Meld. St. 32 (2018–2019)

Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring

Til innholdsfortegnelse

6 En kort oversikt over utviklingen av kvotereguleringer i forvaltningen av norske fiskerier

6.1 Innledning

Kvoter i norsk og internasjonal fiskeriforvaltning utgjør i dag viktige verktøy for å hindre overbeskatning, og for å gjenoppbygge nedfiskede bestander. Videre spiller kvoter en sentral rolle for å kunne nå målsettingen om å maksimere det langsiktige utbyttet av fiskeressursene, og for å fordele knappe ressurser på deltagende fartøy.

Det er i prinsippet to hovedtilnærminger til hvordan beskatningen av ressursene kan reguleres. Den ene er å begrense innsatsen i fisket, det vil si å regulere hvor mange og hvilke fartøy som får delta, eventuelt også med ytterligere begrensninger som for eksempel antall fiskedøgn. Den andre tilnærmingen er å begrense uttaket, det vil si å regulere hvor mange tonn som skal fiskes.

I norske fiskerier anvendes en kombinasjon av slike innsats- og uttaksreguleringer. Basert på strukturelt betingede og naturgitte forskjeller, kombineres reguleringene på ulike måter i forskjellige fiskerier og flåtegrupper. Reguleringene har kommet til over tid, og har i samspill mellom næring og forvaltning blitt videreutviklet med et betydelig innslag av prøving og feiling underveis. Handlingsrommet for hva som er politisk gangbare reguleringer har også endret seg over tid. Som et resultat av denne utviklingen er i dag hovedtyngden av norsk fiske, rundt 80 pst. målt i fangstverdi til fisker, underlagt regulering både med hensyn til hvem som kan delta og hva det enkelte fartøy kan fiske.

I dette kapitlet redegjøres det i korte trekk for utviklingen fra åpen allmenning til etablering av dagens kvoteordninger. Kapitlet starter med etableringen av det institusjonelle rammeverket som kvotesystemet etter hvert er bygd inn i. Deretter beskrives forutsetningene for internasjonal og nasjonal ressursforvaltning kort. Basert på dette utgangspunktet, beskrives fremveksten av det norske kvotesystemet, henholdsvis adgangsregulering og fordelingen av de nasjonale totalkvotene på grupper og videre til fartøynivå. Kapitlet tar også for seg innføringen av strukturordninger som et virkemiddel for å regulere kapasitet.

6.2 Forvaltning av fisket før kvotesystemet

Fiskeri er en tradisjonsrik næring i Norge. Fisket har vært fritt og åpent for alle. Med få krav til utstyr og kapital har fisken tjent som grunnlag for bosetting og næringsutvikling langs kysten. Med dette som utgangspunkt, ble det etablert et institusjonelt rammeverk der hensynet til fiskerne og deres inntektsgrunnlag var det sentrale.

Et eksempel som markerte et behov for et slikt institusjonelt rammeverk var Trollfjordslaget i mars 1890. Redereide dampbåter hadde sperret av fjorden med not, og krevde betaling for at kystfiskerne skulle slippe til. Fiskerne mente dette brøt med allemannsretten, og lot seg ikke stanse. I mars 1891 vedtok Stortinget endringer i Lofotloven, som blant annet forbød bruk av not under Lofotfisket.

På samme måte har trålerloven, opprinnelig vedtatt i 1937, lagt strenge restriksjoner for trålfiske i Norge, mens det ikke har vært samme restriksjoner for kystflåten. Med råfiskloven av 1938, ble det etablert en markedsordning for førstehåndsomsetning av fisk (råfisk). Denne ga fiskerne beskyttelse mot markedssvikt og manipulasjon fra kjøpersiden. Prinsippet om at fiskefartøyer skal eies av aktive fiskere, ble lagt til grunn i lov om eigedomsrett til fiske og fangstfarkoster fra 1956.

Statens økonomiske støtte til fiskerisektoren viser også hvordan tradisjonelle fiskerier har blitt ivaretatt. Svake resultater i fiskerinæringen førte i 1964 til at det ble etablert en hovedavtale for fiskeriene, med staten og Norges Fiskarlag som avtalepartnere. Avtalen var ment å gjelde for en femårsperiode, for derigjennom å øke lønnsomheten slik at fiskerne skulle oppnå en inntekt på linje med andre yrker, og at næringa kunne gjøres uavhengig av støttetiltak. Hovedavtalen varte imidlertid frem til 2004, og på sitt høyeste – på begynnelsen av 1980-tallet – utgjorde subsidiene over avtalen over 30 pst. av samla fangstverdi fra fiskeriene.

Med sammenbruddet i bestanden av norsk vårgytende sild på slutten av 1960-tallet ble man for alvor klar over at overfiske kunne ødelegge en bestand. I første omgang var det havfiskeflåten som ble gjenstand for adgangsregulering, kvoteregulering og tiltak for å redusere overkapasitet. Men kombinasjonen av havet som en åpen allmenning, rask teknologisk utvikling og subsidier bidro etter hvert til også å utfordre de konvensjonelle og kystnære fiskerienes posisjon.

Formålene i det opprinnelige institusjonelle rammeverket har likevel bestått.

6.3 Grunnlaget for ressursforvaltning – bestandsrådgivning og fastsettelse av totalkvoter

Basert på FNs havrettskonvensjon, og med hjemmel i lov om Norges økonomiske sone, etablerte Norge en økonomisk sone på 200 nautiske mil med virkning fra 1. januar 1977. Omtrent samtidig skjedde tilsvarende soneutvidelser i våre naboland. Dette ga kyststatene det rettslige og politiske grunnlaget til å råde over, men også plikt til å forvalte, ressursene i sonen.

For å kunne forvalte en bestand er det nødvendig med kunnskap om bestandens størrelse og utbredelse, rekruttering og vekst. Basert på slik kunnskap kan bestandsutviklingen modelleres og fremskrives, og det kan gis tilrådninger om årlig fangst. Det internasjonale råd for havforskning (ICES), med 20 kyststater som medlemsland, ble etablert i 1902 som et nordatlantisk samarbeid om havforskning. Fra 1970-tallet har ICES utviklet et system for kvoterådgivning, som omfatter de fleste av de økonomisk viktige fiskebestandene i Nordøst-Atlanteren.

Basert på råd fra ICES, kan årlige totalkvoter for hver bestand fastsettes. Nesten alle de økonomisk viktigste ressursene i norske fiskerier er bestander som deles med andre land. Etableringen av økonomisk sone la grunnlaget for fastsettelse av omforente reguleringstiltak gjennom bilaterale eller multilaterale forhandlinger, herunder årlige totalkvoter og fordeling av disse mellom deltagende parter.

Etter avtale med Sovjetunionen, ble det for eksempel fastsatt og fordelt kvoter av torsk og hyse i Barentshavet allerede for året 1977. For den nasjonale reguleringen innebar dette at det ble stipulert et kvantum som skulle dekke fritt fiske for kystflåten, mens den resterende norske torskekvoten ble fordelt som fartøykvoter til fartøy med tråltillatelse. Frem til 1984 hadde de årlige kvoteavtalene med Sovjetunionen en passus som ga Norge rett til å fortsette kystflåtens fiske, selv etter at den avtalte norske kvoten var tatt.

6.4 Regulering av adgang til fisket – deltakerloven og trålerloven

De nasjonale totalkvotene ble forvaltet av den enkelte kyststat. I Norge var det allerede begrensinger på hvem som kunne delta i fisket. Dette ble brukt som grunnlag for hvem som var kvalifisert som mottaker av en fartøykvote. Regulering og avgrensing av deltagelsen har utviklet seg over tid, med tidvis ulike motiver og ulike ordninger for hav- og kystflåten. I dag hjemles alle disse reguleringene i deltakerloven.

6.4.1 Spesielle tillatelser uten tidsbegrensning i havfiskeflåten

Lov av 29. juni 1956 om eigedomsrett til fiske- og fangstfarkoster stilte en del generelle krav til hvem som kunne eie og få registrert fiskefartøy. Som nevnt ovenfor var formålet til denne loven først og fremst å sikre at bare aktive fiskere skulle eie fiskefartøy. Hensikten var å avverge at fiskefartøy ble oppkjøpt av mer kapitalsterke aktører som ikke skulle fiske selv.

Sammenbruddet i bestanden av norsk vårgytende sild på slutten av 1960-tallet ble skjellsettende for utviklingen av norsk forvaltning av marine ressurser. I medhold av loven om eigedomsrett til fiske- og fangstfarkoster, ble det i 1970 vedtatt et midlertidig forbud mot registrering av nye ringnotfartøy som et akutt krisetiltak.

I 1972 vedtok så Stortinget en ny lov om deltakelsen i fiske (deltakerloven). Grunnet den nye ressurssituasjonen ble tilpasning av fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget et av hovedformålene, sammen med det allerede etablerte prinsippet om at fartøy skal eies av aktive fiskere. Med hjemmel i denne loven ble deltakelse i fiske med ringnot etter sild, lodde og makrell regulert med forskrift. Det enkelte fartøy ble gitt en konsesjonskapasitet i hektoliter i ringnottillatelsen, basert på fartøyets lasteevne på tildelingstidspunktet. Fartøyets konsesjonskapasitet ble en sentral parameter når en senere ved etablering av fartøykvoter ønsket å differensiere disse etter fartøyets størrelse.

I medhold av den midlertidige trålerloven av 1937, senere avløst av trålerloven av 1951, var trålfisket blitt adgangsregulert allerede før krigen. Som nevnt var begrunnelsen hensynet til konkurranseforholdet til kystflåten, og ikke spesielt av hensyn til behovet for en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. Da ressurshensynet ble fremtredende på 1970-tallet, ble de opprinnelige generelle tillatelsene til å fiske med trål etterhvert avgrenset. De ble erstattet med spesielle tillatelser basert på fartøyenes faktiske deltakelse i ulike trålfiskerier, som for eksempel trålfiske etter torsk og annen bunnfisk, reke, lodde, vassild, kolmule og industritråling. For noen fiskerier var kravet til spesiell tillatelse avgrenset til fartøy over en viss størrelse, gjerne definert ut fra hva som på angjeldende tidspunkt og for vedkommende fiskeri, ble betraktet som et naturlig skille mellom kystflåte og havfiskeflåte.

Både ringnot- og tråltillatelsene ble tildelt uten særskilt tidsbegrensning. I 1974 ble også fiske med seinot med havfiskefartøy over 90 fot regulert med denne type spesielle tillatelser, og i 1986 snurrevadfiske med havfiskefartøy.

Lov om merkeregistrering av 1917, lov om fangst av hval av 1939, trålerloven av 1951, lov om fangst av sel av 1951 og deltakerloven av 1972 ble i 1999 samlet og erstattet av lov om retten til å delta i fiske og fangst, deltakerloven.

6.4.2 Regulering av årlig deltakelse i kystfiskeflåten

Ressurskrisen i sildefiskeriene ledet til en erkjennelse av at det var nødvendig å begrense deltakelsen for den mest fangsteffektive, havgående flåten. For kystflåten var det derimot tverrpolitisk enighet om ikke å begrense deltakelsen ut over det som fulgte av deltakerlovens alminnelige bestemmelser om eierskap til fiskefartøy. Bakgrunnen for dette var den tusenårige tradisjonen der folk på kysten har hatt fri adgang til å drive fiske for å skaffe seg et utkomme, uten at dette tidligere hadde hatt kjente negative effekter på bestander og økosystem.

Den første adgangsbegrensningen for kystfartøy kom likevel allerede i 1983. Som nevnt hadde markedssvikt og sviktende lønnsomhet ledet frem til Hovedavtalen mellom staten og Norges Fiskarlag i 1964. Statsstøtte til næringen ble forhandlet årlig. Mens man i torskesektoren i vesentlig grad benyttet støtten til prissubsidier, anvendte man i sildesektoren i større grad støtten til kapasitetsreduserende tiltak, i form av kondemneringsstøtte til ringnotfartøy. For fiskere som likevel ville fortsette i fisket, fungerte imidlertid kondemneringsstøtten som et grunnlag for å kunne investere i fangsteffektive fartøy like oppunder konsesjonsgrensen for ringnotfartøy på 90 fot. For å stoppe denne utviklingen ble det i 1983 etablert en ordning med årlig begrensning i deltagelsen i ringnotfisket etter makrell for fartøy mellom 70 og 90 fot. I 1986 ble ordningen utvidet til også å omfatte nordsjøsild.

I torskefisket opplevde en utover på 1980-tallet en sviktende bestandssituasjon. Dette ble fremskyndet av at avtalte totalkvoter mellom Norge og Sovjetunionen var satt vesentlig høyere enn det man i dag ville ansett som bærekraftig. Kystfiske var oppfattet som ressursvennlig, uten negative effekter på bestander og økosystem. Kystflåten kunne derfor i praksis fiske tilnærmet fritt, uten adgangsbegrensning, og med romslige maksimalkvoter som kun berørte et fåtall av de største og mest fangsteffektive fartøyene. Etterhvert slo imidlertid kravet til økt bærekraft i forvaltningen inn i kvotefastsettelsen i form av reduksjon i de totalkvoter som ble avtalt mellom Norge og Sovjetunionen.

