-4 543

-19 356

-732

-37 761

-3,0

-1,2

2003

-66 150

-5 270

5 334

-21 346

-44 867

-3,3

-0,4

2004

-79 246

-6 991

1 994

-24 781

-49 468

-3,4

-0,1

2005

-64 763

-5 185

792

-8 080

-52 290

-3,4

0,0

2006

-44 002

-10 599

1 645

14 278

-49 326

-3,0

0,4

2007

-1 342

2 063

2 292

45 522

-51 219

-3,0

0,1

2008

-11 797

4 496

858

43 935

-61 086

-3,3

-0,4

2009

-96 561

181

-6 058

9 815

-100 499

-5,2

-1,8

2010

-104 070

-3

-1 364

4 562

-107 266

-5,2

0,0

2011

-79 399

3 694

3 480

11 447

-98 020

-4,5

0,7

2012

-100 898

1 695

0

11 491

-114 084

-5,0

-0,5

2013

-116 454

217

0

7 869

-124 540

-5,2

-0,2

2014

-160 008

462

0

-13 775

-146 695

-5,8

-0,6

20151

-180 913

10 587

-1 975

-20 739

-168 786

-6,4

½

1 Impulsen i 2015 er 0,56 angitt med to desimaler.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.24 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2013

2014

2015

Inntekter

470 478

464 300

407 482

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

345 151

311 667

222 582

– Renteinntekter og utbytte

125 327

152 634

184 900

Utgifter

117 340

156 164

180 913

– Overføring til statskassen

117 340

156 164

180 913

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

353 138

308 136

226 569

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi

5 032 397

6 430 591

7002 307

Prosent av BNP

164,0

204,0

222,3

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.25 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2013

2014

2015

A Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 291 821

1 278 757

1 233 077

A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

378 737

347 039

251 582

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

206 436

176 164

117 800

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

172 301

170 875

133 782

– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

131 604

121 447

91 900

– Renteinntekter

6 014

4 945

4 100

– Tilbakeføring av kapitalinnskudd

20 262

21 838

22 400

– Andre petroleumsinntekter

14 421

22 646

15 382

A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

913 084

931 719

981 495

Skatter fra Fastlands-Norge

849 047

868 156

902 004

– Skatt på inntekt, formue og kapital

515 038

524 817

550 450

– Produksjonsavgifter

334 009

343 339

351 554

Overført fra Norges Bank

0

0

10 419

Renteinntekter

15 041

14 750

14 485

Andre inntekter

48 997

48 813

54 587

B.1 Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 063 124

1 127 099

1 191 408

B.1 Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

33 585

35 372

29 000

– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

33 585

35 372

29 000

– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

1

0

0

B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1029 538

1091 727

1162 408

Kjøp av varer og tjenester

185 711

199 461

209 661

– Sivile formål

142 761

153 433

165 961

– Forsvarsformål

42 950

46 028

43 699

Overføringer

843 827

892 266

952 748

– Til kommuneforvaltningen

188 041

199 468

207 477

– Renteutgifter

12 256

11 211

10 882

– Til private og utlandet

643 530

681 587

734 388

C.1 Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

228 697

151 658

41 669

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

345 151

311 667

222 582

C.2 Oljekorrigert overskudd

-116 454

-160 008

-180 913

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

117 340

156 164

180 913

C.3 = Overskudd før lånetransaksjoner

885

-3 844

0

D Lånetransaksjoner, netto

136 974

-22 185

109 517

1 Utlån

70 430

-39 391

48 098

2 Gjeldsavdrag

66 544

17 206

61 419

E.1 Finansieringsbehov (D­C.3)

136 089

-18 341

109 517

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.26 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2014. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1

2

3

4

5

6=5–1

Saldert budsjett

Endring

Nysaldert budsjett

Endring

Regnskap

Memo: Endring fra saldert budsjett

A Inntekter utenom petroleumsinntekter

948 896

-20 617

928 279

3 440

931 719

-17 177

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

892 995

-23 594

869 401

-1 245

868 156

-24 839

Renteinntekter

15 075

-260

14 815

-65

14 750

-325

Andre inntekter

40 826

3 237

44 063

4 750

48 813

7 987

B Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1086 398

-1 955

1084 443

7 284

1091 727

5 329

Renteutgifter

10 868

-276

10 592

619

11 211

343

Dagpenger

10 992

609

11 600

87

11 687

696

Andre utgifter

1064 539

-2 287

1062 252

6 577

1068 829

4 290

C Oljekorrigert overskudd (A–B)

