Meld. St. 40 (2020–2021)

Mål med mening— Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 23. juni 2021 om Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside