Meld. St. 33 (2020–2021)

Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold

I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2021, og utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold, minste pensjonsnivå og lavinntekt blant alderspensjonistene.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no