Perioden etter 1975 hadde vært preget av mange svake årsklasser av torsk. Årsklassene 1982 og særlig 1983 viste seg imidlertid å være relativt gode, og i 1989 rekrutterte disse årsklassene for fullt til skreifisket. Kombinert med godt vær og god tilgjengelighet under vinterfisket resulterte dette i et uventet godt kystfiske etter skrei, det beste på svært mange år. Med et fiske regulert med en romslig maksimalkvote, innebar det at årskvoten avsatt til kystflåten raskt var i ferd med å bli fisket opp. Allerede 18. april 1989 kom meldingen fra Fiskeridirektøren om stopp i fisket. Noe slikt hadde aldri tidligere skjedd i norsk fiskerihistorie, og det hersket en umiddelbar og bred enighet om at alt måtte settes inn på å unngå at noe slikt skulle kunne skje igjen. Samtidig stod imidlertid kravet om en mer bærekraftig kvotefastsettelse fast. Det var ikke lenger gangbart å løse reguleringsproblemer med fastsettelse av høye totalkvoter.

Med utgangspunktet i havforskernes dystre prognoser for torskebestanden, var det akutte spørsmålet hvordan fisket skulle reguleres til neste år. De fleste var enige om at det etablerte reguleringsopplegget, med fritt fiske inntil kvoten var oppfisket, ikke var en farbar vei. Utover våren, sommeren og høsten 1989 ble en rekke alternative reguleringsmodeller for kystflåten vurdert av næring og forvaltning; strammere maksimalkvoteregulering, mannskvoter, flåtedeling, bifangstordninger, periodekvoter og fredningsperioder for å nevne noen.

Etter omfattende dialog og utredning, ble det for 1990 etablert en lukket gruppe av fartøy basert på et krav til minimum fangst i ett av de tre forutgående år. Stengingen av allmenningen omfattet også bank- og lineflåtens fiske etter torsk. Fartøy som ikke tilfredsstilte minimumskriteriet kunne delta i en åpen, maksimalkvoteregulert gruppe, men da med vesentlig lavere kvoter enn hva fartøyene i lukket gruppe kunne fiske. Hensikten var altså at de som var mest avhengige av torskefisket, skulle prioriteres.

Lukkingen av kystfisket etter torsk innebar med dette et verdiskifte, der ressurshensynet for første gang gikk foran hensynet til fisket som samfunnsbærer. Dette ble starten på en ny og vanskelig prosess for å håndtere den situasjonen som dermed hadde oppstått.

Lukkingen ble av næringen, så vel som allment politisk, ansett som et akutt krisetiltak, et tiltak som måtte oppheves så snart bestandssituasjonen var blitt bedre. Det var derfor naturlig at lukkingen fikk form av en deltageradgang som skulle vurderes og eventuelt fornyes årlig. Lukket gruppe (først omtalt som «fartøykvoteordningen», så Gruppe I, før man nå omtaler den som «lukket gruppe») utgjorde ved lukkingen om lag 3500 fartøy. Skjevheter i utvelgelsen av hvem som fikk deltakeradgang i 1990 ble søkt reparert i flere runder med rekruttering i samme og de påfølgende år, samtidig som aktivitetskrav gjorde sitt til at mange deltakeradganger ble trukket inn. Det ble raskt klart at lukkingen hadde gjort deltakeradgangene omsettelige, og allerede i 1996 hadde en tredjedel av fartøyene som var inne ved lukkingen skiftet eier.

Lukkingen skulle vise seg ikke å bli midlertidig. Gradvis sank erkjennelsen inn om at økt effektivitet, teknologisk fremgang og overkapasitet vil være en stor og vedvarende utfordring, også for kystflåten. I 1996 var bestanden av torsk bygget opp til et bærekraftig nivå, og omtrent samtidig stilnet den årlige diskusjonen om når lukkingen av torskefisket kunne oppheves.

På slutten av 1990-tallet ble det foretatt lukking av ytterligere tre kystfiskerier, fortsatt ad hoc som mer eller mindre akuttiltak for å stoppe en pågående eller forventet oppbygging av ny kapasitet i disse fiskeriene.

Først etter årtusenskiftet var utviklingen kommet dit at lukking kunne betegnes som allment akseptert også i kystflåten. I 2002–2003 ble det etablert ikke mindre enn syv nye ordninger med deltakeradgang.

Nedenfor følger en oversikt over når adgangsregulering er etablert i ulike kystfiskerier:

 • 1983: Makrell, ringnotfartøy 70 – 90 fot

 • 1986: Nordsjøsild, ringnotfartøy 70 – 90 fot

 • 1990: Torsk, lukket gruppe

 • 1997/98: Makrell, fartøy over 13 meter

 • 1998: Reketråling sør for 62°N, fartøy over 11 meter

 • 1999: Seinot nord for 62°N, fartøy over 13 meter

 • 2002: Kongekrabbe

 • 2002: Norsk vårgytende sild (begrenset adgang 1974 – 1985)

 • 2002: Makrell, fartøy under 13 meter

 • 2003: Nordsjøsild

 • 2003: Torsk lukket gruppe utvidet til også å omfatte hyse og sei

 • 2003: Seinot sør for 62°N, fartøy over 13 meter

 • 2003: Torsk sør for 62°N

 • 2010: Lukking av fisket etter lange og brosme for konvensjonelle fartøy over 28m

 • 2018: Leppefisk

Adgangsreguleringene i kystfisket er regulert i deltakerforskriften som sendes på høring og fornyes hver høst. I en ganske lang periode var det behov for relativt store materielle endringer i forskriften fra år til år. Etterhvert som systemet med adgangsregulering av kystflåten har gått seg til, har det imidlertid i senere år ikke vært behov for annet enn marginale justeringer.

De fleste fiskerier av vesentlig betydning for fiskernes økonomi og adferd er nå underlagt særskilt adgangsregulering. Fortsatt er det imidlertid relativt mange kystfiskerier der deltagelsen ikke er underlagt slik regulering, for eksempel fiske etter lange, brosme, uer, taskekrabbe, breiflabb, eller sjøkreps. Selv om slike fiskerier lokalt kan være viktige, utgjør de i nasjonal målestokk en mindre andel av samlet norsk førstehåndsverdi. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det i fremtiden kan oppstå behov for regulering av deltagelsen også i enkelte av disse fiskeriene.

6.5 Regulering av fisket – fastsettelse av kvoter

Selve utøvelsen av fisket, herunder fastsettelse av kvoter, ble regulert av saltvannsfiskeloven av 1983, avløst av havressursloven av 2008.

