Meld. St. 31 (2018–2019)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Til innholdsfortegnelse

6 Likestilling

6.1 LHBTI (lesbiske, homofile, bifile, trans- eller interkjønn)

6.1.1 Situasjonsbeskrivelse – LHBTI

Rapporten Lesbiske og homofile i Sápmi ble i 2009 utgitt av forskningsstiftelsen Fafo. Den viste blant annet at mange lesbiske og homofile med samisk tilhørighet opplever diskriminering og avvisning. Samtidig er mange også stolte av både å være same og lesbisk eller homofil. I kjølvannet av rapporten har det blitt større bevissthet og en mer åpen diskusjon om disse temaene i de samiske miljøene, inkludert i Sametinget.

Fafo-forskerne Grønningsæter og Nusland fant at fire gjennomgående fenomener i sine intervjuer med lesbiske og homofile i samiske samfunn. Tausheten om homoseksualitet, det sterke religiøse innslaget, identitet og tilhørighet til flere minoriteter, og utstøting og sosial ekskludering ble framhevet av flere av informantene. Løvolds mastergradsavhandling fra 2014 peker på læstadianismens sterke posisjon, en særlig sterk heteronormativitet, samt en ikke-konfronterende kultur som mulige årsaker bak tausheten.

I 2016 lanserte regjeringen en egen handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (2017–2020). Et samarbeid mellom relevante departementer, Sametinget og samiske institusjoner, med sikte på videreføring og utvikling av tiltak som kan bidra til større åpenhet og inkludering, er et eget tiltak i planen. Dokumenter og verktøy for kommuner og arbeidsliv, som blir utviklet som følge av planen, oversettes til et samisk språk.

6.1.2 Utfordringer framover – LHBTI

Framover er det viktig å få større åpenhet og aksept om ulike seksuelle orienteringer, kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk gjennom holdningsskapende arbeid. Det er lite kunnskap om ulike seksuelle orienteringer, kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk i det samiske samfunnet.

Det er et stort behov for flere arenaer som kan ivareta rettighetene til LHBTI-personer i samiske samfunn. Per i dag finnes det ingen egne organisasjoner som jobber for dette, men hvert år arrangeres Sápmi Pride, som er et viktig arrangement for å synliggjøre LHBTI-personer i samiske samfunn. Sápmi Pride er en samisk festival som siden 2014 har vært arrangert årlig i det samiske området, og alternerer mellom Norge, Sverige og Finland. Festivalen er en viktig møteplass. Det finnes også to samiske facebooksider som tar opp aktuelle problemstillinger og annonserer arrangementer for deltakelse og synliggjøring av samiske LHBTI-personer – Sápmi Pride og Queering Sápmi.

Sametingets merknader

Sametingsrådet har hatt gode erfaringer med Sametingets handlingsplan for likestilling 2009–2013 og sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse 2012. Arbeidet med likestilling på den internasjonale arenaen skal også videreføres. Sametingsrådet foreslår å følge opp redegjørelsen med en egen sametingsmelding om likestilling, der seksuell orientering og kjønnsidentitet er et av innsatsområdene. Sametinget mener at det er behov for flere tiltak for å ivareta rettighetene til LHBTI-personer i samiske samfunn.

6.2 Samer med nedsatt funksjonsevne

Bufdir har vært initiativtaker til et større nordisk forskningsprosjekt om levekår for samer med nedsatt funksjonsevne. Funnene viser at disse kan oppleve utfordringer i møte med hjelpeapparatet. Mangel på kulturforståelse og informasjon på samisk ble pekt på som en utfordring. Utfordringene er spesielt store for samiske kvinner med utviklingshemming. Gjennom dette prosjektet er det etablert en møteplass for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling for forskningsmiljøer i Norge, Sverige og Finland.

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om rettighetene til personer med utviklingshemming som skal legges fram våren 2020. Det er etablert en dialog med Sametinget i tilknytning til arbeidet med meldingen.

Til forsiden