Forsiden

Meld. St. 33 (2020–2021)

Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og sosialdepartementet legger med dette frem melding om regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold.

Budsjettering av utgifter til pensjoner og ytelser som reguleres med grunnbeløpet (G), ble endret fra og med statsbudsjettet for 2016. Anslått effekt av neste års regulering av pensjoner, basert på anslaget for lønnsvekst i statsbudsjettet, budsjetteres på de relevante poster på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett direkte og som en del av den ordinære budsjettprosessen, jf. Prop. 1 S fra Arbeids- og sosialdepartementet. Ved behov vil de relevante budsjettpostene korrigeres i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Det skal gjennomføres drøftinger med pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner om tallgrunnlaget for reguleringen. Drøftingene gjennomføres i møter umiddelbart etter at revidert nasjonalbudsjett er lagt frem.

I punkt 2 redegjøres det for oppfølgingen av stortingsvedtak om pensjon. I punkt 3 gis en gjennomgang av reguleringen av pensjoner mv. i 2021, mens forhandlinger om andre spørsmål om betydning for pensjonister omtales i punkt 4. Evalueringen av pensjonsreformen omtales kort i punkt 5, mens faktorer som påvirker pensjonistenes realinntektsutvikling og kjøpekraft behandles i punkt 6, inntektsutviklingen blant den eldre befolkningen i punkt 7 og omtale av minste pensjonsnivå og lavinntekt blant alderspensjonistene i punkt 8. Protokoller og referat fra drøftingsmøtene, tabeller over den historiske utviklingen av pensjonene og statistiske opplysninger m.m. følger som vedlegg 1–9.

Til dokumentets forside