Den nasjonale totalkvoten for hver bestand fordeles, etter eventuelle fratrekk til ekstrakvoteordninger, på fartøygrupper. For de fleste bestander ligger fordelingen på grupper fast fra år til år, mens det for noen bestander er fremforhandlet fordelingsnøkler som varierer med totalkvotens størrelse. Dette gjelder «trålstigen» for torsk og kvotefordelingen av norsk vårgytende sild. Trålstigen innebærer at når totalkvoten av torsk er lav får trålerne 27 pst. av kvoten, stigende til 33 pst. på høye kvotenivåer. Det er også utviklet kvotenøkler for videre fordeling av gruppekvoter til det enkelte fartøy.

Mens teknisk regelverk om redskap og minstemål etc. er samlet i en generell utøvelsesforskrift, blir de årlige kvotene fastsatt i egne reguleringsforskrifter for den enkelte bestand eller grupper av bestander. Dynamikken i fiskeriene gjør at det ofte vil være behov for å justere kvotereguleringene i løpet av året. Det har derfor ikke vært hensiktsmessig, hverken for utøverne eller forvaltningen, å samle kvotereguleringene i én felles reguleringsforskrift for alle bestander. Årlig produseres det nærmere 300 forskrifter og endringsforskrifter. I noen sammenhenger trekkes dette frem som et skrekkeksempel på overdrevent byråkrati. Fiskeriene er imidlertid i sin natur dynamiske, og fastsettelse eller endring av kvoter, stopp i fisket osv. må av hensyn til legalitetsprinsippet fastsettes i forskrift.

6.5.1 Fordeling av nasjonale kvoter på flåtegrupper

Inndeling i grupper kan ha mange begrunnelser. For å kunne utforme mest mulig treffsikre reguleringer i en situasjon med stor overkapasitet, har det vært behov for å gruppere mest mulig «like» fartøy sammen. Fartøy kan være like eller ulike langs mange dimensjoner; størrelse, redskapsbruk, sesongmønster osv. Ikke minst har fordelingshensyn og mest mulig like og rettferdige konkurransevilkår i den enkelte gruppe vært viktige hensyn ved etablering av grupper.

Historisk har opptakten til kvotereguleringene gjerne vært at en har stipulert et kvantum for et fritt eller maksimalkvoteregulert fiske for kystflåten, mens resterende kvantum har vært fordelt, gjerne som fartøykvoter, på deltagende havfiskefartøy. Som redegjort ovenfor, resulterte dette ofte i for liberale reguleringer, der den nasjonale kvoten ble overfisket. Dette forsterket behovet for mer bærekraftige, bindende og permanente løsninger for hvordan den nasjonale kvoten skulle fordeles på fartøygrupper og enkeltfartøy.

Å finne løsninger på nasjonale fordelingsspørsmål ble på slutten av 1980-tallet derfor stadig mer påtrengende, og etter hvert gjenstand for langvarige og ofte vanskelige forhandlingsprosesser. Ettersom bruddet med allmenningsprinsippet i norsk fiskerinæring var såpass drastisk for kystfisket, var det av svært stor betydning for kvotesystemets legitimitet at det ble utformet i overensstemmelse med den historiske fiskeaktiviteten. I allmenningen sto alle fritt til å delta, i hvert fall hvis de holdt seg til konvensjonelle redskaper og kystfiskefartøyer. Siden dette ikke lenger var mulig, ble spørsmålet nå hvordan knappe fiskekvoter kunne fordeles rimelig og rettferdig. Dette førte til at det utviklet seg et komplekst fordelingsregime.

I denne sammenheng har Norges Fiskarlag spilt en sentral rolle med tanke på å utmeisle og forhandle frem forslag til kompromissløsninger om fordeling av kvoter mellom de ulike fartøygruppene. Sentrale milepæler her er «trålstigen» fra 1990 og de store kvotekompromissene for en rekke fiskeslag som er nedfelt i landsmøtevedtakene om kvotefordeling fra henholdsvis 1994 og 2001. Selv om det naturlig nok vil være ulike syn på hva som er en «rettferdig» kvotefordeling, har Fiskarlagets vedtak vist seg å være ganske robuste kompromisser som Storting og skiftende regjeringer har tillagt vesentlig vekt når fordelingsspørsmål har vært brakt på bane. I sin behandling av St.meld. nr. 51 (1997–98) Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring uttalte Stortingets næringskomité at

«Komiteen viser til at fiskerinæringa er avhengig av naturen og utsett for naturlege svingningar. Uttaket må derfor styrast av ei bærekraftig hausting av ressursane. Komiteen vil likevel understreka at fiskerinæringa sitt behov for stabilitet og rammer dei kan gå ut ifrå, sjølv om kvotane frå år til år kan endra seg. Komiteen meiner systemet med fordeling av fiskekvotane mellom hav og kyst må gjennomgåast med sikte på å koma fram til ei varig fordeling. Det bør framleis vera ein målsetjing at næringa sjølv gjennom fiskarane sine organisasjonar medverkar til å finna fram til omforente fordelingar mellom dei ulike gruppene. Komiteen vil understreka at fordeling av kvotar mellom gruppene må oppretthaldast over tid, slik at det verkeleg vert eit verktøy som stimulerer til strukturtilpasning og langsiktig planlegging.»

6.5.2 Fordeling av gruppekvoter – fartøykvoter og maksimalkvoter

Det norske systemet er bygd opp slik at kvotene per flåtegruppe igjen fordeles på fartøyene i gruppen. Dette forutsetter en kvotenøkkel for fordeling innen vedkommende fartøygruppe.

Det foreligger strengt tatt ingen autorisert definisjon av hva en fartøykvote er. Det har imidlertid utviklet seg en praksis der kvoter per fartøy som står fast ut kvoteåret, eller til en annen fastsatt dato, uavhengig av hvordan fisket på gruppekvote eller norsk totalkvote måtte utvikle seg, omtales som fartøykvoter. Det er likevel ingen juridisk garanti for dette, og under gitte omstendigheter vil også slike forskriftsbestemmelser måtte endres.

I mange land er fartøykvoter etablert med utgangspunkt i det enkelte fartøys individuelle fangsthistorikk i en gitt referanseperiode. Det enkelte fartøy får samme andel i gruppekvoten eller totalkvoten som det hadde av fangsten i referanseperioden. Dette er ikke tilfelle i Norge. Kvotenøklene er enten etablert med utgangspunkt i fysiske karakteristika nedfelt i konsesjonsvilkårene, som tilfelle er med lasteromsstørrelse på tildelingstidspunktet for ringnotflåten, eller fartøy-/hjemmelslengde for konvensjonell kystflåtes fiske etter torsk. Kvotenøklene i kystflåten er ellers formet av hva gjennomsnittsfartøyet i en gitt lengdegruppe hadde fisket i en referanseperiode forut for etableringen av fartøykvoter. Her vil altså alle fartøy som tilfredsstiller et visst minimumskrav med hensyn til fangst, og som hadde samme lengde på tildelingstidspunktet, få like kvoter. Det har ikke vært ansett for ønskelig at fartøy forlenges eller skiftes ut med større fartøy utelukkende med det formål å få større kvote, på bekostning av andre i gruppen. Den lengden som ligger til grunn for kvotetildelingen kan dermed avvike fra fartøyets faktiske lengde, og omtales som hjemmelslengde for kvotetildeling.