-137 502

-18 662

-156 164

-3 844

-160 008

-22 506

D Kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

314 129

-5 185

308 944

2 723

311 667

-2 462

E Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

176 627

-23 847

152 780

2 723

155 502

-21 125

F Overskudd før lånetransaksjoner (C+D–E)

0

0

0

-3 844

-3 844

-3 844

G Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

147 900

13 800

161 700

-1 616

160 084

12 184

H Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F)

324 527

-10 047

314 480

-2 737

311 743

-12 784

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.27 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2015. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

Saldert budsjett

Endring

Revidert nasjonalbudsjett

A Inntekter utenom petroleumsinntekter

989 559

-8 064

981 495

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

921 959

-19 955

902 004

Renteinntekter

15 395

-910

14 485

Overføringer fra Norges Bank

3000

7 419

10 419

Andre inntekter

49 205

5 382

54 587

B Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1163 784

-1 376

1162 408

Renteutgifter

12 969

-2 087

10 882

Dagpenger

12 490

1 503

13 993

Andre utgifter

1138 325

-792

1137 533

C Oljekorrigert overskudd (A–B)

-174 225

-6 688

-180 913

D Kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

303 955

-81 373

222 582

E Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

129 730

-88 061

41 669

F Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

178 300

14 600

192 900

G Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F)

308 030

-73 461

234 569

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.28 Strukturelt, oljekorrigert overskudd på statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge1

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

NB02

-2,3

RNB02

-2,2

NB03

-3,1

-3,1

RNB03

-3,1

-3,1

NB04

-3,0

-3,3

-3,9

RNB04

-3,0

-3,9

-4,2

NB05

-3,0

-3,8

-4,5

-4,9

RNB05

-3,3

-4,1

-4,5

-4,8

NB06

-3,2

-4,0

-4,4

-4,6

-4,6

RNB06

-3,0

-3,7

-4,2

-4,0

-4,5

NB07

-2,8

-3,5

-3,9

-3,8

-4,3

-4,6

RNB07

-2,5

-3,1

-3,6

-3,7

-3,8

-4,3

NB08

-2,3

-2,9

-3,2

-3,3

-3,6

-4,3

-4,5

RNB08

-2,2

-2,7

-3,0

-3,3

-3,4

-3,6

-4,3

NB09

-2,4

-2,8

-3,2

-3,3

-3,4

-3,6

-4,3

-5,0

RNB09

-2,4

-2,9

-3,2

-3,4

-3,4

-3,5

-4,2

-7,2

NB10

-2,4

-2,9

-3,2

-3,4

-3,4

-3,5

-4,2

-7,2

-7,8

RNB10

-3,1

-3,5

-3,7

-3,9

-3,6

-3,4

-3,9

-6,0

-6,8

NB11

-3,1

-3,4

-3,7

-3,8

-3,5

-3,3

-3,8

-5,9

-6,4

-6,3

RNB11

-3,0

-3,3

-3,4

-3,4

-3,0

-3,0

-3,5

-5,5

-5,7

-5,5

NB12

-3,0

-3,3

-3,4

-3,4

-3,0

-2,9

-3,4

-5,4

-5,5

-5,3

-5,6

RNB12

-3,0

-3,3

-3,4

-3,3

-2,9

-2,8

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,2

NB13

-3,0

-3,3

-3,4

-3,3

-2,9

-2,8

-3,2

-5,1

-5,1

-4,4

-5,2

-5,3

RNB13

-3,0

-3,3

-3,5

-3,4

-3,0

-2,9

-3,2

-5,1

-5,1

-4,3

-5,2

-5,3

NB14

-3,0

-3,4

-3,5

-3,4

-3,0

-2,9

-3,2

-5,0

-5,0

-4,2

-4,7

-5,2

-5,5

RNB14

-3,0

-3,4

-3,5

-3,5

-3,0

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,4

-4,9

-5,1

-5,8

NB15

-3,0

-3,4

-3,5

-3,5

-3,0

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-4,9

-5,1

-5,8

-6,4

RNB15

-3,0

-3,3

-3,4

-3,4

-3,0

-3,0

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

1 Anslag gitt i nasjonalbudsjettet (NB) og revidert nasjonalbudsjett (RNB) for det enkelte år.

Kilde: Finansdepartementet.

Til dokumentets forside