Meld. St. 32 (2018–2019)

Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring

Til innholdsfortegnelse

1 Struktureringsgrader

Tabell 1.1 Struktureringsgrad for flåtegrupper (etter hjemmelslengde) med fisketillatelse konvensjonell kyst

Hj.lengde

2003

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

11–15 m

Strukturgrad

0 pst.

16 pst.

19 pst.

23 pst.

30 pst.

36 pst.

42 pst.

Antall tillatelser

570

525

505

467

431

377

356

15–21 m

Strukturgrad

0 pst.

19 pst.

30 pst.

36 pst.

38 pst.

45 pst.

49 pst.

54 pst.

Antall tillatelser

380

277

228

205

189

170

150

131

21–28 m

Strukturgrad

0 pst.

26 pst.

40 pst.

44 pst.

45 pst.

52 pst.

59 pst.

61 pst.

Antall tillatelser

181

128

102

95

89

77

67

63

Tabell 1.2 viser utviklingen i struktureringsgrad for kystnot NVG-sild. Utviklingen er rimelig tilsvarende som for konvensjonell kyst. De minste fartøyene er vesentlig mindre strukturerte enn de øvrige. Bruken av strukturkvoteordningen synes her å ha vært noe raskere ved introduksjonen av ordningen.

Tabell 1.2 Struktureringsgrad for flåtegrupper (etter hjemmelslengde) med fisketillatelse kystnot NVG-sild

2003

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

13–15 m

Strukturgrad

0pst.

12 pst.

12 pst.

23 pst.

32 pst.

32 pst.

44pst.

Antall tillatelser

79

74

74

67

64

60

54

15–21 m

Strukturgrad

0 pst.

30 pst.

42 pst.

46 pst.

56 pst.

59 pst.

60 pst.

64pst.

Antall tillatelser

140

88

72

63

52

43

42

36

21–27,5 m

Strukturgrad

0 pst.

34 pst.

47 pst.

53 pst.

56 pst.

60 pst.

61 pst.

64pst.

Antall tillatelser

254

156

117

98

89

80

76

70

Tabell 1.3 og tabell 1.4 viser tilsvarende utvikling for henholdsvis makrell kystnot og garn/snøre og seinot nord.

Tabell 1.3 Struktureringsgrad for flåtegrupper (etter hjemmelslengde) med fisketillatelse makrell kystnot og garn/snøre

2003

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

13–21 m not

Strukturgrad

22 pst.

38 pst.

45 pst.

46 pst.

50 pst.

54 pst.

Antall tillatelser

251

225

212

212

214

13–21 m garn/snøre

Strukturgrad

2 pst.

23 pst.

25 pst.

32 pst.

40 pst.

47 pst.

Antall tillatelser

268

235

229

215

203

Tabell 1.4 Struktureringsgrad for flåtegrupper (etter hjemmelslengde) med fisketillatelse seinot nord for 62° N

2003

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Seinot nord

17 pst.

25 pst.

27 pst.

30 pst.

39 pst.

46 pst.

50pst.

Utviklingen for utvalgte grupper i havfiskeflåten er oppsummert i tabell 1.5. Struktureringen har vært sterkest blant de konvensjonelle havfiskefartøyene. Her er struktureringsgraden kommet opp i om lag 69 pst.. Gruppen har benyttet seg av strukturkvoter siden 2005, da antallet er om lag halvert fra 55 til 26 tillatelser. Gruppen benyttet også enhetskvoteordningen i betydelig grad før dette.

Torsketrålerne har også benyttet ordningen i stor grad, og er oppe i 62 pst. Også antallet er redusert i samme takt. I 1990 var det 122 konsesjoner tildelt, slik at uttaket av fartøy startet betydelig før strukturkvoteordningen trådte i kraft, og primært gjennom enhetskvoteordningen som fungerte i perioden før.

Gruppen som skiller seg sterkt ut er ringnotfartøyene, med en struktureringsgrad på bare 20 pst.. Strukturkvoteordningen har her nesten ikke blitt benyttet siden 2008, da strukturfaktoren har vært tilnærmet konstant. Dette har særlig sammenheng med et kraftig uttak av fartøy i perioden etter kollapsen i sildebestanden på 60- og 70-tallet gjennom kondemneringsordninger. Fra 1973 til 1985 ble gruppen redusert fra 321 til 143 fartøy. Videre ble det også tatt ut en del fartøy gjennom enhetskvoteordningen. De høye avkortingssatsene i gruppen bidrar også til å dempe incentivene til bruk av strukturkvoteordningen.

Tabell 1.5 Struktureringsgrad for utvalgte flåtegrupper i havfiskeflåten

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Konvensj.hav

43 pst.