Hjemmelslengden er fartøyets lengde på et gitt tidspunkt, kalt skjæringsdatoen, forut for at fiske på vedkommende bestand ble adgangsregulert eller på et senere tidspunkt dersom skjæringsdatoen har blitt flyttet. Skjæringsdatoen i kystflåtens fiske etter torsk nord for 62° N er således for eksempel i desember 1998. Et fartøys hjemmelslengde vil derfor kunne være forskjellig i ulike fiskerier, avhengig av tidspunkt for adgangsregulering. I havfiskeflåten er kvotefordelingen basert på andre forholdstall, omtalt som kvotefaktor, basistonn mv.

I alle tilfeller er målet at kvotefordelingen mellom fartøyene innad i gruppen skal ligge fast, uavhengig både av gruppekvotens størrelse og individuelle utskiftinger av fartøy. Ringnotflåten er en relativt ensartet fartøygruppe, og på grunn av overkapasitet og stor grad av kvoteutnyttelse fra samtlige fartøy, var gruppen tidlig ute med å kunne ta i bruk fartøykvoter med liten eller ingen overregulering som reguleringsmodell.

I mange fiskerier, spesielt i kystflåten, har det historisk vært behov for betydelig grad av overregulering for å sikre at gruppekvotene skulle bli tatt. Fartøyene tildeles da kvoter som i sum er større enn gruppekvoten. Det enkelte fartøyets kvote kalles da maksimalkvote. Fartøyene har ingen garanti for at de får fiske hele maksimalkvoten, fordi fisket skal stanses når gruppekvoten er oppfisket. Utfordringen har vært å fastsette overreguleringen slik at gruppekvoten ble oppfisket til årsskiftet, men helst ikke før. En stopp i fisket medfører også stopp i tilførselen av råstoff til fiskeindustrien fra denne fartøygruppen.

En mellomløsning som har vært benyttet i flere kystgrupper de senere år, er kvoter per fartøy med en garantert del i bunnen (kvoter uten overregulering) som må fiskes først, og et påfølgende fiske på et maksimalkvotetillegg som kan stoppes eller økes i løpet av året dersom fisket utvikler seg mer eller mindre ekspansivt enn det som var forutsatt da reguleringene ble fastsatt ved årsskiftet. Med slike justeringer utover året, prøver forvaltningen å gi fartøygruppen anledning til å utnytte gruppekvoten uten at den blir overfisket. Mange av de mest aktive fartøyene i den minste kystflåten baserer i dag mye av inntekten sin på overreguleringen. I havfiskeflåten er det bare unntaksvis behov for overregulering eller refordeling av kvoter for å få tatt gruppekvotene.

Også med hensyn til kvotenøkler, har det tatt tid å komme frem til omforente løsninger for den enkelte gruppe. Etablering av fartøykvoter i ringnotflåten kan tjene som et eksempel:

 • Det første ringnotfiskeriet som ble regulert med fartøykvoter var vinterloddefisket i Barentshavet i 1978. Dette fiskeriet ble regulert etter den såkalte «vinterloddenøkkelen», en kvotestige som var avtakende med stigende konsesjonskapasitet, og som var relativt gunstig for de minste fartøyene i gruppen.

 • I 1978 ble også sommerloddefisket fartøykvoteregulert, men da med den noe mindre degressive «sommerloddenøkkelen», en kvotestige som altså i større grad tilgodeså de større fartøyene i ringnotgruppen.

 • I 1984 ble loddefisket ved Jan Mayen for første gang fartøykvoteregulert, også dette etter «sommerloddenøkkelen».

 • I 1986 ble fisket etter norsk vårgytende sild åpnet for ringnotgruppen for første gang på 16 år, og fisket ble regulert etter «vinterloddenøkkelen».

 • I 1986 ble fisket etter sild i Nordsjøen fartøykvoteregulert, også dette etter «vinterloddenøkkelen».

 • I 1986 ble (deler av) ringnotflåtens makrellfiske for første gang fartøykvoteregulert, og da etter «sommerloddenøkkelen».

1980-årene var for ringnotgruppens del preget av stor overkapasitet, flere nedfiskede bestander, og lav lønnsomhet. Ulike reguleringsmodeller, inklusive forsøk med flåtedeling, deltakelse etter loddtrekning, turkvoter etc., ble forsøkt med vekslende resultat. Etter hvert var det modellen med fartøykvoter i de viktigste fiskeriene som slo igjennom. Mer marginale fiskerier, som fisket etter hestmakrell er fortsatt ikke fartøykvoteregulert.

Gjennom hele 80-tallet var det en heftig diskusjon innad i ringnotgruppen om de to kvotenøklene, og først for reguleringsåret 1988 kom kompromisset som treffende fikk navnet «universalnøkkelen». Denne nøkkelen har siden ligget fast, og har blitt benyttet for alle fartøykvoteregulerte fiskeri for ringnotflåten. En felles kvotenøkkel har for øvrig også bidratt til å forenkle innføringen av strukturkvoteordningen for denne gruppen.

Det tok altså ti år før en ble enig om en omforent kvotenøkkel, selv innen en såpass ensartet fartøygruppe som ringnotflåten. Dette kan tjene til å illustrere at fordeling av fiskemuligheter, det være seg internasjonalt, nasjonalt mellom fartøygrupper, eller innad i grupper, svært ofte er krevende og konfliktfylte prosesser der det tar tid å finne gode løsninger som kan stå seg over tid. Det er imidlertid en erfaring at har man først arbeidet seg gjennom en slik prosess, så har resultatet svært ofte stått seg ved senere korsveier. Mens fordeling innad i ringnotgruppen eksempelvis var et hett konflikttema gjennom hele 80-tallet, har det siden vært et ikke-tema.

6.5.2.1 Finnmarksmodellen

Da det konvensjonelle fisket etter torsk ble deltakerregulert i 1990, ble adgangsberettigede fartøy regulert som én gruppe, med en kvotenøkkel som var stigende etter fartøyets lengde. Blant annet som en konsekvens av at fartøy med samme lengde fikk lik kvote, uavhengig av det enkelte fartøys faktiske fangsthistorikk, var det behov for å regulere fisket med overregulerte maksimalkvoter for å sikre at gruppekvoten skulle bli tatt. Å treffe med «riktig» overregulering for en så stor og uensartet flåtegruppe viste seg imidlertid å være en utfordring, og reguleringen innebar også en utilsiktet overføring av fangstmuligheter fra små til større fartøy. Som et første skritt ble fartøy over 28 meter skilt ut som en egen reguleringsgruppe i 1994.

Fortsatt var imidlertid gruppen stor og uensartet, og på initiativ fra Finnmark Fiskarlag ble kystgruppen under 28 meter fra 2002 delt i fire grupper etter hjemmelslengde for å skjerme mindre fartøy i konkurransen med de større. Ordningen har senere blitt utvidet til å omfatte sei og hyse. Videre ble den opprinnelige lengdeinndelingen justert i 2007, slik at den nå skiller fartøyene ved 11, 15 og 21 meters hjemmelslengde. Gruppeinndelingen har muliggjort ulik grad av overregulering innen hver av gruppene. Inntil februar 2008 måtte også fartøyene i konvensjonelt kystfiske etter torsk være under 28 meter. Da ble lengdebegrensningen byttet ut med en lasteromsbegrensning på 300 kubikkmeter, noe som ble endret til 500 kubikkmeter fra september 2010.

For å opprettholde intensjonen med å dele inn kystflåten i grupper etter hjemmelslengde, og for å motvirke kvotemotivert kapasitetsoppbygging, har det blitt innført ordninger der fartøy som i fysisk størrelse har «vokst ut av» sin hjemmelsgruppe tildeles lavere overregulering enn de øvrige fartøy i gruppen. I dag gjelder dette først og fremst fartøy i den minste kystflåten med hjemmelslengde under 11 meter og faktisk lengde over 11 meter.

6.6 Regulering av kapasitet – strukturordningene

Adgangsbegrensning, kvoter og lukking av allmenningen ga i utgangspunktet kontroll med fangstinnsats. Samtidig fortsatte fangsteffektiviteten i de ulike flåtegruppene å øke grunnet teknologisk fremgang, modernisering og utskifting av fartøy. Så lenge ressursuttaket ble regulert og kontrollert, innebar ikke dette isolert sett et økt press på ressursene. Imidlertid førte det til økonomisk overkapasitet og lav lønnsomhet i næringen, noe som også tenderer mot en prioritering av kortsiktige behov på bekostning av langsiktig bærekraft ved fastsettelse av totalkvoter. Dette ga behov for ordninger som kunne redusere antall fartøy, først for å ta ut allerede eksisterende overkapasitet, og senere for gradvis tilpasning etter hvert som fangsteffektiviteten måtte øke og krav til opprettholdelse av lønnsomhet tilsa det.

Allerede på 1960-tallet ble det etablert kondemneringsordninger for å ta fartøy ut av fiske. Kondemneringsordningene var finansiert gjennom Hovedavtalen mellom staten og Norges Fiskarlag. Så lenge fisket ikke var adgangsregulert, var imidlertid dette lite effektive ordninger for å få til en reell reduksjon av overkapasitet. For adgangsbegrensede grupper var erfaringen at når de eldste og minst effektive fartøyene i gruppen var tatt ut, måtte kondemneringssatsene justeres vesentlig opp for å være attraktive. Ordningene ble rett og slett for dyre til at samfunnet var villig til å finansiere dem. Bare i løpet av tiårsperioden 1978–1988 ble det bevilget kr 710 mill. til kondemnering og salgsstøtte av fiskefartøy, hvilket tilsvarer om lag kr 2,1 mrd. regnet om til 2018-verdi. Av disse midlene gikk 62 pst. til kondemnering eller salg av 100 ringnotfartøy, 14 pst. til uttak av 19 torsketrålere og 18 pst. til kondemnering av 490 kystfiskefartøy.

Den siste kondemneringsordningen ble etablert i 2003 og avviklet i 2009. Dette var en ordning for den minste kystflåten, under 15 m hjemmelslengde, som ikke hadde tilgang til strukturkvoteordningen. Kondemneringsordningen var samfinansiert av tilskudd fra staten og en strukturavgift lagt på førstehåndsomsetningen for næringen. Tilskuddene som ble gitt og antall fartøy som ble kondemnert er illustrert i tabell 6.1, totalt ble det betalt ut 227 mill. kroner for uttak av 412 fartøy. Fartøyene fordelte seg relativt jevnt over og under 10 m, men med en liten overvekt av de minste fartøyene.

Tabell 6.1 Kondemnering gjennom strukturfondet 2003–2009

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Totalt

< 10 m

54

65

55

21

24

18

> 10 m

33

49

32

19

22

12

Totalt antall fartøy

87

114

87

40

46

30

8

412

Tilskudd (mill kr)

43,0

59,8

42,2

24,3

23,0

14,4

4,0

227

Kilde: Fiskeri- og kystdepartementet 2009. Evaluering av strukturfondet og kondemneringsordningen for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Notat mai 2009. Utbetalinger basert på data fra Innovasjon Norge

Behovet for andre ordninger ble forsterket av den generelle økonomiske liberaliseringen i samfunnet. Med EFTA-avtalen om frihandel med fisk fra 1989, og EØS-avtalen noen år senere, ble konkurransevridende statsstøtte forbudt. Dette rammet de sentrale virkemidlene i hovedavtalen. Som en konsekvens ble overføringene over hovedavtalen redusert kraftig i løpet av få år tidlig på 1990-tallet, og selve avtalen ble opphevet i 2004. Inntil 1990-tallet hadde sektoren i liten grad trengt å ta inn over seg ressursbegrensingene. Når fisket selv ikke ga god nok inntjening, kunne problemet finne sin løsning i forhandlinger med staten. Da dette ikke lenger var en gangbar vei, måtte det utvikles andre løsninger for å opprettholde lønnsomheten.

Fra 1984 og utover ble kondemneringsordninger avløst eller supplert av andre ordninger, herunder en salgstilskuddsordning for torsketrålere, samt enhetskvoteordninger for de fleste fartøygrupper i havfiskeflåten. Enhetskvoteordningene innebar at et fartøy ble tatt ut av fisket og kvotene, litt forenklet sagt, tildelt et annet. Det gjenværende fartøyet fikk fiske det uttatte fartøyets kvoter i et gitt antall år, fra 1984 i inntil 4 år, fra 1990 i inntil 5 år, fra 1996 i inntil 13 år dersom uttatt fartøy ble slettet fra merkeregisteret og tatt ut av fiske for alltid, og fra 2000 i inntil 18 år dersom fartøyet i tillegg ble kondemnert. Kondemneringskravet har i en periode med stor nasjonal overkapasitet vært et viktig virkemiddel for å motvirke eksport av utrangerte norske fartøy til bekvemmelighetsflagg og ulovlig, uregulert eller uregistrert internasjonalt fiske.

