Meld. St. 40 (2020–2021)

Mål med mening— Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Figur 6.1 

Figur 6.1

Denne meldingen inviterer hele det norske samfunnet til en felles innsats for å nå bærekraftsmålene. Meldingen er en nasjonal handlingsplan som peker ut prioriterte utfordringer og viser retning for innsatsen de neste ti årene.

Nye tiltak i denne stortingsmeldingen som krever bevilgninger, dekkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer eller med forbehold om når de kan gjennomføres.

Til dokumentets forside