55 pst.

57 pst.

59 pst.

69 pst.

69 pst.

69pst.

Torsketrål

42 pst.

56 pst.

58 pst.

61 pst.

62 pst.

62 pst.

62pst.

Ringnot

14 pst.

19 pst.

19 pst.

19 pst.

19 pst.

20 pst.

21pst.

Tabell 1.6 Antall fisketillatelser (aktive og passive) i pelagisk sektor

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ringnot > 90 fot

85

83

80

80

80

80

80

79

79

78

78

78

77

Ringnot 70–90 fot (SUK)

19

19

17

17

17

17

17

17

16

16

16

16

16

Pelagisk trål

40

40

36

34

33

33

32

32

28

26

25

25

24

Nordsjøtrål

17

15

8

8

8

6

6

5

5

4

4

4

4

Makrelltrål

36

36

29

27

26

24

23

23

19

17

17

17

17

NVG-trål

45

43

31

29

28

25

24

24

20

17

17

17

17

Makrell, kystnot

250

250

223

215

212

211

212

214

213

209

208

206

204

Makrell, garn/snøre

268

268

235

230

227

220

215

209

203

195

189

179

174

NVG-Kystnot

475

473

402

385

372

343

331

318

293

283

280

265

257

Sild sør, kystnot < 21,35 m

112

111

95

92

91

89

89

89

87

82

81

78

75

Tabell 1.7 Antall fisketillatelser (aktive og passive) i bunnfisksektoren

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Torsketrål

61

55

43

42

41

40

38

37

37

37

37

36

36

Seitrål

10

10

9

9

7

6

5

5

4

4

4

4

4

Konv. hav.fartøy

47

45

38

36

36

35

34

28

26

26

26

26

26

Seigarn, hav.fartøy

14

14

14

14

14

14

14

14

13

13

13

13

13

Konv. kyst.fartøy

2347

2318

2022

1982

1962

1923

1912

1894

1855

1810

1774

1737

1727

Seinot, nord,

182

181

161

157

154

149

147

141

126

117

111

103

101

Seinot, sør,

64

64

60

60

60

58

57

57

54

52

51

51

50

Torsk sør, konv. kyst.fartøy

60

61

60

60

60

59

59

57

56

56

53

51

50

Reketrål sør, kyst 11 m og over

165

164

151

149

146

142

141

140

132

128

123

116

114

Tabell 1.8 Oversikt over strukturkvoter og ordinære kvotefaktorer og struktureringsgrad for ulike fisketillatelser

Reguleringsgruppe

Kvotevariabel

Struktur-/ Enhetskvoter

Ordinære kvoter

Prosentandel Stuktur/Enhetskvoter

Ringnot>90 og Ringnot 70–90

Makrell

Basiskv.

9 535,5

36 171,5

20,9

Ringnot>90

NVG-sild

Basiskv.

8 863,5

32 811,5

21,3

Pelagisk trål

Makrell1

Basiskv.

7 798,8

3 134,7

71,3

NVG-sild1

Basiskv.

8 465,7

3 039,5

73,6

Makrell – Kystnot2

Makrell

Faktor makrell

468,1

574,1

44,9

Makrell – Garn/Snøre2

Makrell

Faktor makrell

168,1

360,7

31,8

NVG-Kystnot

NVG-sild

Faktor NVG

3 723,3

2 713,2

57,8

Torsketrål

Torsk Nord

Faktor Torsk

54,7

33,3

62,2

Hyse Nord

Faktor Hyse

54,7

33,3

62,2

Sei Nord

Faktor Sei Nord

65,0

38,1

63,0

Seitrål

Sei Nord

Faktor Sei Nord

9,0

3,5

72,1

Konv. havfiskefartøy

Torsk Nord

Faktor Torsk

63,5

28,7

68,9

Hyse Nord

Faktor Hyse

62,5

26,0

70,6

Sei Nord

Faktor Sei Nord

9,3

13,0

41,8

Konv. kystfiskefartøy2

Torsk Nord

Faktor Torsk

3 578,7

5 808,2

38,1

Hyse Nord

Faktor Hyse

3 609,2

5 820,7

38,3

Sei Nord

Faktor Sei Nord

3 612,8

5 955,4

37,8

Seinot 13 m og over, men mindre enn 500m3 lasteromsvolum

Sei Nord

Faktor Sei Nord

191,2

191,0

50,0

1 Inkl. også faktorer NVG-sild og makrell for fartøy uten pelagisk tråltillatelse

2 Omfatter alle størrelsesgrupper, også grupper som ikke omfattes av strukturkvoteordningen

Til dokumentets forside