Fra 2004 ble det etablert en strukturkvoteordning også for kystflåten med hjemmelslengde over 15 meter. Fartøy med hjemmelslengde over 15 meter med adgang til å delta i lukkede fiskerier fikk anledning til å kjøpe et fartøy i samme lengdegruppe. Kvotene ble tildelt det ene fartøyet samtidig som det andre ble kondemnert. I 2007 ble ordningen utvidet til å gjelde fra 11 meters hjemmelslengde (13 meter i fisket etter makrell). Strukturordninger i kystflåten var mer kontroversielle enn enhetskvoteordningene hadde vært for havfiskeflåten. Kritikerne mente strukturering ville føre til geografisk omfordeling og konsentrasjon på de mest kapitalsterke hender, i strid med intensjonen om å bevare et kystnært aktivt fiske. For å unngå dette, ble strukturkvoten avkortet med 20 pst, som gikk til fordeling på alle i samme størrelsesgruppe. På denne måten ville strukturering komme alle til gode, også de som valgte å ikke benytte seg av ordningen.

Enhetskvotene hadde som nevnt blitt tildelt for ett år av gangen, uten mulighet for retildeling utover et gitt antall år. Ordningene med strukturkvoter ble i utgangspunktet innført uten en slik begrensning for hvor lenge kvotene kunne retildeles.

De eksisterende enhetskvotene i havfiskeflåten kunne fra 2005 konverteres til strukturkvoter, da strukturkvoteordningen ble utvidet til å omfatte disse flåtegruppene og erstattet enhetskvotene. Ved konverteringen ble størrelsen på kvoten fastsatt proporsjonalt etter gjenværende levetid på enhetskvoten.

I 2007 besluttet Stortinget å gjeninnføre en forhåndsfastsatt tidsbegrensning på 20 år.

For strukturkvoter som ble tildelt første gang før 2007 ble det bestemt at de ikke kunne retildeles ut over 25 år regnet fra og med 2008.

Sammen med valg av fartøyutforming og teknologi, er bruk av strukturkvoter blant de viktigste mekanismene fiskere kan benytte i sin langsiktige og strategiske tilpassing av driften. Strukturkvoteordningen er primært innrettet for å bedre produktiviteten og økonomien i utnyttelsen av fiskeressursene, og det har vært bred politisk enighet om å ha en slik ordning.

6.6.1 Bruken av strukturkvoteordningen

Bruken av strukturvirkemidlene varierer mellom fartøygruppene. Figur 6.1 illustrerer dette gjennom utviklingen av antall fisketillatelser. Den lengste tidsserien er for ringnotfartøy i havfiskeflåten, hvor kondemneringsordningene på 70- og 80-tallet medførte en kraftig nedgang. Fra 1990-tallet, hvor man har hatt både enhetskvote- og strukturkvoteordning, har reduksjonen i antall tillatelser vært svært mye lavere. Antall torsketråltillatelser økte betydelig frem til 1990, for så å bli kraftig redusert gjennom både enhets- og strukturkvoter. Etter 2005 har antallet vært mer stabilt. Det samme bildet gjelder for konvensjonelle havfiskefartøy, men her kom den sterkeste reduksjonen rett etter årtusenskiftet.

Figur 6.1 Antall tillatelser i utvalgte grupper

Figur 6.1 Antall tillatelser i utvalgte grupper

I de utvalgte kystfiskegruppene har det vært en tilsvarende utvikling som følge av innføringen av strukturkvoteordningen i 2004 og 2007. Videre bidro kondemneringsordningene særlig til reduksjon i antallet konvensjonelle kystfiskefartøy på 1990-tallet og etter årtusenskiftet.

I tillegg til antall tillatelser kan effekten av strukturkvotevirkemidlene illustreres gruppevis gjennom struktureringsgrad, som viser hvor stor andel strukturkvotene utgjør av gruppens kvotegrunnlag. Utviklingen i struktureringsgrad for utvalgte grupper er presentert i figur 6.2. I havfiskeflåten skiller ringnot seg ut ved å ha lav og stabil struktureringsgrad på om lag 20 pst. Etter relativt rask økning kort tid etter innføring av strukturkvoteordningen har struktureringsgraden i torsketrålflåten stabilisert seg på om lag 60 pst., mens konvensjonell havfiskeflåte også hadde betydelig bruk av ordningen mellom 2012 og 2014, slik at strukturgraden nå er om lag 70 pst. Den maksimale graden avhenger av størrelsen på kvotetaket. Med et kvotetak på 4 vil gruppen maksimalt kunne oppnå en struktureringsgrad på 75 pst.

Figur 6.2 Utvikling i strukturgrad i utvalgte fartøygrupper

Figur 6.2 Utvikling i strukturgrad i utvalgte fartøygrupper

I kystfiskegruppene har utviklingen gått relativt raskt i alle de illustrerte gruppene. Struktureringsgraden økte særlig mye de første årene etter innføring av strukturkvoteordningen. Økningen har avtatt noe siden starten og vært relativt stabil etter dette, men noe saktere i gruppen 11–15 meter. Dette har trolig sammenheng med at effektiviseringspotensialet normalt vil være stort til å begynne med, og avta ettersom de mest virkningsfulle mulighetene for rasjonalisering av drift utnyttes.

Individuelle fiskefartøy har i varierende grad benyttet seg av strukturkvoteordningen, og dette kommer ikke frem i de foregående illustrasjonene. Noen har utnyttet begrensningene i form av kvotetak fullt ut, mens andre ikke tildeles strukturkvoter i det hele tatt. Den fartøyvise fordelingen av antall strukturfaktorer, samt utviklingen av dette over tid, er illustrert i figur 6.3, med utgangspunkt i tillatelser til fiske etter NVG-sild for individuelle fartøy over 21 meter. Strukturfaktor er definert som sum av struktur- og grunnkvotefaktorer dividert på summen av grunnkvotefaktorer og relaterer seg dermed direkte til hvordan kvotetakene er definert.

Figur 6.3 Fartøyvis fordeling av strukturfaktor NVG-sild for fartøy > 21 m

Figur 6.3 Fartøyvis fordeling av strukturfaktor NVG-sild for fartøy > 21 m

Ved innføring av strukturkvoteordningen i 2004 hadde alle fartøy faktor lik én. Ved utgangen av 2006 var om lag halvparten av fartøyene tildelt strukturkvoter, og disse fordelte seg relativt lineært fra svært få strukturkvoter opp til kvotetaket på 3. Over tid er flere og flere fartøy tildelt strukturkvoter og den gjennomsnittlige strukturfaktoren øker. I 2018 hadde om lag alle fartøyene strukturkvote, og noen få utnyttet kvotetaket, som nå var hevet til 6, fullt ut.

Flere begrensninger har regulert bruken av ordningen. Som nevnt ovenfor har strukturkvoteordningene en tidsbegrensning på 20/25 år. For mange av gruppene er det spesifisert regler for avkorting av kvotestørrelsen ved tildeling av strukturkvote. Dette gjelder primært for kystfartøyene, men også for enkelte i havfiskeflåten. For å begrense omfanget av konsentrasjonen av kvoter og å dempe struktureringstakten ble det også fastsatt grenser for hvor stort kvotegrunnlag som kan samles på enkeltfartøy – såkalte kvotetak. Disse har gradvis blitt hevet.

Figur 6.4 viser utviklingen i kvotetak for henholdsvis torsketrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og konvensjonelle kystfiskefartøy. Nederst (lys blå del av søylene) ligger den opprinnelige tillatelsen – for torsketrålerne tilsvarer det en kvotefaktor på 1,0. Før enhetskvoteordningen trådte i kraft, så tidlig som i 1984 for torsketrålflåten, og i 2000 for konvensjonelle havfiskefartøy, hadde hvert fartøy kun sin opprinnelige kvote. Enhetskvoteordningen ble for disse erstattet av strukturkvoteordningen for havfiskeflåten som trådte i kraft i mars 2005, men med samme kvotetak som under enhetskvoteordningen. Derfor står både torsketrål og konvensjonelle havfiskefartøy med et kvotetak på 3 i 2004.

Figur 6.4 Kvotetak ulike år for ulike lukkede grupper i torskefiskeriene. For kystflåten, torskespesialister.

Figur 6.4 Kvotetak ulike år for ulike lukkede grupper i torskefiskeriene. For kystflåten, torskespesialister.

I 2004 innføres strukturkvoteordningen for kystfiskefartøy på 15 meters hjemmelslengde eller over, med et kvotetak på 3 – i en sektor. Etter strukturpausen (2007) gis disse også mulighet til å strukturere som generalister (med kvoter i både pelagisk og bunnfisksektoren) innenfor 3 + 1 eller 2 + 2. Også kystfiskefartøy med hjemmelslengde over 11 meter gis anledning til å strukturere, med et kvotetak på 2 og kun i en sektor. I november 2012 utvides kvotetaket for konvensjonelle kystfiskefartøy til 5, og i juni 2013 heves (spesialist-)kvotetaket for konvensjonelle kystfartøy til henholdsvis 4 for fartøy med hjemmelslengde over 15 meter, og til 3 for fartøy med hjemmelslengde under 15 meter (men over 11 meter). I januar 2015 øker kvotetaket for torsketrålerne fra 3 til 4 og i juli 2017 gis den største kystflåten (hjemmelslengde over 15 meter) et kvotetak på 6, mens fartøy med hjemmelslengde mellom 11 og 15 meter får et kvotetak på 5 (inklusiv egen grunnkvote).

Ut fra antall deltakere ved innføring av strukturkvoteordning for de ulike fartøygruppene opp mot dagens kvotetak kan man beregne et teoretisk minste antall fartøy i gruppene. Helt riktig blir det ikke ettersom det fantes hadde tre typer torsketrålere (små-, ferskfisk- og fabrikktrålere) før de ble tillatt sammenslått i 2000. I figuren over vises denne potensielle reduksjonen.

Figur 6.5 viser at i de to havfiskegrupper er strukturpotensialet nesten oppfylt ved at det i dag kun er 6 fartøy med konsesjon/deltakeradgang mer enn minimum i de to gruppene. For kystgruppene er det tre ganger så mange som minimumsantallet igjen, men vi ser at de to gruppene er redusert med henholdsvis 58 og 38 pst. siden innføringen av struktur.

Figur 6.5 Antall konsesjoner/deltakeradganger i fire fartøygrupper i torskefisket ved innføring av struktur og ved utgangen av 2018, samt det minimum antall fartøy som er igjen dersom det struktureres til alle når dagens kvotetak.

Figur 6.5 Antall konsesjoner/deltakeradganger i fire fartøygrupper i torskefisket ved innføring av struktur og ved utgangen av 2018, samt det minimum antall fartøy som er igjen dersom det struktureres til alle når dagens kvotetak.

Betydningen av kvotetakene kan også illustreres gjennom hvor mange fartøy som utnytter dette maksimalt. For utvalgte fisketillatelser er dette vist i tabell 6.2. For konvensjonelle havfiskefartøy og i pelagisk trål har i underkant av ¼ av tillatelsene utnyttet kvotetaket fullt ut. For de øvrige utvalgte gruppene gjelder dette relativt få fartøy; fra 2 til 14 pst. Ettersom kvotetaket for de konvensjonelle fisketillatelsene ikke er fast, men avhenger av hvilke kombinasjoner av fisketillatelser fartøyet innehar, er det noe komplisert å fastslå om fartøyet har utnyttet potensialet maksimalt.

Tabell 6.2 Tillatelser i kvotetak i utvalgte reguleringsgrupper pr utgangen av 2018

Ant tillatelser

Ant i kvotetak

Andel i kvotetak

Anvendt kvotetak

Ringnot

77

2

3 pst.

850 basistonn

Torsketrål

36

0

0 pst.

4 kvotefaktor torsk

Konv hav

26

6

23 pst.

5 kvotefaktor torsk

Pelagisk trål

17

4

24 pst.

1000 basistonn

Konv 11–15 m

356

7

2 pst.

3 og 5 strukturfaktor torsk

Konv 15–21 m

131

6

5 pst.

4 og 6 strukturfaktor torsk

Konv 21–28 m

63

9

14 pst.

4 og 6 strukturfaktor torsk

6.7 Oppsummering

Utgangspunktet var fiskets rolle som samfunnsbærer langs kysten. På dette grunnlaget ble prinsipper om en fiskereid flåte og en begrenset trålflåte etablert. Overfiske var et vendepunkt for sektoren, og hensynet til ressursene har etablert seg som et overordnet hensyn i norsk fiskeriforvaltning. I tråd med den økonomiske utviklingen og generelle produktivitetsøkningen i samfunnet, har kvotesystemet også fått mekanismer for å ivareta lønnsomheten i næringen.

Systemets utvikling har vært svar på ulike utfordringer som næring og forvaltning til enhver tid har stått overfor. De viktigste utfordringene har vært å oppnå en fordeling av knappe ressurser som oppleves som mest mulig legitim og rettferdig i næringen. Videre å bygge ned overkapasitet og gjennom det styrke lønnsomheten i den gjenværende flåten, og å opprettholde en flåtestruktur som er differensiert størrelsesmessig, geografisk og i driftsmessig forstand.

Til dokumentets forside